Vendime Prill 2020  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Nr

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

1

01.04.20

329

Sherbim me roje private

Grand Security shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber 

 

 

2

02.04.20

330

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber 

 

 

3

03.04.20

333

Loti 3 Blerje mish dhe nenproduktet e tij per Drejtorine e Pergjithshme te Burgjeve

Olta Sharra PF

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara