[Generic Description] - [Generic Description] Ankesa në Kohë Reale  

Ankesat në kohë reale në website duke marrë parasysh datën në të cilën është bërë
regjistrimi I tyre, qëndron e publikuar për tre ditë.
Më pas për tu njohur me statusin e saj klikoni në linkun "Vendime të KPP"                           
                                                                   

                                                                  

Nr

Autoriteti Kontraktor

Objekti I Prokurimit

Operatori Ekonomik

Data

Ora

1

Operatori i Sistemit te Transmetimit


Blerje e aparaturave testuese diagnostikuese te autotransformatoret e OST sha


Novamat shpk

14.01.2019

13:10

2

Spitali Rajonal Vlore


Furnizim me materiale mjekesore per sherbimin e ortopedise per Spitalin Rajonal,ndare ne lote,gjithsej 2


Ortho Net 360 shpk

14.01.2019

14:55

3

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise


Zona Minerare Nr 425/1 per objektin "Debrove",Qarku Korce

Compass General Industries

14.01.2019

15:53

4

KESH


Blerje pajisje dhe pjese reserve

Novamat shpk

15.01.2019

11:50

5

Operatori i Sistemit te Transmetimit


Blerje e aparaturave testuese diagnostikuese te autotransformatoret e OST sha

Kledia-06 shpk

15.01.2019

15:20

6

Drejtoria Rajonale OSHEE Elbasan


Blerje transformator Fuqie


Novamat shpk

15.01.2019

15:45

7

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier


Sherbim me roje private

Dea Security shpk

16.01.2019

13:00

8

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare


Ndertimi i dhomes se serverave per IT infrastrukture Backup Site ne Hec Vau Dejes

Advanced Business Solution shpk

16.01.2019

13:20

9

Albpetrol sha


Sherbim me roje private

A.E.K Security shpk

16.01.2019

14:00

10

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Korce


Loti 1 Sherbim me roje private


Security-Korca shpk

17.01.2019

14:45

11

Ujesjelles Kanalizime Shkoder


Blerje karburanti


A&T sha

17.01.2019

15:35