Vendime Shkurt 2015  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

03.02.15

124

"Per ruajtjen dhe sigurimin e nderteses se perbashket te Gjykates se rrethit Gjyqesor Tropoje"

 

"Eurogjici Security"shpk

 

"Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tropoje"

 Perfunduar   

23.02.15 shkarko 

05.02.15

128

"Shpenzime per policine private"

"Eurogjici Security"shpk

"AlbControl"sha

  Perfunduar

  26.02.15 
shkarko

06.02.15

129

Loti 2"Sherbim privat I sigurise fizike te filialit te UT,Kukes"

"Trezhnjeva"shrsf

"Universiteti I Tiranes"


 Perfunduar  

  

 16.02.15 shkarko

06.02.15

135

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Prokurorise dhe Gjykates se Shkalles se Pare Kurbin"

"Ildi-1"shpk

"Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Kurbin"

 
 Perfunduar

    

  

23.02.15 shkarko 

06.02.15

136

"Sherbime te ruajtjes dhe sigurise fizike te depove,kloronifikimin dhe komandimin ne linjat Kovashic Shupenze,kresht cupe dhe galerise 41"

"Kevenjo"shpk

"Ujesjellsi Bulqize"sha

    

Perfunduar 

 19.02.15 shkarko

06.02.15

139

"SHPSF I Prokurorise prane gjykates se Shkalles se Pare Kruje"

"Gjoka+A"

"Prokuroria Prane Gjykates se Shkalles se Pare Kruje"

 Perfunduar  

19.02.15 shkarko 

09.02.15

141

"Blerje ushqime per nevojat e QEZHEF"

"Nelse"shpk

"Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tirane"

   

Perfunduar 

 

16.02.15 shkarko 

09.02.15

145

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Prokurorise dhe Gjykates se Shkalles se Pare Lezhe"

""2LX"shpk

"Prokuroria Prane Gjykates se Shkalles se Pare Lezhe"

Perfunduar 

 

19.02.15 shkarko 

09.02.15

148

"Sherbimit privat te sigurise fizike te Prokurorise Prane Gjykates se Shkalles se Pare Kruje"

"N.S.S"shpsf

"Prokuroria Pranje Gjykates se Shkalles se Pare Kruje"

 Perfunduar

   

19.02.15 shkarko 

09.02.15

149

"Sherbimit privat te sigurise fizike te Prokurorise Prane Gjykates se Shkalles se Pare Kurbin"

"N.S.S"shpsf

"Prokuroria Pranje Gjykates se Shkalles se Pare Kurbin"

Perfunduar 

 

 23.02.15 shkarko

09.02.15

150

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private"

"N.S.S"shpsf

"Autoriteti I Mbikqyrjes Financiare"

 

 

Perfunduar 

 

 23.02.15 shkarko

    09.02.15

151

"Rikonstruksion I rruges Shkoder (mbikalim I trenit)-Mes

"Curri"shpk

"Autoriteti Rrugor Shqiptar"

 Perfunduar    

19.03.15 shkarko 

    09.02.15

152

"Sherbimi I ruajtjes me roje private te ILDKPI"

"Klaron"shpk

"Inspektoriati I Larte I Deklarimit dhe Kontrollit te Pasurive dhe Interesave"

Perfunduar  

18.02.15 shkarko 

10.02.15

 155

"Pastrimi I pjeses perendimore-3 te qytetit te Tiranes"

"Ecologica Albania"shpk

"Bashkia Tirane"

  Perfunduar

25.02.15 shkarko 

10.02.15

157

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private"

"Nazeri 2000"shrsf

"Autoriteti I Mbikqyrjes Financiare"

Perfunduar 

 23.02.15 shkarko

10.02.15

158

"Sherbimi I ruajtjes me roje civile I objekteve Tec Fier" ne pronesi te shoqerise Petrol Alba sh.a ne likujdim"

"Nazeri 2000"shrsf

"Petrol Alba"sha Likuidim

Perfunduar 

27.02.15 shkarko 

10.02.15

159

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private"

"Dea Security"shpk

"Autoriteti I Mbikqyrjes Financiare"

Perfunduar 

 23.02.15 shkarko

10.02.15

160

"Sherbimit privat te sigurise fizike te Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres'

"Nazeri"shrsf

"Prokuroria Prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres"

  Perfunduar

27.02.15 shkarko 

10.02.15

161

"Ruajtja me roje private e ambienteve te QKTGJ-se"

"N.S.S"shpsf

"Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut"

  Perfunduar

 24.02.15 shkarko

 

10.02.15

162

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Prokurorise dhe Gjykates se Shkalles se Pare Kurbin"

"Eurogjici Security"shpk

"Prokuroria dhe Gjykata e Shkalles se Pare Kurbin"

Perfunduar 

23.02.15 shkarko 

10.02.15

163

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private"

"Eurogjici Security"shpk

"Autoriteti I Mbikqyrjes Financiare"

  Perfunduar

23.02.15 shkarko 

10.02.15

164

"Blerje e Sherbimit te Ruajtjes me roje privat"

"Eurogjici Security"shpk

"Spitali Rajonal Durres"

  Perfunduar

23.02.15 shkarko 

10.02.15

165

"Sherbimi I ruajtjes me roje civile I objekteve Tec Fier" ne pronesi te shoqerise Petrol Alba sh.a ne likujdim"

"Eurogjici Security"shpk

"Petrol Alba"sha Likuidim

  Perfunduar

 27.02.15 shkarko

10.02.15

166

"Ruajtja dhe sigurimi I godines se ILDKP-I me roje objekti per 24 ore per periudhen 24 shkurt-31 dhjetor 2015"

"Eurogjici Security"shpk

"Inspektoriati I Larte I Deklarimit dhe Kontrollit te Pasurive dhe Interesave"

 Perfunduar

18.02.15 shkarko 

10.02.15

169

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Autoritetit te Mbikqyrjes Financiare"

"Ales"shpk

"Autoriteti I Mbikqyrjes Financiare"

   Perfunduar

23.02.15 shkarko 

10.02.15

170

"Ruajtja me roje private e ambienteve te QKTGJ-se"

"S.S.X"shpk

"Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut"

Perfunduar 

 24.02.15 shkarko

10.02.15

171

"Sherbim I ruajtjes dhe sigurise fizike te ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Sherbimeve te Transportit Rrugor Vlore dhe Shoqerimi I vlerave monetare ne banke"

"Polsaiz"shrsf

"Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Vlore"

  Perfunduar

25.02.15 shkarko

12.02.15

176

"Realizimin e Sherbimit privat te sigurise fizike,te Prokurorise Prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres,per 328,per periudhen nga data 7 shkurt deri 31 dhjetor 2015"

"Vrana Security Group"shpk

"Prokuroria Prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres"

   Perfunduar

27.02.15 shkarko

12.02.15

177

"Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes se godinave"

"Eurogjici Security"shpk

"Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kavaje"

Perfunduar 

02.03.15 shkarko 

12.02.15

178

"Sherbimi privat I sigurise fizike"te Prokurorise Prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres"

"Eurogjici Security"shpk

"Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres"

 Perfunduar

27.02.15 shkarko 

12.02.15

179

"Sherbimi privat I sigurise fizike"te Prokurorise Prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres"

"Toni Security"shpk

"Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres"

   Perfunduar

27.02.15 shkarko

13.02.15

185

"Pastrimi I pjeses lindore-3 te qytetit te Tiranes"

"Victoria Invest"shpk

"Bashkia Tirane"

Perfunduar 

25.02.15 shkarko 

13.02.15

186

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare Lushnje"

"Eurogjici Security"shpk

"Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Lushnje"

   Perfunduar

 04.03.15 shkarko

13.02.15

187

"Sherbimi I ruajtjes me roje private"

"Eurogjici Security"shpk

"Drejtoria e Shendetit Publik Kavaje"

   Perfunduar

02.03.15 shkarko

13.02.15

190

"Ruajtja dhe sigurimi fizik I dy objekteve te Drejtorise Rajonale te Shendetesise Vlore me roje private (nr I rojeve 9) si dhe garantimi I qetesise Brenda ketyre territoreve"

"IVA"shpk

"Drejtoria Rajonale  e Shendetesise Vlore"

  Perfunduar

04.03.15 shkarko

16.02.15

194

"Rikonstruksion I rruges Shkoder (mbikalim I trenit)-Mes

"S.M.O.Union"shpk &  "Shkelqimi 07" 
shpk

"Autoriteti Rrugor Shqiptar"

   Perfunduar

19.03.15 shkarko

16.02.15

195

"Sherbimi I ruajtjes me roje civile I objekteve Tec Fier" ne pronesi te shoqerise Petrol Alba sh.a ne likujdim"

"Jori"shpk

"Petrol Alba"sha Likuidim

   Perfunduar

18.02.15 shkarko

16.02.15

204

"Sherbimi privat I sigurise fizike te Gjykates se Shkalles se Pare Kruje"

"Toni Security"shpk

"Gjykata e Shkalles se Pare Kruje"

Perfunduar 

04.03.15 shkarko 

16.02.15

205

"Sherbimi privat I sigurise fizike te Gjykates se Shkalles se Pare Kruje"

"Eurogjici Security"shpk

"Gjykata e Shkalles se Pare Kruje"

  Perfunduar

04.03.15 shkarko

17.02.15

210

"Sherbim I ruajtjes me roje private te DSHP"

"Nazeri 2000"shrsf

"Drejtoria e Shendetit Publik Kavaje"

Perfunduar

 02.03.15 shkarko

17.02.15

211

"Sherbimi me roje private per Autoritetin Shendetesor Rajonal Tirane"

"Dea Security"shpk

"Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane"

   Perfunduar

 18.02.15 shkarko

17.02.15

212

"Ruajtja dhe siguria e Institucionit"

"Dea Security"shpk

"DRFSDKSH"Diber

Perfunduar 

 02.03.15 shkarko

17.02.15

213

"Ruajtja e ambjenteve te Ministrise se Arsimit dhe Sportit me roje private per vitin 2015"

"Dea Security"shpk

"Ministria e Arsimit dhe Sportit"

Perfunduar 

 26.02.15 shkarko

17.02.15

214

"Sherbimi I ruajtjes me roje private I ovjekteve te DSHS-Kurbin"

"Dea Security"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kurbin"

  Perfunduar

26.02.15 shkarko 

17.02.15

215

"Sigurimi I sherbimit te ruajtjes me roje private per mjediset e Universiteti te Arteve"

"Dea Security"shpk

"Universiteti I Arteve"

Perfunduar 

 26.02.15 shkarko

17.02.15

216

"Sherbimi I ruajtjes me polici private te godinave te Universitetit Politeknik te Tiranes"

"Nazeri 2000"shrsf

"Universiteti Politeknik I Tiranes"

Perfunduar 

09.03.15 shkarko 

17.02.15

217

"Sherbimi privat I sigurise fizike te Gjykates se Shkalles se Pare Kruje"

"Nazeri 2000"shrsf

"Gjykata e Shkalles se Pare Kruje"

Perfunduar 

 04.03.15 shkarko

17.02.15

218

"Sherbimi I ruajtjes me roje private"

"Bahiti-G"

"Drejtoria e Shendetit Publik Kavaje"

   Perfunduar

02.03.15 shkarko

18.02.15

223

"Sherbimi privat I sigurise fizike te Universitetit Politeknik te Tiranes per vitin 2015"

"Toni Security"shpk

"Universiteti Politeknik I Tiranes"

  Perfunduar

09.03.15 shkarko

19.02.15

229

"Sherbim I rojeve private te Drejtorise se Shendetit Publik Korce"me 2 vend-roje me 24 ore me 5 vend roje"

"Vaso-Security"shpk

"Drejtoria Rajonale e Shendetesise Korce"

   Perfunduar

02.03.15 shkarko

20.02.15

232

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private"te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Mat"

"Eurogjici Security"shpk

"Gjykata e Rrethit Gjyqesor Mat"

Perfunduar 

 04.03.15 shkarko

20.02.15

233

"Sherbim me roje private per DRSH Fier"

"Eurogjici Security"shpk

"Drejtoria Rajonale e Shendetesise Fier"

  Perfunduar

09.03.15 shkarko

23.02.15

237

"Realizimin e Sherbimit te ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare Lushnje"

"Nazeri 2000"shrsf

"Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Lushnje"

   Perfunduar

04.03.15 shkarko

23.02.15

238

"Sherbim I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private per ambjentet e Spitalit Rajonal Lezhe"

"N.S.A"shrsf

"Spitali Rajonal Lezhe"

 Perfunduar

 04.03.15 shkarko

23.02.15

239

"Sherbim I ruajtjes me roje private te godines se DPM-se dhe Sektoreve te Sherbimit ne Lezhe,Fier dhe Korce"

"Snajper Security"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise"

  Perfunduar

16.03.15 shkarko

23.02.15

240

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private per Gjykaten e Apelit Tirane"

"S.S.X"shpk

"Gjykata e Apelit Tirane"

Perfunduar 

26.02.15 shkarko 

23.02.15

241

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje civile te ambjenteve te Fondit per vitin 2015"

"S.S.X"shpk

"Fondi I Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor (FSDKSH) Tirane"

  Perfunduar

 06.03.15 shkarko

23.02.15

242

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te ambjenteve ne administrim te Drejtorive te ALUIZNI-t Tirana 1,2,3"

"N.S.S"shpsf

"Drejtoria e Aluiznit Tirana 3"

  Perfunduar

18.03.15 shkarko

24.02.15

248

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Gjykates se Apelit Durres nga ora 16-08 ne ditet e punes dhe 24 ore ne ditet e shtuna te diela dhe Festa Zyrtare"

"Eurogjici Security"shpk

"Gjykata e Apelit Durres"

 Perfunduar

09.03.15 shkarko 

24.02.15

249

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Gjykates se rrethit Gjyqesor Durres nga ora 16-08 ne ditet e punes dhe 24 ore ne ditet e shtuna te diela dhe Festa Zyrtare"

"Eurogjici Security"shpk

"Gjykata e Rrethit Gjyqesor Durres"

Perfunduar 

09.03.15 shkarko 

24.02.15

250

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te ambjenteve ne administrim te Aluizni-t"

"Toni Security"shpk

"Drejtoria e Aluiznit Tirana 3"

Perfunduar 

 18.03.15 shkarko

24.02.15

252

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te ambjenteve ne administrim te Aluizni-t"

"Eurogjici Security"shpk

"Drejtoria e Aluiznit Tirana 3"

Perfunduar 

18.03.15 shkarko 

24.02.15

253

"Sigurimi I ruajtjes fizike te godines me SHPSF"

"Toni Security"

"Keshilli I Qarkut Durres"

  Perfunduar

09.03.15 shkarko 

24.02.15

254

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private per Gjykaten e Apelit Tirane"

"Toni Security"

"Gjykata e Apelit Tirane"

Perfunduar 

06.03.15 shkarko 

24.02.15

255

"Sherbimi I Sigurimit me roje te armatosura I godines dhe ambienteve Entit Shtetoror dhe Farave dhe Fidaneve"

"Eurogjici Security"shpk

"Enti Shteteror I Farave dhe Fidaneve"

 Perfunduar 

27.02.15 shkarko 

24.02.15

256

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje civile te ambjenteve te Fondit per vitin 2015"

"Eurogjici Security"shpk

"Fondi I Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor (FSDKSH) Tirane"

 Perfunduar

06.03.15 shkarko 

24.02.15

257

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te ambjenteve ne adminiztrim te ALUIZNI-t"

"Eurogjici Security"shpk

"Agjencia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit te Zonave/Ndertimeve Informale"

Perfunduar 

 13.03.15 shkarko

24.02.15

258

"Sigurimi I ruajtjes fizike te godines me SHPSF"

"Eurogjici Security"shpk

"Keshilli I Qarkut Durres"

Perfunduar 

 09.03.15 shkarko

24.02.15

259

"Blerje Ushqime per institutin e nxenesve qe nuk shikojne"

"MC Catering" & "Eglenti"shpk

"Instituti I nxenesve qe nuk shikojne"

  Perfunduar

09.03.15 shkarko 

24.02.15

260

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje civile te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Kukes"

"Dea Security"shpk

"Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kukes"

Perfunduar

09.03.15 shkarko

24.02.15

263

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te ambjenteve ne administrim te Drejtorive te ALUIZNI-t Tirana 1,2,3"

"Albguardia"shpk

"Drejtoria e Aluiznit Tirana 3"

Perfunduar

18.03.15 shkarko

24.02.15

264

"Blerje pajisje per nderlidhjen"

"B360"shpk

"Garda e Republikes"

  Perfunduar

19.03.15 shkarko

25.02.15

265

"Grumbullim,trajtim dhe asgjesim I mbetjeve spitalore"

"Euroteam"shpk

"Qendra Spitalore "Xhafer Kongoil"Elbasan

Perfunduar 

10.03.15 shkarko 

25.02.15

266

"Eleminim I mbetjeve te rrezikshme"

"Euroteam"shpk

"Spitali Universiter Obstetrik Gjinekologjik "Koco Gliozheni"Tirane

Perfunduar 

13.03.15 shkarko 

25.02.15

267

"Trajtim I mbetjeve spitalore"

"Euroteam"shpk

"Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier"

  Perfunduar

09.03.15 shkarko

25.02.15

268

"Ruajtje e Sigurise fizike te godines se QBZ-se"

"Start 2000"shpk

"Qendra e Botimeve Zyrtare"

  Perfunduar

06.03.15 shkarko

25.02.15

269

"Sherbim I ruajtjes se objektit me roje te sigurise civile"

"S.S.X"shpk

"Inspektoriati Qendror Teknik"

  Perfunduar

06.03.15 shkarko

25.02.15

270

"Blerje materiale pastrami"

"T&M Chemical Distribution"shpk

"Spitali Rajonal Durres"

  Perfunduar

09.03.15 shkarko

26.02.15

271

"Sherbimi privat I sigurise fizike per ambjentet e Dr.P.Nr 1"

"N.S.S"shpsf

"Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetorve te Qytetit Tirane"

Perfunduar 

 12.03.15 shkarko

26.02.15

273

"Sherbimi I pastrimit dhe largimit te mbeturinave.Sherbimi I mirembajtjes se siperfaqeve te gjelberta dhe sherbimi I mirembajtjes se varrezave te qytetit Libohove"

"DU & KO"shpk

"Bashkia Libohove"

  Perfunduar

26.03.15 shkarko

26.02.15

280

"Blerje karburant Gazoil (diesel D1) dhe Benzine Super per nevojat e D.P.NR.1 per vitin 2015"

"Shpresa-Al"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetorve te Qytetit Tirane"

  Perfunduar

13.03.15 shkarko

26.02.15

281

"Sherbimi I ruajtjes fizike te godines ne administrim te Muzeut Historik Kombetar"

"Eurogjici Security"shpk

"Muzeu Historik Kombetar"

Perfunduar 

09.03.15 shkarko 

26.02.15

282

"Sherbim me sistem alarmi dhe nderhyrje e grupupit te gatshem dhe roje fizike per ruajtjen e Arkives dhe Magazines Qendrore te INSIG sh.a per vitin 2015

"Eurogjici Security"shpk

"Insig"sha

Perfunduar 

20.03.15 shkarko 

27.02.15

284

"Sherbim I ruajtjes dhe sigurise fizike te ambjenteve ne administrim te Aluizni-t"

"Trezhnjeva"shrsf

"Drejtoria e Aluiznit Tirana 3"

Perfunduar 

18.03.15 shkarko 

27.02.15

285

"Sherbimi I ruajtjes me roje private I Entit Shteteror te Farave dhe Fidaneve"

"Trezhnjeva"shrsf

"Enti Shteteror I Farave dhe Fidaneve"

 Perfunduar

 09.03.15 shkarko

27.02.15

286

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje civile te ambjenteve te FSDKSH per vitin 2015"

"Trezhnjeva"shrsf

"Fondi I Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor (FSDKSH) Tirane"

 Perfunduar

 06.03.15 shkarko

27.02.15

287

"Ruajtja e sigurise fizike te godines se Qendres se Botimeve Zyrtare"

"Trezhnjeva"shrsf

"Qendra e Botimeve Zyrtare"

   Perfunduar

06.03.15 shkarko

27.02.15

289

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje civile te ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Fondit per vitin 2015"

"Toni Security"shpk

"Drejtoria Rajonale e Fondit te Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor"

 Perfunduar

19.03.15 shkarko 

27.02.15

290

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike ne objektin Gjykata e Apelit Korce"

"Eurogjici Security"shpk

"Gjykata e Apelit Korce"

 Perfunduar

16.03.15 shkarko 

27.02.15

291

"Sherbim me sistem alarmi dhe nderhyrje e grupupit te gatshem dhe roje fizike per ruajtjen e Arkives dhe Magazines Qendrore te INSIG sh.a per vitin 2015

"Toni Security"shpk

"Insig"sha

 Perfunduar

20.03.15 shkarko 

27.02.15

292

"Blerje pjese kembimi per automjete"I ndare ne lote

"Start Co"shpk

"Kuvendi I Shqiperise"

   Perfunduar

10.03.15 shkarko