Vendime Janar 2013  
Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

     ·  "Delda Star" shpk, METE Tirane, Zona minerare nr. 35 objekti udenishte, dt. 04.01.2013 
     ·  "Regli" shpk, Komuna Cudhi Durres, Rikonstruksion i qendres shendetesore, dt. 04.01.2013
     ·  "Nazeri 2000" shpk, Kombinati Energjetik Elbasan, Ruajtja dhe sigurimi i objekteve, dt. 04.01.2013
     ·  "Energy Development Group" sha, METE Tirane, Zona minerare konkurruese nr. 802/3, dt. 05.01.2012 
     ·  "Mona" shpk, Komuna Rrajce Librazhd, Rikonstruksion rruge dhe perroi, dt. 10.01.2013 
     ·  "Rafaelo 2002" shpk, Uzina e lendeve plasese Elbasan, Loti I Shitje skrap metalesh te zeza, dt. 10.01.2013 
     ·  "Rafaelo 2002" shpk, Uzina e lendeve plasese Elbasan, Loti II Shitje skrap metalesh me ngjyre, dt. 10.01.2013 
     ·  "Salillari" shpk, METE Tirane, Zona minerare nr 376/3 objekti Kodra e Konixhaltes, dt. 10.01.2013 
     ·  "SSX" shpk, "Vrana Security Group" shpk, "Trezhnjeva" shpk, AMF Tirane, Sherbim i ruajtjes dhe sigurise, dt. 10.01.2013
     ·  "Ecogen" shpk, METE Tirane, Dhenie me koncesion te hidrocentralit Denas, dt. 11.01.2013 
     ·  "Therepeli Security" shpk, Spitali Rajonal Durres, Blerje sherbimi me roje private, dt. 11.01.2013
     ·  "Meni" shpk, Komuna Paper Elbasan, Ndertim zone tregetare, dt. 15.01.2013 
     ·  "Taulanti" shpk, DPRTSH Tirane, Loti IV Sherbim me roje private, dt. 15.01.2013
     ·  "Adel - Co" shpk, DPSHTRR Tirane, Blerje shtypshkrime, dt. 17.01.2013  
     ·  "Beralb" sha, METE Tirane, Zona minerare bakrit Tuç Qarku Shkodёr, dt. 22.01.2013 
     ·  "Beralb" sha, METE Tirane, Zona minerare e bakrit Fushё Arrёz Qarku Shkoder, dt. 22.01.2013 
     ·  "Beralb" sha, METE Tirane, Zona minerare e bakrit Palucё Qarku Shkodёr, dt. 22.01.2013 
     ·  "Beralb" sha, METE Tirane, Zona minerare Qafё Bari Qarku Shkodёr, dt. 22.01.2013 
     ·  "Leon Konstruksion" shpk, Komuna Qender Vlore, Rikonstruksion i Shkollës 9-vjecare Bestrovë, dt. 23.01.2013
     ·  "Artyka II" shpk, Keshilli i Qarkut Korce, Loti II Rikonstruksion i rrugёs Poloskё Pёrparimaj-Cipan, dt. 31.01.2013  


Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Dt. e marrjes së informacionit

Statusi

Vendimi

04.01.2013

12

Blerje shtypshkrime

"Adel & Co" shpk

DPSHTRR

10.01.13 

Perfunduar

17.01.13
me teper...

09.01.2013

21

Asfaltim rruga nacionale Lagja Bregadove - Buckaj

"Derveni-1" shpk

Komuna Krahes Tepelene

 29.01.13

Perfunduar

12.02.13
me teper...

11.01.2013

29

Dhenie me koncesion e hidrocentralit Begaj, Qarku Tropoje

"Inter Alb Distribution" shpk

METE

23.01.13

Perfunduar

21.03.13
me teper...

14.01.2013

34

Sherbimi i ruajtjes me roje private te godines arkivit ISSH Lunder

"Trezhnjeva" shpk

ISSH

 21.01.13

Perfunduar

07.02.13
me teper...

15.01.2013

39

Sherbimi i ruajtjes me roje private te godines arkivit ISSH Lunder

"Dea Security" shpk

ISSH

21.03.13 

Perfunduar

07.02.13
me teper...

18.01.2013

45

Loti II, Rikonstruksion i rruges Poloske, Perparimaj - Çipan

"Artyka II" & "Ergi" shpk

Keshilli Qarkut Korçe

22.01.13 

Perfunduar

31.01.13
me teper...

18.01.2013

46

Dhenie me koncesion e hidrocentralit Kasollet e Selces

"Elekttroliri" shpk & "Fava Arreda" srl

METE

30.01.13

Perfunduar

05.03.13
me teper...

21.01.2013

47

Loti I - Rikonstruksion i rruges Poloske, Perparimaj,Loti II-Rikonstruksion i rruges Poloske, Perparimaj - Çipan

"Murati" &"Sireta 2F" shpk

Keshilli Qarkut Korçe

 

Perfunduar

22.01.13
me teper...

21.01.2013

48

Dhenie me koncesion e HEC-eve Iballe 1,2,3 dhe Sapac 1,2 nepermjet shfrytezimit te perroit te Iballs dhe Sapacit, Rrethi i Pukes

"Electral" shpk

METE

06.02.13

Perfunduar

13.03.13
me teper...

22.01.2013

54

Sherbimi i Pastrimit dhe te grumbullimit te mbeturinave urbane

"Higjiena" shpk

Bashkia Ura Vajgurore

 04.02.13

Perfunduar

14.02.13
me teper...

24.01.2013

58

Ndertim Tubacionit te ujit te pijshem Gorice-Terihat-Sofrake dhe rikonstruksioni I rrjetit fshati Derviçan

"Gandi Construcion" shpk

Komuma Dropulli i Poshtem

07.02.13 

Perfunduar

21.02.13
me teper...

25.01.2013

62

Zona minerare nr.35, objekti Udenisht, Qarku Korçe, lloj i mineralit krom

"Chrome Assets and National Construction Enterprises" shpk

METE

25.02.13

Perfunduar

04.03.13
me teper...

25.01.2013

64

Blerje e instrumentave te punes per elektriciste dhe instrumentiste

"Start Co" shpk

TEC Vlore sh.a

06.02.13

Perfunduar

26.02.13
me teper...

28.01.2013

69

Blerje e instrumentave te punes per elektriciste dhe instrumentiste

"R & R Group" shpk

TEC Vlore sh.a

06.02.13 

Perfunduar

26.02.13
me teper...

28.01.2013

75

Dhenie me koncesion te HEC-ve ne"Kaskada e HEC-ve Hotolisht", Rrethi Librazhd

"Electral" shpk

METE

 08.02.13
04.03.13

Perfunduar

08.05.13
me teper...

29.01.2013

76

Ruajtja dhe sigurimi i godines dhe ambienteve te ISKSH

"Trezhnjeva" shpk

ISKSH

07.02.13

Perfunduar

21.02.13
me teper...