Vendime Janar 2021  

Nr

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

1

05.01.2021

01

Ruajtja e Objekteve dhe ambienteve rrethuese te institucionit me roje private dhe sistem alarmi

 

Anakonda Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugore Vlore

 Perfunduar 

 

 11.02.21  
shkarko

 

2

06.01.2021

06

Loti 1: Blerje buke gruri dhe simite

Dajti Park 2007 shpk

Agjensia e Blerjeve te Perqendruara

 

 

Perfunduar 

 

29.01.21  
shkarko 

3

06.01.2021

14

Blerje buke gruri per Drejtorine e Pergjithshme te Burgjeve

Sinani Trading shpk

Agjensia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar

05.02.21  
shkarko 

 

4

06.01.2021

15

Sherbimi I pastrimit te Njesise Administrative Sukth

Rej shpk

Ndermarrja e Sherbimeve Komunale Durres

Perfunduar 

27.01.21  
shkarko 

5

06.01.2021

16

Automatizim I komandimit ne distance RTU

B360 shpk

Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane

Perfunduar 

 

03.02.21  
shkarko 

 

6

06.01.2021

17

Blerje teste diagnostike antigenike te shpejta per SARS-VOV-2 per nevoja te NJVKSH-ve per nje periudhe 12 mujore, sipas listes se miratuar nga OBSH

Noa Enegy Trade shpk

Ministria e Shendetsise dhe Mbrojtjes Sociale

Perfunduar 

08.01.21  
shkarko 

 

7

06.01.2021

18

Sherbim I ruajtjes me roje fizike dhe me sinjal alarmi e kamera sigurie te objekteve te Spitalit Has

Orka shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Has

 

Perfunduar 

 

29.01.21  
shkarko 

8

07.01.2021

30

Mbilartesim dhe ndertimi I pritave malore ne perroin e Lerinit dhe Bugjonit ne HEC Koman

4AM shpk

Kesh sh.a

 Pefunduar

11.02.21  
shkarko

9

07.01.2021

31

Mirembajtje pajisje teknike per UT (kondicionere, sistemet e ngrohjes, gjeneratore, etj.)

Sulollari Klima shpk

Universiteti I Tiranes

 

Perfunduar 

 

21.01.21  
shkarko 

10

07.01.2021

32

Rehabilitim I ndricimit rrugor, Rruga e Durresit 

Agi Kons shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndricimit Publik

 

 Perfunduar

03.02.21  
shkarko  

11

07.01.2021

33

 

Sherbim I transportit I punonjesve te DAQ-te sigurimeve shoqerore

Mag Utilities shpk

Drejtoria e Arkivit Qendror te Sigurimeve Shoqerore

 

 Perfunduar

05.02.21  
shkarko  

12

11.01.2021

48

Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes

Dea Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore, Elbasan

 Perfunduar

09.02.21  
shkarko 

13

12..1.2021

56

Blerje vula (Kode) sigurie

Albdesign PSP shpk

Komisioni Qendror I Zgjedhjev

 Perufnduar

05.02.21  
shkarko 

 

14

12.01.2021

57

Boje timbruese per zgjedhesit

Albdesign PSP shpk

Komisioni Qendror I Zgjedhjev

Perfunduar 

05.02.21  
shkarko 

15

12.01.2021

58

Punime per mbrojtjen e shpatulles se djathte mes vepre se marrjes dhe kreshtes se diges ne HEC Koman

4 A-M shpk

Kesh sh.a

 Perfunduar

04.02.21  
shkarko

16

13.01.2021

60

Shpenzime per mirembajtjen dhe suport teknik per sistmin e monitorimit te spektrit te frekuencave (pajisje te tjera)

Xpert Sysytems shpk

Auoriteti I Komunikimeve Elektronike dhe Postare

 Perfunduar


11.02.21  
shkarko

 

 

17

13.01.2021

62

Sistem Informacioni I Integruar per Menaxhimin Financiar te Bashkise Shkoder dhe Institucioneve Varesie

Kreatx shpk

Bashkia Shkoder

Perfunduar 

18.01.21  
shkarko  

18

13.01.2021

63

Blerje pulla kontrolli me elemente sigurie per barna dhe aksesore per shtypjen e tyre

Adel Co shpk

Agjensia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjeksore

Perfunduar 

  11.02.21  
shkarko

19

13.01.2021

64

Blerje pulla kontrolli me elemente sigurie per barna dhe aksesore per shtypjen e tyre

Albdesign PSP shpk

Agjensia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjeksore

Perfunduar 

 11.02.21  
shkarko

20

14.01.2021

75

Boje timbruese per zgjedhesit

Luar Bros shpk

Komisioni Qendror I Zgjedhjeve

 Perfunduar

 

05.02.21  
shkarko 

 

21

14.01.2021

76

Blerje vula (Kode) sigurie

Luar Bros shpk

Komisioni Qendror I Zgjedhjeve

 Perfunduar

05.02.21  
shkarko 

22

14.01.2021

77

Blerje reagente

Almedical shpk

Insituti I Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise

 Perfunduar

 11.02.21  
shkarko

23

15.01.2021

82

Implementimi I aplikimeve dhe funksioneve ERP ne Kesh sha.a - moduli I menaxhimit financiar dhe moduli I menaxhimit te burimeve njerezore

Infosoft Systems shpk

Kesh sh.a

 

 

24

15.01.2021

83

Projekt Pilot per ndertimin e nje godine me '0 Energji' (cela ne dore)

Agi Kons shpk

Agjensia per Eficensen e Energjise

 Perfunduar

 11.02.21  
shkarko

 

25

15.01.2021

84

Implementimi I aplikimeve dhe funksioneve ERP ne Kesh sha.a - moduli I menaxhimit financiar dhe moduli I menaxhimit te burimeve njerezore

Kreatx shpk

Kesh sh.a

 

26

18.01.2021

86

Blerje reagente

Krijon shpk

Insituti I Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise

 Perfunduar

19.01.21  
shkarko  

27

18.01.2021

87

Sherbim internet per nevojat UKD

Albtelecom sha

Ujesjelles Kanalizime Durres sh.a

 Perfunduar

05.02.21  
shkarko  

 

28

18.01.2021

90

Shebim pastrimi per Bashkine Shkoder Zona Qendrore

Rej shpk

Bashkia Shkoder

 

29

18.01.2021

91

Blerje orendi dhe pajisje per zyrat,personelin operativ dhe mensen e HEC Fierze

Shaga shpk

Njesia e Prodhimit HEC Fierze

Perfunduar 

17.02.21  
shkarko  

30

18.01.2021

92

Blerje materiale kancelarie per Fondin Shqiptar te Zhvillimit per vitin 2020

Interligistic shp

Fondi Shqiptar I Zhvillimit

 Perfunduar

 11.02.21  
shkarko

31

18.01.2021

93

Blerje kite

Gamma shpk

Insituti I Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise

 Perfunduar

04.02.21  
shkarko

32

18.01.2021

94

Furnizim me lende djegese GJN (Mishele) per perdorim termi

ISM-Gas shpk

Agjensia e Blerjeve te Perqendruara

 Perfunduar

24.02.21  
shkarko

33

20.01.2021

106

Furnizim instalim I kompresoreve dhe rehabilitim I sistemit te ubacioneve te ajrit teknologjik te presionit te ulet 8 bar dhe pjeses rezerve, cope 3 (tre)

Ligus shpk

Njesia Periferike HEC Vau Dejes

Perfunduar 

17.02.21  
shkarko  

34

21.01.2021

117

Loti 1: Blerje materialsh per mirembajtje kazermash

Kalia shpk

Ministria e Mbrojtjes

 

 

35

21.01.2021

119

Loti V: Mirembajtje rutine me performance rruga "Rreshen (U.Fanit)-Shpal, Shpal-Qbene-K.Hadroj, Shpal-Ura e Repsit"

Alb Shpresa shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptare

Perfunduar 

25.01.21  
shkarko 

36

21.01.2021

120

Blerje bojera dhe aksesore per lyerjen e shtyllave Tl

Ol Vahrom

Operatori I Sistemit te Transmetimit sh.a

 

 

37

21.01.2021

121

Loti 2: Sherbim shoqerim I vlerave monetare

Anakonda Security shpk

Ujesjelles Kanalizime Lushnje sh.a

 Perfunduar

17.02.21  
shkarko  

38

21.01.2021

122

Implementimi I aplikimeve dhe funksioneve ERP ne Kesh sha.a - moduli I menaxhimit financiar dhe moduli I menaxhimit te burimeve njerezore

Intech + shpk

Kesh sh.a

 

39

25.01.2021

129

Sherbime te dezinfektimit te mjediseve, COVID-19

NRG shpk

Universiteti I Elbasanit "Aleksander Xhuvani

 Perfunduar

04.02.21  
shkarko

40

26.01.2021

142

Sherbim verifikim dhe vulosje matesave

Metro-Alb shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a

 Perfunduar

 

29.01.21  
shkarko 

 

41

26.01.2021

143

Krijimi I bazes se te dhenave shteterore te studenteve qe studiojne jashte vendit dhe shtetasve te huaj me origjine shqiptare te cilet perfitojne bursa nga republika e Shqiperise

3I Solutions shpk

Agjensia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (AKSHI)

 Perfunduar

 10.02.21  
shkarko

42

26.01.2021

144

Printim Faturash

INPRESS shpk

Ujesjelles Kanalizime Shkoder sh.a

 

43

27.1..2021

150

Sistemi I Bazes se te dhenave per trafikun Detar

Kreatx shpk

Agjensia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (AKSHI)

 Perfunduar

04.02.21  
shkarko

44

28.1..2021

 155

"Sigurimin e ageve te skleroterapise per trajtimin e pacienteve me hemoragji digjestive dhe ageve te biopsise per diagnozen e pacientece me patologji te traktit, si dhe materiale mjeksore per endoskopi" per vitin 2020-2021

Montal shpk

Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"

Perfunduar 

 19.02.21  
shkarko

45

29.01.21

158

Loti IV. "Furnizim me lende djegese e lenget per perdorim termik civil dhe industrial (Gazoil<0.1, Gazoil>0.1,mazut)"

 

Resuli sha

Agjensia e Blerjeve te Perqendruara

 

Perfunduar 

 

26.02.21  
shkarko

46

29.01.21

159

Loti V. "Furnizim me lende djegese e lengut per perdorim termik dhe industrial (Gazoil<0.1, Gazoil 0.1, mazut)", me afat te marreveshjes kuader 3(tre) vite

Resuli sha

Agjensia e Blerjeve te Perqendruara

 Perfunduar

26.02.21  
shkarko

47

29.01.21

160

Sherbim I ruajtjes me roje private I godines ERE-s

Kevenjo shpk

Enti rregullator I Energjise

 Perfunduar

  16.02.21  
shkarko