Vendime Korrik 2015  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

02.07.15 

 1196

 Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike

 Snajper Security shpk

 Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mat

Perfunduar 

20.07.15 shkarko 

03.07.15

1197

Sherbim I ruajtjes se godines me roje civile per Ministrine e Energjise dhe Industrise

S.S.X shpk

Ministria e Energjise dhe Industrise

 Perfunduar 

03.08.15 shkarko 

03.07.15

1198

Loti I Riveshje dhe sistemim asfaltim rruga Elbasan-Banje

Victoria Invest International

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Perfunduar 

31.07.15 shkarko 

03.07.15

1199

Loti III Riveshje dhe sistemim asfaltim rruga Elbasan-Banje

Victoria Invest International

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Perfunduar 

31.07.15 shkarko 

03.07.15

1200

Loti VII Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike

Sabeta shpk

Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme

 Perfunduar

07.07.15 shkarko 

03.07.15

1201

Blerje lende ndihmese dhe pjese kembimi specifike per makineri shtypi

4E-Color shpk

Shtypshkronja e letrave me vlere

  Perfunduar

03.08.15 shkarko 

03.07.15

1202

Shtypshkrime te ndryshme per ISSH-ne

Adel Co shpk

Instituti I Sigurimeve Shoqerore

 Perfunduar

 29.07.15 shkarko

06.07.15

1203

Sherbim sigurie per ruajtjen fizike te ndertesave,aseteve,njerezve dhe pronave te OSHEE sha

Iral shpk

Oshee Drejtoria  Rajonale Korce

  Perfunduar

30.07.15 shkarko

06.07.15

1204

Blerje rregjistra shkollore per sistemin parauniversitar

Adel Co shpk

Ministria e Arsimit dhe Sportit

 Perfunduar 

28.07.15 shkarko 

06.07.15

1207

Sherbimi I ruajtjes e institucionit me roje private

Dea Security shpk

S.U.O.GJ Mbreteresha Geraldine

 Perfunduar

27.07.15 shkarko

06.07.15

1213

Blerje lende ndihmese dhe pjese kembimi specifike per makineri shtypi

Alb Emilja shpk

Shtypshkronja e letrave me vlere

  Perfunduar

03.08.15 shkarko

07.07.15

1218

Mbikqyrje e punimeve per objektet,zgjerimi I rruges hyrese ne piken doganore,kukes dhe sistemim asfaltim I rruges se fshatit Malbardhe,Milot

Emil Nova,Novatech   shpk

Fondi I Shqiptar I Zhvillimit

Perfunduar 

 10.07.15 shkarko

07.07.15

1219

Sigurimin e sherbimit te ruajtjes se stacionit Hekurudhor,Elbasan

Ales shpk

Hekurudha Shqiptare sha

 Perfunduar 

30.07.15 shkarko 

07.07.15

1220

Loti Nr 2 Blerje pajisje kompjuterike per Prokurorine e Pergjithshme,Blerje fotokopje

Sinteza Co

Zyra e Prokurorit te Pergjithshem

 Perfunduar

23.07.15 shkarko

07.07.15

1221

Ruajtja fizike e tregut te shitjes me shumice Fruta Perime Korce

Eurogjici Security shpk

Tregu I shitjes me shumice Fruta Perime,Korce

 Perfunduar

23.07.15 shkarko

08.07.15

1222

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike,verifikimi I sinjalit te alarmit prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Kukes

Sabeta shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kukes

  Perfunduar

13.07.15 shkarko 

08.07.15

1223

Sherbimi I sigurise fizike te godines se Ministrise se Integrimit Europian

Start 2000 shpk

Ministria e Integrimit Europian

Perfunduar 

 10.07.15 shkarko

08.07.15

1224

Sigurimi I sherbimit me SHRSF per Stacionin Elbasan

Nazeri 2000 shrsf

Hekurudha Shqiptare sha

  Perfunduar

30.07.15 shkarko

09.07.15

1225

Loti 2 Blerje tonera per fax,printer,fotokopje

Albert Sezairi

Universitet I Tiranes

  Perfunduar 

04.08.15
 shkarko 

09.07.15

1226

Blerje mobilje

Paera shpk

Gjykata e Apelit Durres

  Perfunduar

27.07.15 shkarko

09.07.15

1227

Sigurimi I sherbimit me SHRSF per Stacionin Elbasan

Dea Security shpk

Hekurudha Shqiptare sha

   Perfunduar

30.07.15 shkarko

10.07.15

1228

Blerje bojra printerash,fotokopje dhe faksesh

Marketing & Distribution shpk

Operatori I Sistemit te Transmetimit

   Perfunduar

20.07.15 shkarko

10.07.15

1231

Mirembajtje me sipermarrje te pastrimit,evadimit dhe transportit te mbeturinave urbane te qytetit te Gramshit

Al-Mexwood shpk

Bashkia Gramsh

   Perfunduar

20.08.15 shkarko

13.07.15

1233

Sherbime te sigurimit te ruajtjes

Eurogjici Security shpk

Keshilli i qarkut Shkoder

    Perfunduar

29.07.15 shkarko

14.07.15

1244

Blerje e kufjeve te reja per ATCO

Trinity Trade Company shpk

AlbControl sha

   Perfunduar

05.08.15 shkarko

14.07.15

1245

Sherbim sigurie per ruajtjen fizike te ndertesave,aseteve,njerezve dhe pronave te OSHEE sha

Eurogjici Security shpk

Oshee Drejtoria Rajonale Korce

Perfunduar 

30.07.15 shkarko 

14.07.15

1246

Sigurimi I sherbimit me SHRSF per Stacionin Elbasan

Eurogjici Security shpk

Hekurudha Shqiptare sha

 Perfunduar

30.07.15 shkarko 

14.07.15

1247

Blerje agregate bujqesore ne QTTB Korce

Proqual sha

Qendra e Transferimit Teknologjive Bujqesore

   Perfunduar

11.08.15 shkarko

15.07.15

1249

Ruajtja e ambjenteve te godines se ARRSH-se

Firdeus Security shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

   Perfunduar

28.07.15 shkarko

15.07.15

1251

Sherbim me roje perivate per Autoritetin Shendetesor Rajonal

S.S.X shpk

Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane

Perfunduar 

29.07.15 shkarko 

15.07.15

1252

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike te ambjenteve ne administrim te Drejtorive te ALUIZNI-t Tirane 1,2,3 per vitin 2015

S.S.X shpk

Drejtoria e Aluiznit Tirane 1,2,3

   Perfunduar

10.08.15 shkarko

16.07.15

1255

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Safe shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

  Perfunduar

 11.08.15 shkarko

16.07.15

1256

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Grand Security shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

Perfunduar 

 11.08.15 shkarko

16.07.15

1257

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Klaron Shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

  Perfunduar

11.08.15 shkarko 

16.07.15

1259

Sherbimi i ruajtjes private

Start 2000 shpk

Autoriteti Kombetar per certifikimin elektronik AKCE

  Perfunduar

 30.07.15 shkarko

16.07.15

1260

Sherbim me roje civile godina ARRSH

Start 2000 shpk

Autoritet Rrugor Shqiptar

Perfunduar 

28.07.15 shkarko 

16.07.15

1261

Mirembajtje me sipermarrje te gjelberimit,ruajtjes se varrezave te deshmoreve te qytetit te Gramshit

Al-Mexwood shpk

Bashkia Gramsh

   Perfunduar

 13.08.15 shkarko

16.07.15

1262

Sherbim me roje civile godina ARRSH

S.S.X shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Perfunduar 

 28.07.15 shkarko

16.07.15

1263

Shtypja e fletores zyrtare tek te tretet per vitin 2015

Adel Co shpk

Qendra e Botimeve Zyrtare

Perfunduar 

 26.08.15 shkarko

16.07.15

1264

Sherbim me roje civile godina ARRSH

Nazeri 2000 shrsf

Autoritet Rrugor Shqiptar

 Perfunduar

 28.07.15 shkarko

16.07.15

1265

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Nazeri 2000 shrsf

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

 Perfunduar 

11.08.15 shkarko 

16.07.15

1266

Zhvillimi i sistemit kombetar te monitorimit te spektrit te frekuencave,pajisje per stacion monitorimi Fiks (RFMS) ne Pinet

Bnt Electronics shpk

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Perfunduar 

 27.08.15 shkarko

16.07.15

1267

Rikonstruksion i kopshtit Nr.25/A

Nika shpk

Bashkia Tirane

  Perfunduar

12.08.15 shkarko

16.07.15

1272

Blerje pajisje mjekesore,ndare ne lote

Laser-Med shpk

Qendra Kombetare Transfuzionit te Gjakut

  Perfunduar

03.08.15 shkarko

20.07.15

1275

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Res-03 shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

  Perfunduar 

11.08.15 shkarko 

20.07.15

1276

Loti Nr 2 Blerje vajtra dhe graso per helikopteret

Kappa Oil sha

Ministria e Mbrojtjes

  Perfunduar

03.08.15 shkarko 

20.07.15

1277

Loti 5 Mbrojtja e ullishteve nga miza e ullirit,ne bllok dhe sipas zonave prioritare te prodhimit

Pastrime Silvio

Agjensia per Zhvillim Bujqesor Rural

   Perfunduar

19.08.15 shkarko

21.07.15

1282

Sherbimi me roje private per Autoritetin Shendetesor Rajonal Tirane

Dea Security shpk

Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane

 Perfunduar

29.07.15 shkarko 

21.07.15

1283

Sherbimi i ruajtjes fizike te ambjenteve te nderteses

Safe shpk

Autoriteti Kombetar per certifikimin elektronik AKCE

Perfunduar 

30.07.15 shkarko 

21.07.15

1284

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike

Nazeri 2000 shrsf

Drejtorite e Aluiznit Tirane 1,2,3

  Perfunduar 

 10.08.15 shkarko

21.07.15

1285

Sherbimi I rojeve private

Nazeri 2000 shrsf

Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier

  Perfunduar 

05.08.15 shkarko 

21.07.15

1286

Sherbimi i sigurimit dhe ruajtjes me 6 roje private

Snajper Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore

  Perfunduar 

31.07.15 shkarko 

21.07.15

1287

Sherbimi i ruajtjes fizike te ambjenteve te nderteses

Siguria shpk

Autoriteti Kombetar per certifikimin elektronik AKCE

Perfunduar 

 30.07.15 shkarko

21.07.15

1288

Rikonstruksioni i trotuareve dhe rruges Ali Demi

Sireta 2F

Bashkia Tirane

Perfunduar 

04.08.15 shkarko 

21.07.15

1289

Rikonstruksion I ambjenteve ku do te instalohet aparatura e angiografise

Delia Impex shpk

Spitali Rajonal Shkoder

  Perfunduar

18.08.15 shkarko

21.07.15

1291

Sherbimi i rojeve private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier

  Perfunduar

05.08.15 shkarko 

21.07.15

1293

Rikonstruksion i rruges "Hamdi Cenoimeri Faza e II-te"

Eral Construction Company

Bashkia Tirane

   Perfunduar

13.08.15 shkarko

22.07.15

1295

Sherbim i ruajtjes me roje private

Aulona Pol 1

Spitali Fier

  Perfunduar

05.08.15 shkarko

23.07.15

1296

Sherbim sigurie per ruajtjen fizike te ndertesave,aseteve,njerezve dhe pronave te OSHEE sha

N.S.S.shpsf

Oshee Drejtoria Rajonale Tirane

  Perfunduar

19.08.15 shkarko 

23.07.15

1297

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike

Marnojaj shpk

Gjykata e rrethit gjyqesor Lezhe

Perfunduar 

 03.08.15 shkarko

23.07.15

1301

Rikonstruksion i disa zyrave ne universitet

Firma Tea-D shpk

Universiteti Eqrem Cabej

  Perfunduar 

 25.08.15 shkarko

24.07.15

1304

Shetitorja Qeparo Faza II

Alko Impex General Construction

Bashkia Himare

  Perfunduar

11.08.15 shkarko 

24.07.15

1305

Shrebimi i ruajtjes me roje civile per Ministrine e Energjise dhe Industrise

Arbana Sh.a

Ministria e Energjise dhe Industrise

  Perfunduar

23.09.15 shkarko

24.07.15

1306

Blerje gazi i lenget

Gas Group shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

18.08.15 shkarko 

27.07.15

1308

Sherbime projektimi per realizimin e nje banese me kosto te ulet dhe eficence energjie ne Korce

Studio Rebus

Enti Kombetar I Banesave

Perfunduar 

19.08.15 shkarko 

27.07.15

1309

Shrebimi i ruajtjes me roje private te godines se DPM-se dhe Sektorit te Sherbimit Lezhe

Nazeri 2000 shrsf

Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise

  Perfunduar

06.08.15 shkarko

28.07.15

1312

Loti 3 Ruajtja dhe siguria e objekteve ne qarkun e Durresit

Gjoka +A

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

 31.07.15 shkarko

28.07.15

1313

Blerje shtypshkrime per nevojat e DPSHKP

Adel Co shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit Kombetar te Punesimit

  Perfunduar

12.08.15 shkarko 

28.07.15

1314

Sherbime per printime dhe publikime parlamentare

Adel Co shpk

Kuvendi I Shqiperise

   Perfunduar 

 26.08.15 shkarko

28.07.15

1315

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te AQSHF

S.S.X shpk

Arkivi Qendror Shteteror i Filmit

  Perfunduar 

 03.09.15 shkarko

28.07.15

1316

Sherbimi i ruajtjes me roje fizike

Eurogjici Security shpk

Bashkia Kavaje

Perfunduar 

 27.08.15 shkarko

28.07.15

1317

Sherbimi i ruajtjes me roje fizike

Serbis Auto 2000 shpk

Agjencia Kombetare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore

  Perfunduar

10.08.15 shkarko

29.07.15

1324

Sherbimi I ruajtjes me roje private I godines se DRSSH Diber

Grand Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber

  Perfunduar

30.07.15 shkarko

30.07.15

1325

Loti 4 Ruajtja e objekteve ne qarkun e Dibres

Grand Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

  Perfunduar

04.08.15 shkarko 

30.07.15

1330

Sherbim me roje private

Anakonda shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Gjirokaster

  Perfunduar

27.08.15 shkarko 

30.07.15

1331

Sistemi i kamerave te survejimit

Rogat Security Group shpk

Operatori I Shperndarjes se Energjise Elektrike

  Perfunduar 

25.08.15 shkarko 

30.07.15

1332

Ruajtja e sigurise fizike te godines se AKP,IZHA DHE AKAFP

Firdeus Security shpk

Agjencia Kombetare e Provimeve

Perfunduar 

 06.08.15 shkarko

30.07.15

1333

Sherbim me roje civile zyrat e ish-Sektorit F.Arres Puke

Firdeus Security shpk

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

Perfunduar 

06.08.15 shkarko 

30.07.15

1334

Rehabilitimi dhe instalimi i sistemit te ngrohjes ne shkollen 9-vjecare 1 Maji

Ed Konstruksion

Bashkia Tirane

  Perfunduar 

25.08.15 shkarko 

31.07.15

1335

Sherbim sigurie per ruajtjen fizike te ndertesave,aseteve,njerezve dhe pronave te OSHEE sha

Trezhnjeva shpk

OSHEE Drejtoria Rajonale Kukes

  Perfunduar 

 28.08.15 shkarko

31.07.15

1336

Sherbim I ruajtjes me roje private te godines se DPM-se dhe Sektorit te sherbimeve ne Lezhe

Trezhnjeva shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise

 Perfunduar

 06.08.15 shkarko

31.07.15

1337

Ruajtja e Sigurise fizike te godines 

S.S.X shpk

Agjencia Kombetare e Provimeve

 Perfunduar

06.08.15 shkarko 

31.07.15

1338

Sherbim i ruajtjes se godines se IQT-se me roje private

S.S.X shpk

Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial

   Perfunduar

18.08.15 shkarko

31.07.15

1339

Per sistemin e informatizimit per menaxhuimin e Burimeve Njerezore,Finance Kontabilitet

FASTECH shpk

Posta Shqiptare sha

Perfunduar 

03.09.15 shkarko 

31.07.15

1340

Loti II Blerje bojra

MONDOOFFICE shpk

Universiteti Politeknik i Tiranes

  Perfunduar

18.08.15 shkarko

31.07.15

1342

Ruajtja e sigurise fizike te godines se AKP,IZHA DHE AKAFP

Dea Security shpk

Agjencia Kombetare e Provimeve

Perfunduar 

06.08.15 shkarko 

31.07.15

1343

Ndertim linje furnizimi me uje per zonen e fshatit te ri Mullet

Ed Konstruksion shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

  Perfunduar

 12.08.15 shkarko

31.07.15

1344

Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Toshkez,Komuna Allkaj

Cara e Neal-86 shpk

Fondi I Shqiptar I Zhvillimit

  Perfunduar

25..08.15 shkarko