Vendime Korrik 2018  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori  

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

02.07.18

1206

Sherbim me roje private

Bare shpk

Zyra e Administrimit dhe Koordinimit te Parkut Arkeologjik Apoloni

 Perfunduar

 17.07.18 shkarko

02.07.18

1207

Blerje karburant per nevoja te shoqerise

A&T shpk

Ujesjelles Kanalizime Sarande

Perfunduar 

02.10.18 shkarko 

02.07.18

1208

Rikonstruksion i salles se madhe te mbledhjeve te Keshillit te Qarkut Diber

Radika shpk

Keshilli i Qarkut Diber

 Perfunduar

27.09.18 shkarko 

02.07.18

1209

Sherbim me roje private

Orka shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes

Perfunduar 

 04.10.18 shkarko

02.07.18

1211

Shtypshkrime libri dhe periodike

Shtypshkronja Morava

Akademia e Shkencave

Perfunduar 

06.09.18 shkarko 

03.07.18

1212

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise

Perfunduar 

05.10.18 shkarko 

03.07.18

1215

Sherbim me roje private

International Security Albania shpk

Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterenarise

Perfunduar 

 01.10.18 shkarko

04.07.18

1226

Furnizim me karburant Gazoil D1 10ppm

Kleidi shpk

Bashkia Memaliaj

  Perfunduar 

 20.09.18 shkarko

04.07.18

1227

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Teatri Kombetar i Operas Baletit dhe Ansamblit Popullor

Perfunduar 

07.09.18 shkarko 

05.07.18

1230

Loti 1 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Gjirokaster

Perfunduar 

 30.08.18 shkarko

05.07.18

1231

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Teatri Kombetar i Operas Baletit dhe Ansamblit Popullor

  Perfunduar

 07.09.18 shkarko 

06.07.18

1236

Blerje vula per matesat e abonenteve

Trinity Trade Company shpk

Ujesjelles Kanalizime Sarande

Perfunduar 

18.09.18 shkarko 

06.07.18

1237

Blerje pajisje TIK,Loti 5 Blerje printera

Bnt Electronics shpk

AKSHI

Perfunduar 

05.10.18 shkarko 

09.07.18

1243

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Akademia e Studimeve Albanologjike

Perfunduar 

11.10.18 shkarko 

10.07.18

1244

Sherbim me roje private

Mandi 2K shpk

Teatri Kombetar i Operas Baletit dhe Ansamblit Popullor

  Perfunduar

07.09.18 shkarko 

10.07.18

1245

Loti 1 Blerje materiale te imta dhe ene kuzhine

Malbertex shpk

Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve

  Perfunduar

 04.10.18 shkarko

11.07.18

1246

Sherbim me roje private

Arbana sha

Gjykata e Apelit Tirane

Perfunduar 

 10.10.18 shkarko

11.07.18

1248

Blerje elektroda saldimi

R&R Kompani shpk

Albpetrol

Perfunduar 

 06.09.18 shkarko

11.07.18

1249

Mbrojtje nga lumi seman,Suk Agacaj Fier

Caushi shpk

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier

  Perfunduar

07.09.18 shkarko 

12.07.18

1251

Materiale pastrimi dhe detergjente

Atlantik 3 shpk

Universiteti i Tiranes

 Perfunduar

04.10.18 shkarko 

12.07.18

1252

Sherbim me roje private

Flena Rb shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

 Perfunduar

 25.09.18 shkarko

12.07.18

1253

Loti 2 Qarkullimi ekstrakorporal

Gen-Alb Farma shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

Perfunduar 

10.09.18 shkarko 

12.07.18

1254

Rikonstruksion dhe shtese ne godinen e AKBPM-se

Inerti shpk

Agjencia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjekesore

Perfunduar 

01.10.18 shkarko 

13.07.18

1257

Blerje materiale mjekesore specifike te ORL,Loti 1 Implanti Koklear

Evita shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

Perfunduar 

 17.10.18 shkarko

13.07.18

1258

Blerje te medikamenteve dhe mjeteve mjekesore veterinare

Milifar shpk

Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit Tirane

Perfunduar 

20.09.18 shkarko 

17.07.18

1262

Blerje vegla pune

Zihni Mucaj pf

Ujesjelles Kanalizime Vlore

 Perfunduar

 18.09.18 shkarko

17.07.18

1263

Sherbim me roje private

Balili-Ko shpk

Zyra e Administrim Koordinimit Butrint,Sarande

Perfunduar 

11.10.18 shkarko 

18.07.18

1274

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Zyra e Administrim Koordinimit Butrint,Sarande

  Perfunduar

 11.10.18 shkarko 

19.07.18

1280

Ndertim rrjet ujesjellesi dhe kanalizime ne zonen e Lanabregasit Faza 2

Dajti Park 2007 shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

 20.09.18 shkarko

19.07.18

1283

Sherbim per printime dhe botime parlamentare

Kristalina-KH shpk

Kuvendi i Shqiperise

Perfunduar 

05.10.18 shkarko 

19.07.18

1284

Rikonstruksion dhe shtese ne godinen e AKBPM-se

Bean shpk

Agjencia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjekesore

Perfunduar 

01.10.18 shkarko  

19.07.18

1285

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Vlore

Perfunduar 

25.09.18 shkarko 

19.07.18

1286

Sherbim me roje private

International Security Albania shpk

Ministria e Kultures

Perfunduar 

 26.07.18 shkarko

20.07.18

1290

Furnizim vendosje aparature rezonance magnetike per sherbimin e Neurokirurgjise ne QSUT

Medfau shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

Perfunduar 

 12.09.18 shkarko

20.07.18

1292

Sigurimi i godinave ne administrim te DPT

Insig shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

04.10.18 shkarko 

20.07.18

1293

Sherbim per printime dhe botime parlamentare

Albdesign PSP shpk

Kuvendi i Shqiperise

Perfunduar 

05.10.18 shkarko  

20.07.18

1294

Shpenzime supervizioni,kontrate mirembajtje rajoni qendror

IKN & Enginereeng shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Perfunduar 

01.10.18 shkarko 

20.07.18

1295

Shpenzime supervizion kontratave te mirembajtjes Rruge Rajoni Verior Shkoder

IKN & Enginereeng shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

  Perfunduar

02.10.18 shkarko

23.07.18

1296

Loti 4 Supervizioni i punimeve per objektin: "Ndertim impianti klornimi dhe rikonstruksion deposh Qytetet

Ersi/M shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

04.10.18 shkarko 

23.07.18

1297

Loti 1 Supervizioni i punimeve per objektin "Ndertim rrjet ujesjellesi dhe kanalizime ne zonen e Lanabregasit Faza 2

Ersi/M shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

  Perfunduar

 08.10.18 shkarko

23.07.18

1298

Loti 3 Supervizion i punimeve per objektin:"Ndertim Stacionesh pompimi dhe Deposh ne Ujesjellesa Rajonal Faza 2

Ersi/M shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

05.10.18 shkarko 

24.07.18

1304

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Perfunduar 

 01.10.18 shkarko

24.07.18

1305

Sherbim me roje private

Leksi Security shpk

Galeria Kombetare e Arteve

  Perfunduar

10.10.18 shkarko 

24.07.18

1306

Loti 2 Shoqerimi i vlerave monetare

Anakonda Security shpk

DRSHTR Vlore

Perfunduar 

 17.10.18 shkarko

24.07.18

1307

Loti 1 Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

DRSHTR Vlore

  Perfunduar

 17.10.18 shkarko

24.07.18

1308

Furnizim vendosje kondicioner inverter per zyrat e Kryesise se Kuvendit

Climacasa shpk

Kuvendi i Shqiperise

 Perfunduar

 30.08.18 shkarko

24.07.18

1309

Sherbim me roje private

Mandi 2K shpk

Bashkia Sarande

Perfunduar 

05.10.18 shkarko 

25.07.18

1311

Blerje shirita plastike me numrator per thase

Trinity Trade Company shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

15.10.18 shkarko 

25.07.18

1312

Blerje matesa uji per nevojat e shoqerise

MegaPlast 2L shpk

Ujesjelles Kanalizime Pogradec

Perfunduar 

 01.10.18 shkarko

25.07.18

1313

Mbikqyrja e punimeve per disa objekte te planifikuara nga OST per vitin 2018

Gjeokonsult&Co shpk

Operatori i Sistemit te Transmetimit

  Perfunduar

 04.10.18 shkarko

26.07.18

1315

Blerje e sistemit elektronik te parkimit dhe sistemit te kamerave per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore

Ratech shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Vlore

Perfunduar 

 30.07.18 shkarko

26.07.18

1317

Loti 1 Supervizion i Punimeve per objektin:"Ndertim rrjet ujesjellesi dhe kanalizime ne zonen e Lanabregasit,Faza II

Invictus shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

08.10.18 shkarko 

26.07.18

1320

Blerje matesa uji

A.M.U shpk

Ujesjelles Kanalizime Vlore

 Perfunduar

27.09.18 shkarko 

27.07.18

1322

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Galeria Kombetare e Arteve

 Perfunduar 

 10.10.18 shkarko

27.07.18

1323

Blerje e sistemit elektronik te parkimit dhe sistemit te kamerave per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore

Advanced Business Solutions shpk

 Spitali Rajonal Vlore

Perfunduar 

01.10.18 shkarko 

27.07.18

1324

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Perfunduar 

 11.10.18 shkarko

30.07.18

1326

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Ministria e Finances dhe Ekonomise

  Perfunduar

 08.10.18 shkarko

30.07.18

1327

Blerje kancelari

4K Trading Albania shpk

ZQRPP

Perfunduar 

 11.10.18 shkarko

30.07.18

1328

Mbyllja e grykave te galerive te minierave ne te gjithe territorin e Shqiperise

Fada 1 shpk

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise

  Perfunduar

27.09.18 shkarko 

30.07.18

1331

Blerje makineri e re ngarkues germues me goma (Fadrome)

Ligus shpk

Bashkia Vore

 Perfunduar

 02.08.18 shkarko

31.07.18

1337

Blerje karburanti per nevojat e shoqerise

A&T shpk

Bashkia Sarande

  Perfunduar

03.08.18 shkarko