Vendime Korrik 2019  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

 

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori  

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.07.19

1172

 Loti 2 Blerje bateri per automjete

 Alstezo shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

15.08.19 shkarko 

01.07.19

1176

Sherbim me roje private

Snajper Security shpk

Qendra Kombetare Bio-Mjekesore

  Perfunduar

19.08.19 shkarko

01.07.19

1177

Sherbim printimi

Bnt Electronics shpk

Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

 19.08.19 shkarko

01.07.19

1178

Rikonstruksion i katetit perdhe te Godines se ish Hotel Drinit

Leon Konstruksion shpk

Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale

Perfunduar 

 15.08.19 shkarko

01.07.19

1180

Mirembajtje pajisje fotokopje dhe kompjuterike

Read shpk

Universiteti Aleksander Xhuvani Elbasan

Perfunduar 

 22.08.19 shkarko

02.07.19

1181

Blerje tuba dhe materiale te ndryshme per Bordin e Kullimit

Luar Bros shpk

Bashkia Permet

Perfunduar 

01.08.19 shkarko 

02.07.19

1187

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Mat

  Perfunduar

21.08.19 shkarko 

02.07.19

1188

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Berat

Perfunduar 

31.07.19 shkarko 

02.07.19

1189

Materiale elektrike per vitin 2019

Az Trading shpk

Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare

Perfunduar 

 08.08.19 shkarko

02.07.19

1190

Blerje kompjuterash dhe pajisje elektronike

PC Store shpk

Bashkia Fier

Perfunduar 

 10.10.19 shkarko

02.07.19

1191

Mbikqyrje e punimeve per objektin shtim i sasise se furnizimit me uje te qytetit te Krujes

Studi Services "K-SA" shpk

Bashkia Kruje

Perfunduar 

04.09.19 shkarko 

03.07.19

1193

Rikonstruksion catie,lyerje godine te Gjykates se Apelit Gjirokaster

6D Plan shpk

Gjykata e Apelit Gjirokaster

Perfunduar 

04.09.19 shkarko 

03.07.19

1194

Sherbim me roje private

Alben 2 Security shpk

Drejtoria Rajonale e OSHEE Korce

Perfunduar 

 23.08.19 shkarko

03.07.19

1195

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

ZVRPP Elbasan

Perfunduar 

02.08.19 shkarko 

03.07.19

1197

Rehabilitimi i skemes ujitese te Ujembledhesit Malaj-2 Faza 3

Kevin Construksion shpk

Bashkia Mirdite

Perfunduar 

30.07.19 shkarko 

04.07.19

1200

Sherbim me roje private

Safe shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Mat

  Perfunduar

 21.08.19 shkarko 

04.07.19

1201

Sherbim me roje private

Mandi 2K shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Sarande

Perfunduar 

21.08.19 shkarko 

04.07.19

1202

Loti 1 Mbikqyrja e punimeve per objektin "Rehabilitimi i rrugeve te bllokut qe kufizohet nga rruget "Leandro Zoto"-"Maria Kraja"-"Disha"- "Sadik Petrela"

Instituti Dekliada-Alb shpk

Bashkia Tirane

Perfunduar 

22.07.19 shkarko 

04.07.19

1203

Sherbim per printime dhe publikime parlamentare

Adel Security Print shpk

Kuvendi i Shqiperise

Perfunduar 

30.07.19 shkarko 
13.08.19 shkarko

04.07.19

1204

Blerje vajra e lubrifikante te ndryshem per ndermarrjet vartese

Alstezo shpk

Bashkia Fier

  Perfunduar

 21.08.19 shkarko

05.07.19

1205

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Elbasan

Perfunduar 

 

02.08.19 shkarko 

 

05.07.19

1207

Shkolla Asim Vokshi-Palester dhe terrene sportive dhe sistemime te jashtme ne gjimnazin "Asim Vokshi"

Kevin Construksion shpk

Bashkia Tropoje

Perfunduar 

02.09.19 shkarko 

05.07.19

1208

Masteriale Promocionale

Inpress shpk

Agjencia Kombetare e Turizmit

 Perfunduar

12.09.19 shkarko 

05.07.19

1209

Ndertim kopeshti me dreke ne fshatin Cerme Sektor,Njesia Administrative Terbuf Bashkia Divjake

Colombo shpk

Bashkia Divjake

 Perfunduar

 13.08.19 shkarko

05.07.19

1210

Loti 3 Blerje vajra lubrifikant,alkool frenash dhe pastrues motori

Alstezo shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

 12.09.19 shkarko

05.07.19

1211

Furnizim vendosje injektor Kontrasti per Skaner (CT)

Saer Medical shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane

Perfunduar 

10.07.19 shkarko 

05.07.19

1212

Sistemi Audio Video (Salla leksioneve FSHL/FVFR dhe Salla e Konferencave)

PC Store shpk

Universiteti i Sporteve Tirane

Perfunduar 

27.08.19 shkarko 

08.07.19

1215

Sherbime per printime dhe publikime parlamentare

Inpress shpk

Kuvendi i Shqiperise

Perfunduar 

 30.07.19 shkarko 
13.08.19 shkarko

08.07.19

1216

Blerje materiale te nevojshme per Arkiven Qendrore dhe Arkivat e Drejtorive Rajonale

Inpress shpk

Operatori i Shpenrdarjes se Energjise Elektrike

Perfunduar 

14.08.19 shkarko 

08.07.19

1221

Blerje veshje pune

Murati D shpk

Ujesjelles Kanalizime Shkoder

Perfunduar 

 06.09.19 shkarko

08.07.19

1222

Ruajtja dhe shoqerimi i vlerave monetare

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria Rajonale OSHEE Fier

Perfunduar 

 26.09.19 shkarko

08.07.19

1223

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Ujesjelles Kanalizime Kruje

Perfunduar 

02.08.19 shkarko 

09.07.19

1230

Ndertim Rruga Kardhiq-Delvine Loti 7

Gjoka Konstruksion shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Perfunduar 

01.08.19 shkarko 

09.07.19

1231

Loti 2 Blerje bateri per automjete

Kappa Oil sha

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

 03.09.19 shkarko

10.07.19

1237

Sherbime per printime dhe publikime parlamentare

Albdesign Psp shpk

Kuvendi i Shqiperise

Perfunduar 

30.07.19 shkarko 
13.08.19 shkarko 

10.07.19

1238

Sherbimi i mirembajtjes se sitemeve te alarmit e te vezhgimit  ne te gjitha filialet e Deget e Postes Shqiptare

ARB Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

10.09.19 shkarko 

10.07.19

1239

Blerje prokate celiku

Alen CO shpk

Albpetrol sha

Perfunduar 

16.07.19 shkarko 

11.07.19

1241

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Agjencia Shteterore e Kadastres

   Perfunduar

17.07.19 shkarko 

11.07.19

1244

Loti 6 Peroi i Zaranikes Rehabilitim dhe mbrojtje lumore

Victoria Invest shpk

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural

Perfunduar 

21.08.19 shkarko 

11.07.19

1245

Loti 2 Blerje bateri per automjete

Alstezo shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

03.09.19 shkarko 

12.07.19

1247

Blerje materiale pastrimi

Atlantik 3 shpk

Universiteti Politeknik i Tiranes

  Perfunduar

 12.09.19 shkarko

12.07.19

1250

Sherbim me roje private

Res-03 shpk

Qendra Kombetare Pritese per Azilkerkues

Perfunduar 

 18.07.19 shkarko

12.07.19

1251

Blerje paisjesh laboratorike per Inspektoriatin Shteteror te Mbikqyrjes se tregut

Fedos shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

03.09.19 shkarko 

12.07.19

1252

Loti 2 Reagente per Lazer Imunologjik image te pershtateshem per aparatin Beckman Coulter

Montal shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane

Perfunduar 

 26.07.19 shkarko

12.07.19

1253

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje

Perfunduar 

 05.08.19 shkarko

15.07.19

1255

Loti 2 Blerje kepuce per Garden e Republikes

Blerina Sadiku Pf

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

 03.09.19 shkarko

15.07.19

1258

Sherbimi i evadimit te mbetjeve te rrezikshme spitalore

Medi-Tel shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kurbin

Perfunduar 

14.08.19 shkarko

16.07.19

1262

Sherbim me roje private

Ballazhi shpk

Kontrolli i Larte i Shtetit

Perfunduar 

 03.09.19 shkarko

17.07.19

1269

Sherbim me roje private

Safe shpk

Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare Durres

Perfunduar 

02.09.19 shkarko 

17.07.19

1271

Rikonstruksion i Rrjetit ujites rezervuari Kabash,Njesia Administrative Leskovik

Shendelli shpk

Bashkia Kolonje

Perfunduar 

23.07.19 shkarko 

17.07.19

1272

Shtypshkrime mjeku (Regjistra te Mjekut)

Dynamic X Group shpk

Fondi i Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor Tirane

Perfunduar 

20.08.19 shkarko 

17.07.19

1273

Ndertim i shkolles 9 vjecare "Adem Sabli" fshati Borake

Inerti shpk

Bashkia Shijak

Perfunduar 

 22.07.19 shkarko

19.07.19

1276

Blerje kabell TU,kabel ABC me vetembajtje dhe aksesore

ACI Engineering shpk

OSHEE Drejtoria Rajonale Tirane

Perfunduar 

 05.11.19 shkarko

19.07.19

1277

Blerje pajisje per rimodelimin e dhomes se serverit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane

Advanced Business Solution shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

  Perfunduar

28.10.19 shkarko 

19.07.19

1278

Loti 1 Blerje goma per automjete

Gajd Company shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

10.09.19 shkarko 

22.07.19

1282

Sherbim me roje private

Safe shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Bulqize

Perfunduar 

29.08.19 shkarko 

22.07.19

1284

Zbatim Projekt-Preventiv per Eficencen e Energjise i Nderteses Ekzistuese 4K

Avduli Shpk

Bashkia Has

Perfunduar 

11.09.19 shkarko 

22.07.19

1285

Rikonstruksion i Godines se Administrates

6 D Plan Shpk

Porti Detar i Sarandes

Perfunduar 

11.09.19 shkarko 

22.07.19

1286

Sherbimi i Mirembajtjes se Gjelberimit per tre vite

Land Art Shpk

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

 01.10.19 shkarko

23.07.19

1288

Rikonsktruksion dhe shtese anesore 2 kate, Shkolla e Mesme e Bashkuar Mihal Nako, Fshati Fier Seman

Shendelli shpk

Bashkia Divjake

Perfunduar 

14.08.19 shkarko 

24.07.19

1293

Rehabilitimi i kanalit ujites U.3-15, U.3-15/4,  U.3-15/5 ne Fshatin Fier i Ri, Njesia Administrative Krutje

Avduli & Bahas Shpk

Ndermarrja e Pasurise Publike Lushnje

Perfunduar 

03.09.19 shkarko 

24.07.19

1294

Perkthim i legjislacionit te Bashkimit Eurpian

Ilira Elbasani P.F.

Ministria per Europen dhe Punet e Jashtme

Perfunduar 

11.09.19 shkarko 

24.07.19

1295

Furnizim vendosje pajisje mjekesore dhe mobilimi per qendra shendetesore qe do te rikonstruktohen gjate vitit 2019

Trinity Trade Company shpk

Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

Perfunduar 

 03.10.19 shkarko

24.07.19

1296

Blerje pjesesh kembimi per automjete, per sherbime profilaktike per Komanden Mbeshtetese

Alstezo shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

03.09.19 shkarko

24.07.19

1297

Sherbimi i servisit dhe furnizimi me goma per automjetet e FSHZH

Auto-Stafa shpk

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Perfunduar 

 18.09.19 shkarko

25.07.19

1298

Sherbim me roje private

Force Security 2004 shpk

Zyra e Administrimit dhe Koordinimit te Parkut Arkeologjik Apoloni, Fier

Perfunduar 

26.09.19 shkarko 

25.07.19

1299

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Qendra Kombetare e Muzeumeve Berat

Perfunduar 

 15.08.19 shkarko

25.07.19

1300

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Zyra e Administrimit dhe Koordinimit te Parkut Arkeologjik Apoloni, Fier

   Perfunduar

 

26.09.19 shkarko 

 

25.07.19

1302

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

FSDKSH Tirane

Perfunduar 

08.08.19 shkarko 

25.07.19

1303

Aksesore specifik per leje portuale

Graphic Line-01 shpk

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

19.09.19 shkarko 

25.07.19

1304

Rikonstruksioni i rrjetit te Ndricimit Rrugor dhe Sinjalistikes ne Qytetin e Rrogozhines

Rafin Company shpk

Bashkia Rrogozhine

   Perfunduar

08.10.19 shkarko

26.07.19

1308

Sherbim me roje private

Kumria 1 shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd

Perfunduar 

03.09.19 shkarko 

26.07.19

1309

Rikonstruksioni i Shkolles "Mustafa Matohiti"

BEAN shpk

Bashkia Patos

Perfunduar 

04.09.19 shkarko 

26.07.19

1310

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

OSHEE Tirane

 Perfunduar

07.10.19 shkarko 

26.07.19

1311

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd

 Perfunduar

 03.09.19 shkarko 

26.07.19

1312

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd

 Perfunduar

03.09.19 shkarko 

26.07.19

1313

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

OSHEE Berat

Perfunduar 

 07.10.19 shkarko

26.07.19

1314

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Dega Doganore Berat

 Perfunduar

11.09.19 shkarko 

26.07.19

1315

Sherbim me roje private

Guard & Protect Rica shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Lac

Perfunduar 

31.07.19 shkarko 

26.07.19

1316

Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik (Diploma)

Adel Security Print shpk

Universiteti i Tiranes

Perfunduar 

30.08.19 shkarko 

29.07.19

1319

Rikonstruksioni i linjave te puseve 281, 282, 283 te depos 500 m ³, ndertim i pusit cerme

Biba X & PE-VLA-KU shpk

Bashkia Kavaje

Perfunduar 

16.09.19 shkarko 

29.07.19

1321

Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik (Diploma)

Kristalina-KH shpk

Universiteti i Tiranes

 Perfunduar

30.08.19 shkarko  

29.07.19

1326

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Arkivit Qendror te ISSH-se

  Perfunduar 

11.09.19 shkarko 

29.07.19

1327

Rikonstruksioni i rruges "Ali Caushi", Sheshet e pallateve 108/3, 108/4, 108/5, 108/6, 108/7, 108/8, 108/9, 108/10, 108/11, 108/12, Lagjja "Syrja Dylgjeri"

Kevin Construksion shpk

Bashkia Elbasan

Perfunduar 

23.09.19 shkarko 

30.07.19

1330

Sherbim me roje private

Security Korca shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korce

Perfunduar 

 12.09.19 shkarko

30.07.19

1331

Rehabilitim i Deges se Ujembledhesit Shoshaj

Shendelli shpk

Bashkia Mat

Perfunduar 

 02.08.19 shkarko

30.07.19

1333

Blerje boje sinjalistike horizontale dhe dylen

Trinity Trade Company shpk

Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier

Perfunduar 

07.10.19 shkarko 

30.07.19

1334

Rikonstruksion Rruga Taulantia (Segmenti Hotel Arvi - Hotel Aragosta)

Biba X & PE-VLA-KU shpk

Bashkia Durres

Perfunduar 

 25.09.19 shkarko

30.07.19

1335

Rikonstruksioni i rruges "8 Marsi", Lagjja "Visarion Xhuvani"

Kevin Construksion shpk

Bashkia Elbasan

  Perfunduar

 10.09.19 shkarko

31.07.19

1337

Sherbim i mbikqyrjes se punimeve per objektin “Rehabilitim i Sheshit Italia”

Ave Consulting & Taulant shpk

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Perfunduar 

 20.08.19 shkarko

31.07.19

1339

Ndertim i linjes kryesore te furnizimit me uje zona ish ushqimore deri ne Otllak

Shendelli shpk

Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove

   Perfunduar

25.09.19 shkarko