Vendime Qershor 2012  


     ·  "Anakonda" shpk, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Gjirokaster, Ruajtja me roje private, dt. 05.06.2012 
     ·  "Bean" shpk, Bordi i kullimit Durres, Diga e rezervuare zona Fushe Kruje, dt. 05.06.2012 
     ·  "Miqesia" shpk, Qenra ekonomike e zhvillimit dhe edukimit te femijeve Tirane, Blerje materiale pastrimi, dt. 05.06.2012 
     ·  "Nazeri 2000" shpk, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Lushnje, Sherbimi i ruajtjes me roje private, dt. 05.06.2012 
     ·  "Shteto-Pro" shpk, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Gjirokaster, Hartim i projekt zbatimit per rikonstruksionin e godines, dt. 05.06.2012 
     ·  "Start 2000" shpk, Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave, Sherbim me roje private, dt. 05.06.2012

    
·  "Advance Business Solutions" shpk, Reparti Ushtarak 6640 Tirane, Mirembajtje e paisjeve te zyrave, dt. 07.06.2012
 
     ·  "DU&KO" shpk, Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres, Mirembajtje e motoskafeve te Kapitenerise, dt. 07.06.2012 
     ·  "Eurondertim MK" shpk, Komuna Qender Skrapar, Mirembajtje e riparim shtresash rrugore, dt. 07.06.2012 
     ·  "Gjeokonsult&Co" shpk, Ministria e Mbrojtjes Tirane, Mbikqyrja e punimeve ne objektin: Sistemime infrastrukturore ne KDS, dt. 07.06.2012 
     ·  "Hoxha" shpk, METE Tirane, Sherbimi i ruajtjes me roje civile, dt. 07.06.2012 
     ·  "Nazeri 2000" shpk, AKBN Tirane, Ruajtja me roje private te ish selise se ARMO sha Fier, dt. 07.06.2012 
     ·  "Vaso Security" shpk, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korce, Sherbime te sigurise dhe ruajtjes se godinave, dt. 07.06.2012
     ·  "An - Ra" shpk, Ministria e Brendshme Tirane, Blerje materiale te ndryshme per pastrim, dt. 08.06.2012 
     ·  "Degert Auto" shpk, QSHAMT Tirane, Blerje pjese kembimi per grup mjete, dt. 09.06.2012
     ·  "Anakonda" shpk, DSR Gjirokaster, Ruajtje dhe sigurimi fizik i objekteve te spitalit, dt. 11.06.2012
     ·  "Alben 2 Security" shpk, Dega e doganes Korce, Ruajtja e deges se doganes Korce, dt. 12.06.2012 
     ·  "Avance" shpk, Spitali Rajonal Berat, Sherbimi i larjes se teshave, dt. 12.06.2012 
     ·  "Dion Security" shpk, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Elbasan, Ruajtja fizike me roje objekti, dt. 12.06.2012 
     ·  "GENER 2" shpk, MITIK Tirane, Dhenie me koncesion e rrjetit kombetar me brez te gjere, dt. 12.06.2012 
     ·  "Klaron" shpk, Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore Tirane Loti I, Ruajtja me roje private i godines, dt. 12.06.2012 
     ·  "Nazeri 2000" shpk, "Dea Security" shpk, Inspektoriati Qendror Teknik Tirane, Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 12.06.2012 
     ·  "Savronik Sistem Taahhut Sanayi ve Ticaret AS" DPRR Tirane, Menaxhimi dhe mirembajtja e tunelit te Thirres, dt. 12.06.2012 
     ·  "Trinity Trade Company" shpk, Drejtoria rajonale e formimit profesional publik nr4 Tirane, Blerje paisje per dy kabinete, dt. 12.06.2012
     ·  "Alben 2 Security" shpk, Prokuroria e Rrethit Gyqesor Korce, Ruajtje me roje te armatosura civile te zyrave, dt. 14.06.2012 
     ·  "Dea Security" shpk, Drejtoria e Sherbimit Spitalor Gramsh, Sherbimi i ruajtjes me roje private, dt. 14.06.2012 
     ·  "Dea Security" shpk, "Nazeri 2000" shpk, DSHS Skrapar, Sherbimin e ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 14.06.2012 
     ·  "Dion Security" shpk, DSHP Elbasan, Sherbim i rojeve private, dt. 14.06.2012 
     ·  "Jundrit" shpk, Bashkia Lezhe, Blerje konteniere, dt. 14.06.2012 
     ·  "Kacdedja" shpk, Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane, Rikonstruksion dhe shtese kati per polikliniken, Nr.1 dt. 14.06.2012 
     ·  "Porsche Albania" shpk, DPSHTRR Tirane, Loti I Blerje automjeti, dt. 14.06.2012 
     ·  "Sori - AL" shpk, Spitali Rajonal Berat, Blerje e sherbimit te kateringut, dt. 14.06.2012 
     ·  "Cullhaj" shpk, Qendra Kombetare Pritese per Azilkerkues Tirane, Sherbim me roje private, dt. 18.06.2012
     ·  "Adel Print" shpk, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane, Blerje shtypshkrime, dt. 19.06.2012 
     ·  "Albania New Farm" shpk, QSU "Nene Tereza" Tirane, Blerje barnash per ankohematologji grupi A Loti 20 dhe Loti 25, dt. 19.06.2012 
     ·  "Anakonda" shpk, DSHP Tepelene, Sherbim me roje private, dt. 19.06.2012 
     ·  "E Security" shpk, Trajtimi i Studenteve sha Korce, Ruajtja e objekteve, dt. 19.06.2012 
     ·  "Gjeokonsult&Co" shpk, Ministria e Mbrojtjes, Mbikqyrja e punimeve ne objektin Sistemime infrastrukturore ne KDS, dt. 19.06.2012 
     ·  "Kappa-Oil" sha, Hec Bistrica 1, Hec Bistrica 2 sha, Shitje vaji, dt. 19.06.2012
     ·  "Afort" shpk, Drejtoria nr. 3 e punetoreve te qytetit Tirane, Blerje materiale mirembajtje Loti II, dt. 21.06.2012 
     ·  "Alfort" shpk, Drejtoria nr. 3 e punetoreve te qytetit Tirane, Blerje materiale mirembajtje, Loti III, dt. 21.06.2012 
     ·  "Alfort" shpk, Drejtoria nr. 3 e punetoreve te qytetit Tirane, Blerje materiale mirembajtje Loti IV, dt. 21.06.2012
     ·  "2A-P" shpk, Qendra Kombetare e Transfuzionit te GJakut Tirane, Sherbim mirembajtje, dt.21.06.2012 
     ·  "Edonis Konstruksion" shpk, Trajtimi i Studenteve nr. 1 sha Tirane, Lyerje me gelqele te godinave, dt. 21.06.2012 
     ·  "Ernisa-S" shpk, Ujesjelles-Kanalizime sha Korce, Ruajtja e objekteve te sha UKKO, dt. 21.06.2012 
     ·  "Genti" shpk, Drejtoria Arsimore Rajonale Vlore, Rikonstruksion i zyrave, dt. 21.06.2012 
     ·  "Start 2000" shpk, Shtypshkronja e Letrave me Vlere sha Tirane, Sherbim me roje private, dt. 21.06.2012 
     ·  "Trezhnjeva" shpk, ASHR Tirane, Sherbim me roje private, dt. 21.06.2012 
     ·  "Myrto Security" shpk, SHISH Tirane, Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 21.06.2012
     ·  "B.N.T. Electronics" shpk, Ujesjelles-Kanalizime sha Tirane, Blerje materiale dhe paisje elektronike, dt. 26.06.2012 
     ·  "Hoxha" shpk, ELBER shpk Elbasan, Ruajtja dhe sigurimi fizik i objekteve te ELBER shpk, dt. 26.06.2012 
     ·  "Radika" shpk, DSR Diber, Sistemim dhe mirembajtje e rrjetit te furnizimit me uje dhe kanalizime te spitalit, dt. 26.06.2012 
     ·  "Therepeli Security" shpk, Spitali Rajonal Durres, Blerje e sherbimit me roje private, dt. 26.06.2012 
     ·  "Hoxha" shpk, Ndermarrja e Furnizimit te Industrise Minerare Elbasan, Per ruajtjen fizike te objekteve, dt. 26.06.2012 
     ·  "MB Kurti" shpk, Komuna Golem, Blerje e dy makinave teknologjike per largimin e mbetjeve urbane, dt. 26.06.2012
     ·  "Euro Res" shpk, DSHS Kavaje, Ruajtja dhe sigurimi i godines dhe ambienteve, dt. 28.06.2012 
     ·  "Ilar" shpk, Posta Shqiptare sha, Blerje zarfa per sherbim postar, dt. 28.06.2012 
     ·  "Kacdedja" shpk, ASHR Tirane, Rikonstruksion dhe shtese kati per polikliniken nr. 1, dt. 28.06.2012 
     ·  "Kushtrimi 2000" shpk, Drejtoria Rajonale e Bujqesise Elbasan, Sherbimi i ruajtjes se objekteve, dt. 28.06.2012 
     ·  "Marketing & Distribution" shpk, Trajtimit te studenteve sha Gjirokaster, Blerje detergjente, dt. 28.06.2012 
     ·  "Rantag 2011" shpk, ALUIZNI Tirane, Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 28.06.2012 
     ·  "Shaga" shpk, Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve Tirane, Per blerjen e paisjeve te qendres se re Loti II, dt. 28.06.2012 
     ·  "Curri" shpk, Garda e Republikes Tirane, Rikonstruksion i Komandes se Gardes Tirane, dt. 28.06.2012
     ·  "Blerimi Kosturr 2010" shpk, METE, Zona minerare nr. 282 per objektin Mac-Gezim Has, dt. 28.06.2012
2011 Janar Shkurt Mars Prill
Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor
2012 Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor