Vendime Qershor 2014  

 

Keshillohet qe vendimet te shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

02.06.14

959

"Sherbimi I ruajtjes me roje private I godines se DRSSH-se Diber"

"Snajper Security"shpk

"Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber"

 

 Perfunduar

 24.06.14 shkarko

02.06.14

962

"Per ruajtjen Fizike te Objektit te Deges se Doganes Elbasan me roje objekti" me 1 vendroje dhe perkasisht me 5 roje"

"Refat Shkembi"

"Dega e Doganes Elbasan"

Perfunduar 

25.06.14 shkarko

02.06.14

963

"Sherbim me roje private dhe pastrim zyrash"

"Taulanti"shpk

"Bordi I Kullimit Gjirokaster"

 Perfunduar

04.06.14
 shkarko

02.06.14

964

"Sherbimi I evadimit te mbetjeve te rrezikshme"

"Euroteam" shpk

"Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik Mbreteresha Geraldine"

Perfunduar 

01.07.14 shkarko 

02.06.14

965

"Sherbimi I ruajtjes dhe I sigurise fizike I nderteses se Muzeut Historik Kombetar dhe ambjentet rreth saj"

"Oktapus"shpk

"Muzeu Historik Kombetar"

Perfunduar 

12.06.14 shkarko

02.06.14

966

"Furnimizimi dhe vendosja e pajisjeve dhe telefoni ne qendren e re te paraburgimit Berat"

"Advance Business Solutions"

"Ministria e Drejtesise"

Perfunduar 

04.06.14 shkarko

02.06.14

967

"Blerje Kancelari"

"Ilar"shpk

"Z.Q.R.P.P"

Perfunduar 

01.07.14 shkarko 

02.06.14

969

"Sherbimi I sigurimit dhe ruajtjes me polici private ne objektin godina e Qendres Nderuniversitare te sherbimeve dhe rrjetit telematik"

"Eurogjici Security"

"Qendra Nderuniversitare e Sherbimeve dhe rrjetit telematik"

Perfunduar 

05.06.14 shkarko

03.06.14

970

"Per ruajtjen Fizike te Objektit te Deges se Doganes Elbasan me roje objekti"

"Eurogjici Security"

"Dega e Doganes Elbasan"

  Perfunduar

  25.06.14 shkarko

04.06.14

982

Loti III "Riparim mirembajtje e sistemeve te ngrohjes dhe te ujit sanitar me kaldaja;stacionit qendror te pompave te ujit te pijshem dhe elektropopave te godinave te sherbimeve spitalore dhe mjete te MNZSH"

"Climacasa"shpk & "Al-Tek"shpk

"Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza"

Perfunduar 

01.07.14 shkarko 

04.06.14

983

"Sherbimi I ruajtjes me roje private"

"Myrto Security"shpk

"Drejtorise se Sherbimit Spitalor Librazhd"

Perfunduar

06.06.14 shkarko

06.06.14

996

"Mirembajtje rutine dhe dimerore rruga Shkoder-Qafe Qele"

"Curri"shpk

"Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder"

 Perfunduar

02.07.14 shkarko 

06.06.14

997

"Mirembajtje rutine dhe dimerore rruga Shkoder-Qafe Qele"28.3 km

"Nika"shpk

"Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder"

Perfunduar 

02.07.14 shkarko 

06.06.14

998

"Blerje certefikata per Drejtorine e Pergjithshme te Gjendjes Civile"

"Ilar"shpk

"Ministria e Puneve te Brendshme"

Perfunduar

10.06.14 shkarko

09.06.14

1000

"Shtypshkrime te ndryshme per ISSH-ne per vitin 2014"

"Adel Co" shpk

"Instituti I Sigurimeve Shoqerore"

Perfunduar

18.06.14 shkarko

09.06.14

1001

"Rruajtje objektesh te godinave ku eshte akomoduar administrata tatimore per vitin 2014 per qarqet Elbasan,Kukes dhe shkoder"Loti 5.Ruajtja e objekteve ne qarkun e Elbasanit"

"Dea Security"shpk

"Drejtoria e Pergjitshme e Tatimeve"

Perfunduar 

25.06.14 shkarko

09.06.14

1002

"Sherbimi I ruajtjes me roje private per Agjensine Kombetare te Shoqerise se Informacionit"

"Firdeus Security"shpk

"AKSHI"

Perfunduar 

03.07.14 shkarko 

09.06.14

1003

"Mirembajtje rruge e trotuare ne qytet"

"Alb Konstruksion"shpk

"Bashkia Shkoder"

Perfunduar 

07.07.14 shkarko 

09.06.14

1004

"Blerje artikuj te ndryshem ushqimor"

"Shabani 2002"shpk

"Ministria e Mbrojtjes Tirane"

Perfunduar 

 01.07.14 shkarko

09.06.14

1005

"Blerje artikuj te  ushqimor"Loti V "Blerje fruta,perime"

"Shabani 2002"shpk

"Ministria e Mbrojtjes Tirane"

Perfunduar 

01.07.14 shkarko 

09.06.14

1006

"Blerje artikuj ushqimore"Loti IV "Blerje Bulmeti"

"Shabani 2002"shpk

"Ministria e Mbrojtjes Tirane"

 Perfunduar

 24.06.14 shkarko

09.06.14

1007

"Blerje artikuj ushqimore" Loti III "Blerje prodhime mishi"

"Euro Mili"shpk

"Ministria e Mbrojtjes Tirane"

Perfunduar 

03.07.14 shkarko 

09.06.14

1008

"Blerje artikuj ushqimore" Loti I I"Blerje buke gruri"

"Euro Mili"shpk

"Ministria e Mbrojtjes Tirane"

 Perfunduar

03.07.14 shkarko 

10.06.14

1015

"Rruajtje objektesh per vitin 2014,Loti 5:Rruajtje e objekteve ne qarkun e Elbasanit" (Godinat e DRT Elbasan,Agjensive Tatimore Librazhd dhe Peqin)

"Bahiti"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

25.06.14 shkarko

10.06.14

1018

"Rruajtje objektesh per vitin 2014,Loti 5:Rruajtje e objekteve ne qarkun e Elbasanit" (Godinat e DRT Elbasan,Agjensive Tatimore Librazhd dhe Peqin)

"Eurogjici Security"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

 Perfunduar

25.06.14 shkarko

10.06.14

1019

"Rruajtje Objektesh ne Qarkun e Kukesit (Godinat e DRT Kukes,Agjensive Tatimore Tropojes dhe Has")

"Eurogjici Security"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

   Perfunduar

18.06.14 shkarko

11.06.14

1024

"Blerje Orendi zyre"

"Korcari"shpk

"Zyra Qendrore e Rregjistrimit te pasurive te Paluajtshme"

Perfunduar 

04.07.14 shkarko 

11.06.14

1025

Loti 12"Rruajtje e objekteve ne qarkun e Shkodres"

"Aulona Pol1"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

04.07.14 shkarko 

11.06.14

1026

"Sherbim me roje private ne drejtorine rajonale te Shendetesise Berat"

"A.E.K"Security

"Drejtoria e Shendetit Publik Berat"

 Perfunduar 

 01.07.14 shkarko

11.06.14

1027

"Kaskada Vashtemi,Korce"

"JV AL Asfalt shpk & Alb Korca 2002 shpk"

"Ministria e Bujqesise,Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave"

Perfunduar 

 07.07.14 shkarko

11.06.14

1028

"Furnizim me ushqime per vitin 2014"

"Elips 94"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Pogradec"

Perfunduar 

 01.07.14 shkarko

11.06.14

1029

"Kaskada Vashtemi,Korce"

"Curri"shpk

"Ministria e Bujqesise,Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave"

 Perfunduar

 07.07.14 shkarko

11.06.14

1030

"Mbrojtje nga gerryerjet e lumit Kir,Fshati Kuc,Komuna Guri I Zi"

"Curri"shpk

"Ministria e Bujqesise,Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave"

Perfunduar 

 07.07.14 shkarko

11.06.14

1031

"Rruajtje objekti ne Qarkun e Kukesit,Kodina DRT Kukes,Agjensia Tatimore Tropoje dhe Has,e ndare ne lote:Loti 9

"Sabeta"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

 18.06.14 shkarko

11.06.14

1032

"Blerje Orendi zyre"

"Buna"shpk Durres

"Zyra Qendrore e Rregjistrimit te pasurive te Paluajtshme"

Perfunduar 

04.07.14 shkarko 

11.06.14

1033

"Rruajtja me shrsf te zyrave te Drejtorise Sherbimit Pyjor Elbasan dhe amjenteve te Fidanishtes Cerrik"

"Eurogjici Security"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Pujor"

  Perfunduar 

09.07.14 shkarko 

11.06.14

1036

"Sherbim pastrimi dhe gjelberimi per Komanden e Doktrines dhe Stervitjes"

"Pastrime Silvio"shpk

"Ministria e Puneve te Brendshme"

  Perfunduar

18.06.14 shkarko

12.06.14

1040

"Maternitetit dhe hidroizolimi I taraces se salles se operacioneve"

"Filipi"shpk

"Drejtoria e Spitalit Fier"

Perfunduar 

 24.06.14 shkarko

12.06.14

1041

"Blerje artikuj ushqimore,Loti 5-Blerje fruta perime"

"Start Co"shpk

"Ministria e Mbrojtjes Tirane"

Perfunduar 

01.07.14 shkarko 

12.06.14

1042

"Blerje artikuj ushqimore,Loti II-Blerje artikuj koloniale"

"Start Co"shpk

"Ministria e Mbrojtjes Tirane"

Perfunduar 

01.07.14 shkarko 

12.06.14

1043

"Sherbimi dhe ruajtje civile te objekteve dhe mjeteve"

"Nazeri 2000"shpk

"Bordi I Kullimit Berat"

Perfunduar

25.06.14 shkarko

12.06.14

1044

Loti 9 "Rruajtja e objekteve ne qarkun e Kukesit" (Godinat e DRT Kukes,Agjensive Tatimore Tropojes dhe Has)

"Trezhnjeva"shrsf

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar

18.06.14 shkarko

13.06.14

1053

"Sherbimi I pastrimit te Qytetit"

"Victoria Invest "shpk

'Bashkia Kavaje"

Perfunduar 

02.07.14 shkarko 

13.06.14

1054

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te objektit dhe amjenteve rrethuese te Ministrise Se Mireqenies Sociale dhe Rinise per vitin 2014"

"Start 2000" shpk

"Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise"

Perfunduar 

 09.07.14 shkarko

16.06.14

1055

"Blerje materiale ndertimi dhe marangozerie"

"Alfort"shpk

"Ndermarja e Trajtimit Studentor Nr 1"

Perfunduar 

02.07.14 shkarko 

16.06.14

1056

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private"

"Grand Security" shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Bulqize"

Perfunduar 

 19.06.14 shkarko

16.06.14

1057

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te ambjenteve ne administrim te ALUIZNI-t"

"Siguria"shpk

"Agjensia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit te Zonave/Ndertimeve Informale"Aluizni

Perfunduar 

02.07.14 shkarko 

16.06.14

1058

"Ruajtja e objekteve ne pronesi te shoqerise "Petrol Alba"SH.A-TEC Fier"

"Force Security 2004"shpk

"Petrol Alba"sh.a

Perfunduar 

 07.07.14 shkarko

16.06.14

1059

"Sherbimi I Sigurimit dhe Ruajtjes se Objekteve me Roje Civile"

"Masel Security"shpk

"Drejtoria e Pergjitshme Nr 1 e Qytetit Tirane"

Perfunduar 

30.06.14 shkarko 

16.06.14

1060

"Sherbimi I Sigurimit dhe Ruajtjes se Objekteve me Roje Civile"

"Eurogjici Security"shpk

"Drejtoria e Pergjitshme Nr 1 e Qytetit Tirane"

Perfunduar 

 30.06.14 shkarko

16.06.14

1061

Loti II"Sherbim  gatimi dhe shperndarje ushqimi per Spitalin Universitar"Shefqet Ndroqi"

"Sori-AL"shpk

"Ministria e Brendshme Drejtoria e Pergjitshme e Zhvillimit te Prokurimeve te Perqendruara"

Perfunduar 

03.07.14 shkarko 

16.06.14

1062

"Ruajtja me shrsf te zyrave te Drejtorise Sherbimit Pyjor Elbasan dhe ambjenteve te Fidanishtes Cerrik"

"Hoxha"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Pyjor Elbasan"

Perfunduar 

09.07.14 shkarko 

17.06.14

1065

"Ruajtja dhe sigurim objekti te AKEP per nje vit"

"Aulona Pol 1"

"AKEP"

 Perfunduar

02.07.14 shkarko 

17.06.14

1066

"Sherbimi I Ruajtjes dhe Sigurise fizike me roje private per nevojat e Drejtorise Spitalit Rajonal Diber"

Shrsf "Res-03"shpk

"Drejtoria Spitalit Rajonal Diber"

Perfunduar 

 19.06.14 shkarko

17.06.14

1069

"Vepra e marrjes+K.Ujites Selenice"per vitin 2014"

"Shendelli" shpk

"Bordi I Kullimit Vlore-Sarande"

Perfunduar 

10.07.14 shkarko 

17.06.14

1070

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private per nevoja te Drejtorise Spitalit Rajonal Diber"

"Safe"shpk

"Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber"

Perfunduar 

 19.06.14 shkarko

17.06.14

1072

"Sherbimi I ruajtjes me roje private te ambienteve te Teatrit Kombetar"

"Nazeri 2000"shpk

"Teatri Kombetar"

 Perfunduar

 25.06.14 shkarko

18.06.14

1073

"Blerje Targa Prokat per automjete"

"KIG d.d"

"Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor"

Perfunduar 

11.07.14 shkarko 

18.06.14

1077

"Sherbim evadim mbetjesh te rrezikshme spitalore"

"Euroteam"shpk

"Spitali Universitar Shefqet Ndroqi"

Perfunduar 

 09.07.14 shkarko

18.06.14

1078

Loti 1"Ngritja e sistemit te menaxhimit te stafit dhe aseteve mjekesore per sistemet shendetesore"

"Communication Progres"shpk

"Ministria e Shendetesise"

 Perfunduar

15.07.14 shkarko 

18.06.14

1079

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private"

"Gjoka +A"shrsf

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kruje"

Perfunduar 

20.06.14 shkarko

18.06.14

1080

"Sherbimin dhe ruajtjen e sigurise fizike" te godines/nderteses dy kateshe me vendodhje prane aeroportit "Nene Tereza" Rinas

"Nazeri 2000"shpk

"Dega e Doganes Rinas"

 Perfunduar

 17.07.14 shkarko

18.06.14

1081

"Sherbimin dhe ruajtjen e sigurise fizike" te godines/nderteses dy kateshe me vendodhje prane aeroportit "Nene Tereza" Rinas

"Dea Security"shpk

"Dega e Doganes Rinas"

 Perfunduar

17.07.14 shkarko 

18.06.14

1082

"Blerje Uniforma per ceremoni diplomimi per UT"

"Rojv"shpk

"Universiteti I Tiranes"

Perfunduar 

03.07.14 shkarko 

18.06.14

1083

Loti II"Blerje Tonera per fax,printer,fotokopje"

"Mondo Office"shpk

"Universiteti I Tiranes"

Perfunduar 

02.07.14 shkarko 

19.06.14

1095

"Blerje pajisje serveri dhe ups"

"Sinteza Co"shpk

"Gjykata e Rrethit Gjyqesor Diber"

 Perfunduar

03.07.14 shkarko

19.06.14

1096

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurimit te objekteve me roje private"

"Nazeri 2000"shrsf

"Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit Tirane"

 Perfunduar

30.06.14 shkarko 

19.06.14

1097

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike"

"Nazeri 2000"shrsf

"Drejtoria Rajonale e Shendetesise Berat"

Perfunduar 

 01.07.14 shkarko

19.06.14

1099

"Rehabilitimi I Sistemit Kullues K-1 Gjirokaster"

"Tea-D"Shpk

"Bordi I Kullimit Gjirokaster"

Perfunduar 

 15.07.14 shkarko

19.06.14

1100

"Rikonstruksion Ujesjelles Fshati Pepel"

"Tea-D"Shpk

"Komuna Dropull I Siperm"

Perfunduar 

 09.07.14 shkarko

19.06.14

1101

"Rikonstruksion Ujesjelles Fshati Pepel"

"Bilibashi 2010"

"Komuna Dropull I Siperm"

Perfunduar 

09.07.14 shkarko 

19.06.14

 1104

"Bulevardi pergjate unazes se re Orikum"

"Company Riviera 2008"Shpk

"Bashkia Orikum"

  Perfunduar

03.07.14 shkarko

20.06.14

1105

"Rritja e sigurise ne rrjetin qeveritar GovNet dhe qendren e te dhenave qeveritare"

"Infosoft System" shpk

"Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit"

  Perfunduar

11.07.14 shkarko

23.06.14

1109

"Blerje filma dhe solucion"

"Saer Medical" shpk

"Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhe"

Perfunduar 

 21.07.14 shkarko

23.06.14

1110

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te Autoritetit Shendetesor Rajonal Tirane me subjekte private"

"Trezhnjeva"shrsf

"Autoriteti shendetesor rajonal Tirane"

Perfunduar 

07.07.14 shkarko 

23.06.14

1111

"Shoqerimi dhe ruajtja e vlerave monetare me roje te kategorise 1.3.B"

"Trezhnjeva"shrsf

"Posta Shqiptare" sha

Perfunduar 

10.07.14 shkarko 

23.06.14

1113

"Sherbimi I Ruajtjes me roje civile te fondit te Ikonave dhe ambienteve Qendres Mesjetare Berat"

"Azizolli"shpk

"Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare Berat"

Perfunduar 

 22.07.14 shkarko

23.06.14

1115

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurimit te objekteve me roje private"

"Hoxha"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit Tirane"

Perfunduar 

 30.06.14 shkarko

24.06.14

1116

"Sherbimi I Ruajtjes me roje civile te fondit te Ikonave"

"AEK Security"Shpk

"Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare Berat"

Perfunduar 

22.07.14 shkarko 

24.06.14

1121

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te objektit dhe ambjenteve rethuese te Ministrise se Mireqenise Sociale dhe Rinise per Vitin 2014"

"Safe"shpk

"Ministria Sociale dhe Rinise"

Perfunduar 

 09.07.14 shkarko

24.06.14

1122

"Loti 5 Sherbim roje civile Truall Surroj,Skrap"

"Shtiqni"shpk

"Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder"

Perfunduar 

15.07.14 shkarko 

24.06.14

1123

"Loti I IV,Sherbim roje civile,Zyrat e Sektorit Kuktes"

"Shtiqni"shpk

"Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder"

Perfunduar 

11.07.14 shkarko 

24.06.14

1124

"Loti I IV,Sherbim roje civile,Zyrat e Sektorit Kuktes"

"Sabeta"shpk

"Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder"

Perfunduar 

11.07.14 shkarko 

24.06.14

1125

"Loti 5 Sherbim roje civile Truall Surroj,Skrap"

"Sabeta"shpk

"Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder"

 Perfunduar

 15.07.14 shkarko

24.06.14

1126

"Sherbimi I Ruajtjes me roje civile te fondit te Ikonave dhe ambjenteve te qendres mesjetare"

"Antipatrea Security"shpk

"Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare Berat"

 Perfunduar

 22.07.14 shkarko

24.06.14

1127

"Sherbime per shtypshkrime revista mjekesore,buletin,fletepalosje,postera etj"

"Expo Vision Albania" shpk

"Instituti I Shendetit Publik Tirane"

  Perfunduar

 11.07.14 shkarko

25.06.14

1128

"Ruajtje me roje private te godines se Gjykates se rrethit Fier,Sherbimi do te kryhet cdo dite pune nga ora 16:00-08:00,dhe 24 ore per ditet e pushimit,e shtune dhe e diele dhe ditet e festave zyrtare gjate gjithe periudhes se kontrates deri me 31.12.14"

"Polsaiz" shrsf

"Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier"

 Perfunduar

21.07.14 shkarko 

25.06.14

1129

"Sherbimi I ruajtjes se sigurise fizike te gjykates Fier per vitin 2014"

"Eurogjici Security"shpk

"Gjykata e Shkalles se Pare Fier"

Perfunduar 

21.07.14 shkarko

25.06.14.

1130

Loti III'Sherbimi me roje civile zyrat e Sektorit Peshkopi"

"Trezhnjeva"shrsf

"Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder"

Perfunduar 

 11.07.14 shkarko

25.06.14

1131

Loti IV "Sherbimi me roje civile zyrat e Sektorit Kukes"

"Trezhnjeva"shrsf

"Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder"

Perfunduar 

11.07.14 shkarko 

25.06.14

1132

Loti V"Sherbim me roje civile per Skrapin ne Trull Surroi"

"Trezhnjeva"shrsf

"Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder"

 Perfunduar 

15.07.14 shkarko 

25.06.14

1133

"Sherbim me roje civile"Loti II"Sherbim me roje civile zyrat e ish-Sektori F.Arres,Puke"

"Kristal-A"Shpk

"Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder"

 Perfunduar

 22.07.14 shkarko

25.06.14

1134

Loti I"Sherbimi me roje civile Sektori Shkoder"

"Kristal-A"Shpk

"Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder"

  Perfunduar

21.07.14 shkarko

26.06.14

1148

"Loti I "Sherbim roje civile per Qarkun e Tiranes"

"Eurogjici"shpk

"Universiteti Bujqesor I Tiranes"

Perfunduar 

23.07.14 shkarko 

27.06.14

1151

"Riparim dhe mirembajtje te autoveturave te Ministrise se Bujqesise,zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave per vitin 2014"

"Alstezo"shpk

"Ministria e Bujqesise,Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave"

 Perfunduar

24.07.14 shkarko 

27.06.14

1152

"Rritja e kapaciteteve ne infrastrukturen qendrore te serverave te Datacenter"

"Infosoft System" shpk

"Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit"

Perfunduar 

 02.07.14 shkarko

27.06.14

1153

"Loti II Sherbim me roje civile zyrat e ish-Sektorit F.Arres,Puke"

"Firdeus Security"shpk

"Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder"

 Perfunduar

 22.07.14 shkarko

27.06.14

1154

"Loti I Sherbim me roje civile zyrat e Drejtorise Rajonit Verior Shkoder"

"Firdeus Security"shpk

"Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder"

 Perfunduar

 21.07.14 shkarko

27.06.14

1155

"Sherbimi I ruajtjes me roje fizike"

"Masel Security"shpk

"Bashkia Kavaje"

Perfunduar 

17.07.14 shkarko 

30.06.14

1156

"Sherbimi I ruajtjes civile"

"Lybeshari" shrsf

"Drejtoria Rajonale e Bujqesise Berat"

Perfunduar 

22.07.14 shkarko 

30.06.14

1157

"Blerje Ushqime"

"Dogel"shpk

"Bashkia Durres"

  Perfunduar

 21.07.14 shkarko

30.06.14

1158

"Sherbimi I ruajtjes te objekteve dhe personelit me roje private te kategorise 1.3A"

"Taulanti"shpk

"Posta Shqiptare" sha

   Perfunduar

21.07.14 shkarko