Vendime Qershor 2018  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer
 

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori  

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.06.18

1036

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres

Perfunduar 

 17.08.18 shkarko

01.06.18

1037

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres

  Perfunduar

17.08.18 shkarko 

01.06.18

1038

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Universiteti i Mjekesise

Perfunduar 

03.09.18 shkarko 

01.06.18

1039

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Qendra Polivalenete per Sherbime te Perkujdesit Shoqeror Polican

  Perfunduar

30.08.18 shkarko 

01.06.18

1043

Blerje uniforma

Malbertex shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

07.08.18 shkarko 

01.06.18

1044

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Zyra e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Berat

Perfunduar 

23.08.18 shkarko 

01.06.18

1045

Furnizim vendosje komplet ajerftohsash per gjeneratoret e agregateve ne HEC Vau Dejes

Kledia 06 shpk

KESH

Perfunduar 

 

19.07.18 shkarko 

 

04.06.18

1046

Loti 7 Sherbim me roje private

Anakonda shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

 07.08.18 shkarko 

04.06.18

1047

Loti 13 Sherbim me roje privat

Anakonda Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

 Perfunduar

03.08.18 shkarko
09.08.18 shkarko 

04.06.18

1048

Loti 8 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

 14.08.18 shkarko

04.06.18

1052

Blerje materiale,aparate dhe paisje per kontrollin dhe mirembajtjen e linjave te transmetimit gjate vitit 2018

Encoal shpk

Operatori i Sistemit te Transmetimit

Perfunduar 

 19.07.18 shkarko

04.06.18

1053

Mirembajtje te mjeteve te transportit per DVP Durres

Alstezo shpk

Drejtoria Vendore e Policise Durres

 Perfunduar

07.09.18 shkarko 

04.06.18

1054

Loti 5 Blerje shtypshkrimesh per Qendren Spitalore Universitare "Nene Tereza"

Rama Graf shpk

Ministria e Brendshme

Perfunduar 

02.08.18 shkarko 

04.06.18

1055

Blerje materiale aparate dhe pajisje per kontrollin dhe mirembajtjen e linjave te transmetimit gjate vitit 2018

Vesa 2014 shpk

Operatori i Sistemit te Transmetimit

Perfunduar 

19.07.18 shkarko 

04.06.18

1056

Blerje pajisje kompjuterike per nevojat e shoqerise

Bnt Electronics shpk

Ujesjelles kanalizime Tirane

Perfunduar 

 07.09.18 shkarko

05.06.18

1060

Sherbim me roje private

Safe shpk

Drejtoria e pergjithshme e Doganave

Perfunduar 

07.06.18 shkarko 

05.06.18

1061

Sherbim me roje private

G.S.E Security shpk

Drejhtoria e Arkivit Qendror te ISSH-se

Perfunduar 

 11.06.18 shkarko

05.06.18

1062

Blerje,instalim kompresor dhe sistemim te sistemit ekzistues per Shtypshkronjen e Letrave me Vlere

Comfort shpk

Shtypshkronja e Letrave me Vlere

  Perfunduar

03.09.18 shkarko 

06.06.18

1064

Blerje peshore rruge portative (aksiale) per mjete transporti

Trinity Trade Company shpk

Drejtoria e pergjithshme e Doganave

Perfunduar 

16.08.18 shkarko 

06.06.18

1065

Hartimi i planeve te pergjithshme vendore per Bashkite Selenice-Memailiaj-Tepelene

Metro-Polis shpk

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise

Perfunduar 

11.06.18 shkarko 

06.06.18

1066

Sherbim me roje private

Security Korca shpk

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

Perfunduar 

 15.08.18 shkarko

06.06.18

1067

Blerje tonera per nevoja te shoqerise

Erisoni Company shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

 09.08.18 shkarko

06.06.18

1069

Rehabilitimi i kanalit ujites Dobrove,Peshkopi 2018

Radika shpk

Bashkia Diber

Perfunduar 

03.09.18 shkarko 

07.06.18

1070

Sherbim me roje private

Grand Security shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Diber

Perfunduar 

29.08.18 shkarko 

07.06.18

1071

Loti 2 "Riparim i rrjetit kompjuterik,telefonik,kamera"

Xpert Systems shpk

Garda e Republikes

Perfunduar 

 22.08.18 shkarko

08.06.18

1072

Sherbim me roje private

Dajti shpk

Qendra Shendetesore e Specialisteve Nr.3 Tirane

 Perfunduar

09.08.18 shkarko 

08.06.18

1074

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Qendra Shendetesore e Specialisteve Nr.3 Tirane

 Perfunduar

09.08.18 shkarko 

08.06.18

1077

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Kavaje

Perfunduar 

 16.08.18 shkarko

08.06.18

1078

Loti 13 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

03.08.18 shkarko  
09.08.18 shkarko 

08.06.18

1079

Sistemim asfaltim i rruges se fshatit Jagodine (vazhdim)

B93 shpk

Bashkia Roskovec

  Perfunduar

28.08.18 shkarko 

11.06.18

1080

Printimi i fatures dhe zarfimi ne versionin Selfmailer te OSHEE

Adel Co shpk

Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike

Perfunduar 

08.08.18 shkarko 

11.06.18

1081

Loti 1 Blerje dokumentacioni shkollor

Adel Co shpk

Ministria e Brendshme

 Perfunduar

25.06.18 shkarko 

11.06.18

1082

Prodhimi i emisioneve te pulles postare viti 2018

Albdesign PSP shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

07.09.18 shkarko 

11.06.18

1086

Loti 7 Sherbim me roje private

Anakonda shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

 07.08.18 shkarko

11.06.18

1087

Loti 13 Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar

03.08.18 shkarko  
09.08.18 shkarko 

11.06.18

1088

Blerje materiale pastrimi

W.Center shpk

Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve

Perfunduar 

 07.09.18 shkarko

12.06.18

1089

Loti 3 Riparim i mjeteve te renda te Bashkise Fier dhe enteve te saj

Nuhaj shpk

Bashkia Fier

Perfunduar 

07.08.18 shkarko 

12.06.18

1090

Sherbim me roje private

Flena Rb shpk

Qendra Polivalente per Sherbime te Perkujdesit Shoqeror Polican

Perfunduar 

 

30.08.18 shkarko 

 

12.06.18

1091

Loti 5 Sherbim gatimi dhe shperndoarje ushqimi

KPL shpk

Ministria e Brendshme

  Perfunduar 

03.09.18 shkarko 

13.06.18

1101

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

  Perfunduar

 25.09.18 shkarko

13.06.18

1102

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Qendra Polivalente per Sherbime te Perkujdesit Shoqeror Polican

Perfunduar 

 

30.08.18 shkarko 

 

13.06.18

1103

Ndertim objekt te ri per laboratorin e Gjeologjise dhe ambiente te tjera ndihmese

4 A-M shpk

Shrebimi Gjeologjik Shqiptar

Perfunduar 

13.09.18 shkarko 

13.06.18

1105

Sherbim me roje private

International Security Albania shpk

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

 Perfunduar

 25.09.18 shkarko

13.06.18

1106

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres

Perfunduar 

17.08.18 shkarko

13.06.18

1107

Blerje fikese zjarri

Victoria-Al shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 3 e Punetoreve te Qytetit

Perfunduar 

11.09.18 shkarko 

13.06.18

1108

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor

Perfunduar 

16.08.18 shkarko 

13.06.18

1109

Lyerje e ambienteve te Konvikteve te Shkollave te Mesme per vitin 2018

Erges Mat shpk

Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme Tirane

 Perfunduar

30.08.18 shkarko 

13.06.18

1110

Leter (flete votimi) ne sasine e parashikuar 20.521 kg me qellim asgjesimin e tyre nepermjet riciklimit/perpunimit

Green Recycling shpk

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Perfunduar 

30.08.18 shkarko 

13.06.18

1111

Loti 1 Blerje dokumentacioni shkollor (per Ministrine e Arsimit,Sportit dhe Rinise

Interlogistic shpk

Ministria e Brendshme

Perfunduar 

 25.06.18 shkarko

13.06.18

1112

Loti 4 Blerje dokumentacioni,shtypshkrime te ndryshme dhe botimin e revistes Arkivore per Drejtorine e Pergjithshme te Arkivave

Interlogistic shpk

Ministria e Brendshme

Perfunduar 

 23.08.18 shkarko

13.06.18

1113

Loti 6 Shtypja e Fletores Zyrtare dhe kapakeve te botimeve tek te tjeret

Interlogisticshpk

Ministria e Brendshme

Perfunduar 

23.08.18 shkarko 

13.06.18

1114

Instalim rrjeti dhe vendosje kamera sigurie ne godinat e U.E

B360 shpk

Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani

Perfunduar 

01.10.18 shkarko 

13.06.18

1115

Sherbim interneti dhe telefoni

Abisnet shpk

Bashkia Fier

Perfunduar 

14.06.18 shkarko 

14.06.18

1116

Sherbim me roje private

Arbana sha

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

   Perfunduar

 25.09.18 shkarko

14.06.18

1117

Ndertim objekti te ri per Laboratorin e Gjeologjise dhe ambiente te tjera ndihmese per Sherbimin Gjeologjik Shqiptar

Klajger Konstruksion shpk

Sherbimi Gjeologjik Shqiptar

   Perfunduar

13.09.18 shkarko  

14.06.18

1122

Rikonstruksioni i DRT Tirane,sherbimi Tatimpagues

Altec shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

26.09.18 shkarko 

14.06.18

1123

Loti 5 Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Spitalin Rajonal Lezhe

Shpresa shpk

Ministria e Brendshme

Perfunduar

 03.09.18 shkarko 

14.06.18

1124

Loti 4 Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Repartin e Nderhyrjes se Shpejte Shkoder

Shpresa shpk

Ministria e Brendshme

Perfunduar 

 17.08.18 shkarko

14.06.18

1125

Rivitalizim i Qendres Gose

Aurora Konstruksion shpk

Bashkia Rrogozhine

Perfunduar 

04.10.18 shkarko 

14.06.18

1128

Pastrim dhe largim i mbetjeve

Rej shpk

Bashkia Sarande

Perfunduar 

 07.09.18 shkarko

14.06.18

1129

Ndertim objekti te ri per Laboratorin e Gjeologjise dhe ambiente te tjera ndihmese per Sherbimin Gjeologjik Shqiptar

Company Riviera 2008 shpk

Sherbimi Gjeologjik Shqiptar

   Perfunduar

13.09.18 shkarko  

18.06.18

1130

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane

 Perfunduar 

14.09.18 shkarko 

18.06.18

1132

Blerje kondicioneresh

Superior Klima shpk

Universiteti Ismail Qemali Vlore

Perfunduar

 25.06.18 shkarko

18.06.18

1133

Ndertim i objekteve te Drejtorise Vendore te Policise Shkoder

Curri shpk

Drejtoria e Pergjitshme e Policise se Shtetit

Perfunduar 

10.09.17 shkarko 

18.06.18

1134

Loti 1 Blerje kite dhe reagente per laboratorin e Spitalit Kukes per vitin 2018

Krijon shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes

Perfunduar 

 07.09.18 shkarko

19.06.18

1140

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Kukes

Perfunduar 

16.08.18 shkarko  

19.06.18

1141

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

AlbaFilm

  Perfunduar

27.09.18 shkarko 

19.06.18

1142

Sistemim asfaltim rruga "Qender Mes-Qender Dragoc"

Rroku Guest shpk

Bashkia Shkoder

 Perfunduar

07.08.18 shkarko 

19.06.18

1143

Pjese kembimi goma,bateri,filtra

Ra-Mi Kompany shpk

Drejtoria e Pergjitshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit

 Perfunduar

07.09.18 shkarko 

19.06.18

1144

Sherbim me roje private

Leksi Security shpk

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Perfunduar 

 25.09.18 shkarko 

19.06.18

1145

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane

  Perfunduar

14.09.18 shkarko  

20.06.18

1147

Rikonstruksion ujesjellesi i fshatit Bogdan

Sark shpk

Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove

Perfunduar 

14.09.18 shkarko 

20.06.18

1150

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane

Perfunduar 

14.09.18 shkarko 

20.06.18

1151

Sherbim me roje private

Safe shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane

Perfunduar 

14.09.18 shkarko  

21.06.18

1152

Blerje paisje sigurie kamera per automjetet,paisje gps,sisteme alarmi,sisteme vezhgimi,etj

Advanced Business Solutions shpk

Posta Shqiptare

 Perfunduar 

 02.10.18 shkarko

21.06.18

1153

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane

 Perfunduar

 14.09.18 shkarko 

21.06.18

1155

Blerje medikamente mjekesore

CFO Pharma shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

27.06.18 shkarko 

21.06.18

1156

Blerje bojra per printera dhe fotokopje

Mondoffice shpk

Bashkia Vlore

Perfunduar 

 16.08.18 shkarko

21.06.18

1157

Sherbim me roje private

A-2000 shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane

  Perfunduar

 14.09.18 shkarko

21.06.18

1159

Loti 1 Sherbim me roje private

Siguria shpk

Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore

Perfunduar 

 08.08.18 shkarko

21.06.18

1161

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Dega e Doganes Tirane

Perfunduar 

01.10.18 shkarko 

21.06.18

1162

Loti 1 Rikonstruksion i Poliklinikes se Specialsiteve

Avduli shpk

Spitali Rajonal Vlore

Perfunduar 

 23.08.18 shkarko

22.06.18

1163

Blerje sherbimi per mirembajtjen e mjeteve te transportit te Bashkise Tirane

Power Industries shpk

Bashkia Tirane

 Perfunduar 

20.09.18 shkarko 

22.06.18

1164

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

Perfunduar 

 18.09.18 shkarko

22.06.18

1165

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Dega e Doganes Tirane

Perfunduar 

01.10.18 shkarko 

22.06.18

1168

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Teatri Kombetar

Perfunduar 

 25.09.18 shkarko

22.06.18

1169

Sherbim me roje private

Arbana sha

Dega e Doganes Tirane

  Perfunduar

 01.10.18 shkarko 

25.06.18

1170

Blerje shkume sintetike

Victoria-Al shpk

Albpetro

Perfunduar 

18.09.18 shkarko 

25.06.18

1171

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Ministria e Arsimit,Sportit dhe Rinise

  Perfunduar

 25.09.18 shkarko

25.06.18

1174

Loti 5 Sherbim gatimi dhe shperndarje per spitalin rajonal Lezhe

Nika shpk

Ministria e Brendshme

Perfunduar 

 03.09.18 shkarko 

25.06.18

1175

Loti 4 Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Repartin e Nderhyrjes se Shpejte Shkoder

Nika shpk

Ministria e Brendshme

Perfunduar 

 

 17.08.18 shkarko

 

25.06.18

1176

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Keshilli i Qarkut Shkoder

  Perfunduar

 20.09.18 shkarko

25.06.18

1177

Blerje pulla kontrolli me elemente sigurie per barna dhe aksesore per shtypjen e tyre

Albdesign PSP shpk

Agjencia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjekesore

 Perfunduar

14.09.18 shkarko

25.06.18

1179

Loti 3 Mbikqyrje e punimeve per objektin "Instalim i sistemit Ujemates elektromagnetik ne Depot e Tiranes Faza 1

Rean 95 shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

02.10.18 shkarko 

25.06.18

1180

Loti 9 Mbikqyrje e punimeve per objektin "Ndertim rrjet shperndares Ujesjellesi ne Shkozen e siperme dhe ndertim depo uji"

Rean 95 shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

02.10.18 shkarko 

25.06.18

1181

Loti 2 Mbikqyrje e punimeve per objektin"Rikonstruksion rrjet Kanalizimi ne rrugen "Qazim Vathi"

Rean 95 shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

02.10.18 shkarko 

25.06.18

1182

Loti 1 Mbikqyrje e punimeve per objektin"Ndertim rrjet shperndares Ujesjellesi ne rrugen "Gani Toptani"

Rean 95 shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

02.10.18 shkarko 

25.06.18

1183

Loti 2 Sherbim pastrimi per Spitalin Universitar te Traumes

Sori-Al shpk

Ministria e Brendshme

Perfunduar 

27.09.18 shkarko 

25.06.18

1184

Loti 1 Sherbim gjelberim per Spitalin Universitar te Traumes

Sori-Al shpk

Ministria e Brendshme

 Perfunduar

 30.08.18 shkarko

26.06.18

1186

Blerje pulla kontrolli me elemente sigurie per barna dhe aksesore per shtypjen e tyre

Adel Co shpk

Agjencia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjekesore

Perfunduar

14.09.18 shkarko 

26.06.18

1187

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Universiteti Aleksander Moisiu Durres

 Perfunduar

10.10.18 shkarko 

26.06.18

1188

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Universiteti Aleksander Moisiu Durres

Perfunduar 

10.10.18 shkarko 

27.06.18

1190

Mirembajtje e objekteve ndertimore

Rozafa 94 shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Shkoder

Perfunduar 

 20.09.18 shkarko

27.06.18

1191

Mirembajtje e impjanistikes (hidraulike,elektrike)

Rozafa 94 shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Shkoder

Perfunduar 

18.09.18 shkarko 

27.06.18

1192

Blerje rroba pune

Zihni Mucaj pf

Ujesjelles Kanalizime Vlore

Perfunduar 

 20.09.18 shkarko

27.06.18

1193

Sherbim me roje private

Arbana sha

AlbaFilm

  Perfunduar 

27.09.18 shkarko  

27.06.18

1194

Blerje pajisje operacionale per gjetjen e drejtimit te sinjalit audio dhe audiviziv

Radio Frequency & Advance Engineering shpk

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Perfunduar 

 18.09.18 shkarko

28.06.18

1196

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

ZVRPP Shkoder

Perfunduar 

 02.10.18 shkarko

28.06.18

1197

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterenarise

Perfunduar 

 01.10.18 shkarko

28.06.18

1198

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Universiteti Aleksander Moisiu Durres

Perfunduar 

10.10.18 shkarko 

28.06.18

1199

Blerje karburant per autovetura dhe motorgjenerator

Bolv Oil shpk

Kuvendi

Perfunduar 

 06.09.18 shkarko

29.06.18

1201

Mirembajtje impjanistike

Sulollari shpk

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik Koco Gliozheni

Perfunduar 

03.09.18 shkarko 

29.06.18

1203

Rikonstruksioni i rruges Ramize Gjebrea Faza 2

B 93 shpk

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Perfunduar 

04.10.18 shkarko 

29.06.18

1204

Loti 2 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

06.09.18 shkarko