Thirrje per Eksperte, Specialiste te Pavarur dhe Laborante te Akredituar  


NJOFTIM

Tiranë, më 26.11.2020


Komisioni i Prokurimit Publik në mbështetje të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, si dhe Vendimit të KPP-së nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, ka publikuar shpalljen për konkurrimin për ekspertë dhe specialistë të pavarur, për plotësimin e listës vjetore të Ekspertëve dhe Specialistëve të Pavarur për vitin 2021.


Kandidati/subjektet duhet të paraqesin brenda datës 10 Dhjetor 2020 në selinë e Komisionit të Prokurimit Publik ose në adresën
kpp_info@kpp.gov.al dokumetat e përcaktuara në njoftimin bashkëngjitur.

Ju faleminderit


Thirrje për Ekspertë, Specialistë te Pavarur dhe Laborantë te Akredituar