Kontakt  

  Komisioni i Prokurimit Publik
  Bulevardi "Dëshmorët e  Kombit”
  Sheshi "Nënë Tereza" 
  Kodi Postar 1010, Tiranë

 Tel, Fax:       +355 4 2281 851 

 Email: 
Kpp_info@kpp.gov.al
 Legjislacioni  
    · Vendim Nr 596/2018,datë 12.09.2018 "Për miratimin e rregullores "Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik"
    · Ligj Nr 47/2017 date 13.04.2017 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr 9643,datë 20.11.2016 "Për prokurimin Publik"
    · VKM Nr 80 date 14.02.2018,për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr 914,datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave "Për Miratimin e
          Rregullave të Prokurimit Publik" të ndryshuar

    ·
  VKM Nr 914 date 29.12.2014,për miratimin e rregullave të prokurimit publik  ndryshuar me vendimin nr 402  dt 13.05.2015,me 
         vendimin nr 823 dt 23.11.2016 dhe me vendimin nr 797 date 29.12.2017

    ·  VKM Nr 301 datë 20.04.2016 për miratimin e procedurave te kritereve te konkurimit dhe te afateve te shqyrtimit per lejën minerare
    ·  VKM Nr 401 date 13.05.2015 për përcaktimin e tarifës dhe të rregullave për pagiimin e saj në një procedure prokurimi të koncensioneve
     
· Ligji Nr 9643,datë 20.11.2006 ndryshuar me ligjin nr 9800,datë 10.09.2007,Ligjin nr 9855 date 26.12.2007,Ligjin nr 10170 
         date 22.10.2009,Ligjin Nr 10 309,datë 22.07.2010,Ligjin Nr 131/2012,dhe Ligjin nr 182/2014 "Për Prokurimin Publik"

     ·  Vendim Nr 914,Datë 29.12.2014 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" 
     ·  VKM Nr. 261 dt. 17.03.2010, Për për caktimin e tarifës dhe rregullave per pagimin e saj te nje procedure ankimimi pranë KPP 
     ·  Ligji 9663 dt. 18.12.2006, për Koncesionet, i ndryshuar 
     ·  Ligji Nr.125/2013, për Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat
     ·  VKM Nr. 469 dt. 16.06.2010, e ndryshuar, për percaktimin e rregullave per proceduren e shqyrtimit te ankesave per koncesionet 
     ·  VKM Nr. 27 dt. 19.01.2007, e ndryshuar, për miratimin e rregullave të vlerësimit dhe të dhenies së koncesioneve
     ·  Ligji 9874 për Ankandin Publik, i ndryshuar 
     ·  VKM Nr. 1719 dt. 17.12.2008, e ndryshuar per miratimin e rregullave te ankandit publik 
     ·  VKM Nr. 120 dt. 22.02.2012, e ndryshuar, per proceduren e shqyrtimit te ankesave per ankandet nga KPP
     ·  VKM Nr. 56 dt. 19.01.2011, per percaktimin e tarifes se ankimimit prane KPP dhe rregullave per pagimin e saj per procedurat e ankandit publik  
     ·  Ligji Nr. 10304 dt. 15.07.2010, per sektorin minerar ne Republiken e Shqiperise   
     ·  VKM Nr. 942 dt. 17.11.2010, per miratimin e procedurave dhe dokumentacionit per marrjen e lejeve minerare  
     ·  VKM Nr. 320 dt. 21.04.2011, per miratimin e procedurave e te kritereve te konkurimit dhe te afateve te shqyrtimit te kerkesave per marrjen e lejeve minerare 
     ·  VKM Nr. 575 dt. 10.07.2013, per miratimin e rregullave per vleresimin dhe dhenien me koncesion/partneritet publik privat