LEVIZJE PARALELE  


NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LEVIZJE PARALELE NË
KATEGORINE E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

 

DREJTOR I DREJTORISË SË ANKESAVE NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK

NUK JANË PARAQITUR KANDIDATËNJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PËR LËVIZJE PARALELE

NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

 

Drejtor në Drejtorinë e Ankesave

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar,

Njësia e Burimeve Njerëzore në Institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të paraqitura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se, duke filluat nga data 07.06.2019 do të njoftohen nëpërmjet portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe faqes zyrtare të KPP-së, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e ngritjes në detyrë, në lidhje me datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurimi.