Lista e Miratuar  

NJOFTIM

Tiranë, më 06.01.2021


Komisioni i Prokurimit Publik në mbështetje të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, si dhe Vendimit të KPP-së nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, njofton miratimin e Listës së Ekspertëve me Vendimin 566/2020 të Komisionit të Prokurimit Publik për plotësimin e listës vjetore të Ekspertëve dhe Specialistëve të Pavarur për vitin 2021.

 

Bashkëngjitur Lista e Ekspertëve.

 

Ju faleminderit

Lista e miratuar 2021