Lista e Vendimeve te KPP ne Proces Shqyrtimi Gjyqesor  

Date

Objekti i Prokurimit

 

Fondi Limit 

Autoriteti Kontraktor

 

Operatori

Ekonomik

Vendimi KPP

Ankimuesi në Gjykate 

Statusi

1

Blerje pjesë këmbimi për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit

194,15,730

Ministria e Mbrojtjes

Kadiu

    KPP 729/2019                              - Të pranojë ankesën e paraqitur operatorit ekonomik ankimues “Kadiu”        - Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorit ekonomik “Auto Stafa” sha duke e skualifikuar atë

Auto-Stafa

Në proces

2

Vazhdimi i Shëtitores së Vlorës - Segmenti Jugor nga Fushat e Sportit deri tek Tuneli

458,286,18.65

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

BOE Curri&
Xhengo

KPP
685/2019           
Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga BOE Curri&Xhengo

BOE Curri&Xhengo

Në proces

3

Permiresimi i furnizimit me uje per lagjen Kraste e Vogel, Harmes dhe qytetin Elbasan

357,799,354

Agjencia Kombëtare Ujësjellës Kanalizime dhe Infrastrukturës së Mbetjeve

BOE “Lala” & “B-93” & “Aurora
Konstruksion”
& “Biba – X”

            KPP 745/2019                                    - Të pranojë ankesën e BOE “Lala” & “B-93” & “Aurora Konstruksion” & “Biba – X”;           - Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Nika” sh.p.k. & “Junik” sh.p.k. dhe bashkimit të operatorëve ekonomikë “Salillari” sh.p.k. & “Bajrami N” sh.p.k., dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara, duke i skualifikuar këta operatorë ekonomikë

BOE Nika & Junik

Në proces

4

Rikonstruksion i Urës së Vorës

18,794,948.46

Autoriteti Rrugor Shqiptar

RSM Company

          KPP 79/2020                                  - Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik  “RSM Company”;        - Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit ekonomik “RSM Company” sh.p.k, duke e kualifikuar atë

Leon Konstruksion

Rrëzuar

5

Sherbimi i Lavanterise dhe Hotelerise ne Spitalin Rajonal Fier

162,155,700

Spitali Rajonal Fier

Devis

        KPP 106/2020                                Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Megapharma”v

Devis

Në proces

6

Loti 1 “Materiale mjekimi të përgjithshme për nevoja spitalore”

950,240,614

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Megapharma

        KPP 106/2020                                Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Megapharma”

Megapharma

Rrëzuar

7

Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin Rajonal Vlorë

82,003,295

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara

BOE “Shabani 2002” sh.p.k. & “Nika” sh.p.k.

KPP 107/2020                                 Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga BOE “Shabani 2002” & “Nika”

Shabani 2002

Rrëzuar

8

Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin Psikiatrik “Ali Mihali” Vlorë

166,856,450.4

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara

BOE “Nika” sh.p.k. & “Shabani 2002”

  KPP 111/2020                               Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga BOE “Nika” sh.p.k. & “Shabani 2002”

Nika

Rrëzuar

9

Ruajtja me polici private të objekteve të KESH sh.a

57,748,099

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare

BOE "Anakonda Security" & "Toni Security"

            KPP 114/2020          Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga BOE "Anakonda Security" & "Toni Security"

BOE "Anakonda Security" & "Toni Security"

Rrëzuar

10

Blerje Shtypshkrime

76,008,765.68

Posta Shqiptare

Adel CO               Albdesign PSP      Kristalina - KH  

     KPP 133/2020                - Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Adel Co”;                                        - Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Albdesign PSP”;                    - Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Kristalina KH”

Adel Co

Rrëzuar

11

Materiale promocionale

13,224,133

Agjencia Kombetare e Turizmit

Kristalina - KH

      KPP 141/2020                    Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Kristalina KH”

Kristalina KH

Rrëzuar

12

Loti 1, Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të ambjenteve nën administrimin e D.R.SH.T.RR Kukës

3,160,364

DRSHTRR Kukes

Trezhnjeva

KPP 82/2020                       Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Trezhnjeva”           

Trezhnjeva

Rrëzuar

13

Shërbim evadim, transport dhe trajtim të mbetjeve të rrezikshme spitalore

7,200,000

SUOGJ "Mbreteresha Geraldine"

Medi - Tel Pura
- Medical

         KPP 134/2020                                - Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Medi - Tel”;                                            - Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Pura - Medical”

Medi-Tel

Rrëzuar

 

14

Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër Zona Lindore

44,459,739

Bashkia Shkodër

Alko Impex General
Construction                       Borshi

KPP 92/2020                           - Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Alko Impex General Construction” ;            - Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Borshi” sh.p.k., për procedurën e prokurimit të sipërcituar

Borshi

Rrëzuar

15

Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër Zona Perëndimore

47,043,989

Bashkia Shkodër

Borshi

KPP 94/2020                          Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Borshi”

Borshi

Rrëzuar

16

Furnizimi me Lende te Pare Leter Shtypi dhe Leter me Elemente Sigurie per SHLV

95,132,800

Shoqëria “Shtypshkronja e Letrave me Vlerë”

Office Paper

       KPP 186/2020                       Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Office Paper”

Office Paper

Rrëzuar

17

Blerje mjetesh transporti dhe makineri për nevojat e bashkisë

16,650,000

Bashkia Gramsh

Elim Agron

       KPP 200/2020                                Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Elim Agron”

Elim-Agron

Rrëzuar

18

Blerje Bileta Elektronike për Parkim

7,312,833

Tirana Parking

Albdesign PSP

          KPP 223/2020                                 Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik  “Albdesign PSP”

Albdesign PSP

Pranuar

19

Blerje ushqime për fëmijë

1,916,667

Shtepia e Foshnjes 0-5 vjec, prane Bashkise Shkode

El – Gjo - 2006

 KPP 199/2020                      Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “El – Gjo - 2006”

El-Gjo  2006

Në process


20

 

 Loti 6 “Trastuzumab Origjinator" dhe Loti 7 "Trastuzumab Biosimilar /origjinator”

 

Loti 6: 249.757.391 Loti 7: 190.826.552 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

Delta Pharma - AL 

         KPP 209/2020                               Të mos pranojë ankesat e paraqitur nga operatori ekonomik “Delta Pharma - AL” për lotin 6 dhe lotin 7 

 Delta Pharma - AL

Rrëzuar 

21

Shërbim evadim, transport dhe trajtim të mbetjeve të rrezikshme spitalore

7,200,000

SUOGJ "Mbreteresha Geraldine"

Medi - Tel        Pura - Medical

         KPP 134/2020                                - Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Medi - Tel”;                                            - Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Pura - Medical”

Pura Medical

Në proces

22

Evadimi dhe trajtimi i mbetjeve infekte spitalore

5,530,000

Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut

Eco Riciklim

     KPP 192/2020                                 - Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Eco Riciklim”;          - Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorit ekonomik “Pura-Medical”

Pura Medical

Rrëzuar

23

Shërbim i pastrimit të ambienteve të brendëshme dhe të jashtme të Spitalit Psikiatrik “Ali Mihali” Vlorë

768,763,40.6

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara

Clean Fast                 Sori - Al

 KPP 241/2020                                 - Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Clean Fast”;              - Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Sori-AL”;                      - Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorit ekonomik “Alpen Pulito” sh.p.k, duke e skualifikuar atë

Alpen Pulito

Rrëzuar

24

Rikonstruksioni i rrugës Polis dhe Babje në Bashkinë Librazhd

333,331,666

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Vëllezërit Hysa

       KPP 274/2020                              -Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Vëllezërit Hysa”;       - Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e BOE “Bean” shpk & “ED Konstruksion” shpk & “Almo Konstruksion” shpk & “Kombi Invest” shpk duke e skualifikuar atë

Bean

Rrëzuar

25

Blerje bulmet dhe nёnprodukte tё tij për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve

176,047,797

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara

Sori Al 
Sinani Trading   

           KPP 270/2020            - Të mos marrë në shqyrtim ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Sori-Al”;   - Të mos marrë në shqyrtim ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Sinani Trading”;                                  - Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit

Delta Doni

Pranuar

26

Për shërbimin e lavanterisë dhe hotelerisë në pavionet e Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”

1,117,059,801

QSUT "Nene Tereza"

AGS                       BOE “Servizi Italia” & “Sanitary Cleaning”

         KPP 279/2020                                   - Të mos marrë në shqyrtim ankesat e paraqitur nga operatori ekonomik “AGS” dhe BOE “Servizi Italia” & “Sanitary Cleaning”;                   - Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit dhe me rihapjen e procedurës të ketë parasysh konstatimet e mësipërme të bëra nga Komisioni i Prokurimit Publik

AGS              BOE “Servizi Italia” & “Sanitary Cleaning

Në proces

27

Loti VII “Riparim, mirëmbajtje automjetesh për "Spitalin Rajonal Vlore”

6,106,200

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara

Alstezo

      KPP 331/2020                                 Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Alstezo” sha për Lotin VII

Alstezo sha

Rrëzuar

28

Loti V “Riparim, mirëmbajtje automjetesh për "Spitalin Rajonal Durrës”

43,95,800

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara

Alstezo

      KPP 331/2020                                 Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Alstezo” sha për Lotin V

Alstezo sha

Rrëzuar

39

Loti IV “Riparim, mirëmbajtje automjetesh për Qendrën Spitalore "Dr. Xhaferr Kongoli" Elbasan

4,529,700

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara

Alstezo

      KPP 331/2020                                 Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Alstezo” sha për Lotin IV

Alstezo sha

Rrëzuar

30

Loti XI “Riparim, mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë e "Spitalit Rajonal Gjirokastër”

4,083,200

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara

Alstezo

      KPP 331/2020                                 Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Alstezo” sha për Lotin XI

Alstezo sha

Rrëzuar

31

F.V Pajisje mjekësore –CT Scanner

144,112,500

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Health &Light

 KPP 349/2020                                -  Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Health &Light”;                                  - Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “BNT Electronics”;                              - Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në dokumentat e tenderit sipas konstatimeve të mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik

Health & Light

Rrëzuar

32

Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit për të dënuarit në Institucionin e Veçantë Shëndetësor të të Burgosurv

67,542,450

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara

Dajti Park 2007     Sori - Al

            KPP 383/2020            - Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Dajti Park 2007”;     - Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Sori-AL”;                - Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit ekonomik “Nika” sh.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke e skualifikuar këtë operatorë ekonomik

            Nika            Sori-Al

Pranuar Nika 
Rrëzuar Sori-Al

33

Blerje mish dhe nënproduktet e tij për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve

287,712,061

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara

BOE “Gerti - 1987” sh.p.k. & “Olta Sharra” p.f.

           KPP 299/2020               - Të mos marrë në shqyrtim ankesën e paraqitur nga BOE “Gerti - 1987” sh.p.k. & “Olta Sharra” p.f.;                            - Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit dhe me rihapjen e procedurës të ketë parasysh konstatimet e mësipërme të bëra nga Komisioni i Prokurimit Publik

Argent Daci

Pranuar

34

Printim i faturës dhe zarfimi në versionin Selfmailer për nevoja të OSHË sh.a

57,704,400

OSHEE Group

Adel Co

Shpërblim dëmi jashtkontraktor

Inform Albania

Rrëzuar

35

Blerje sistemi audio, video dhe përkthimi simultan për nevojat e Këshillit të Lartë Gjyqësor

8,328,000

Këshilli i Lartë Gjyqësor

PC Store

          KPP 319/2020                                      - Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “PC Store”;               - Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Fredi Electronic” sh.p.k. dhe “AES Communication” sh.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke i skualifikuar këta operatorë ekonomikë nga procedura e prokurimit

Fredi Electronic

Në proces

36

Blerje elektropompa zhytëse, panele

5,956,000

Ujësjellës Kanalizime Fier

Klosi –R Company

         KPP 304/2020                    - Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Klosi –R Company”;                               - Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit ekonomik “Klosi –R Company” sh.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke e kualifikuar këtë operator ekonomik    

Vasaa

Rrëzuar

37

Evidentimi në terren dhe vlerësimi teknik i integritetit të linjave teknologjike dhe tubacioneve nëntokësore të shoqërisë Albgaz sh.a. dhe vlerësimi i thelluar i ndikimit në mjedis të tyre për efekt të pajisjes me Lejen Mjedisore

46,287,238

AlbGaz sha

BOE “Gjeokonsult &CO” & “ITM”

          KPP 347/2020                                   Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga BOE “Gjeokonsult & CO” & “ITM”

BOE “Gjeokonsult &CO” & “ITM”

Në proces

38

Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër Zona Lindore

60,398,136

Bashkia Shkodër

Cogren

        KPP 405/2020                    Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Cogren”

Cogren

Rrëzuar

39

Zona minerare nr. 516/7 (Objekti Skorskë), Qarku Elbasan, lloji mineralit krom, veprimtaria shfrytëzim

 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

 Loshi - BL

    KPP 425/2020                                  Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Loshi BL”

Loshi-BL

Në proces

40

Zona minerare nr. 326/6 (Objekti Mackulli), Mat, Qarku Dibër e shpallur në planin vjetor minerar të vitit 2019, të miratuar me Urdhërin e Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, nr.441, datë 04.12.2019 “Për miratimin e planit vjetor minerar të vitit 2019

 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Dea Stone Group

       KPP 423/2020                               - Të mos marrë në shqyrtim ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik  “Dea Stone Group”;                          - Autoriteti kontraktues të anulojë procedurën e mësipërme të konkurrimit

KFVA

Pranuar

41

Zona minerare nr.379 (Objekti Pocem), Qarku Fier, e shpallur në planin vjetor minerar të vitit 2011, të miratuar me Urdhërin e Ministrit të Energjisë dhe Industrisë, nr.588, datë 02.08.2011 “Për miratimin e Planit Vjetor Minerar të vitit 2011”, e përfshirë në qarkun Fier

 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

IBN

KPP 436/2020                                  Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “IBN”

IBN

Pranuar

42

Loti 7 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartet Ushtarake nr. 1040, 1050 (Forcat Tokësore)

127,325,733

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara

Dajt Park 2007

KPP 416/2020                             - Të mos marrë në shqyrtim ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Dajt Park 2007”;                              - Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit dhe me rihapjen e procedurës të ketë parasysh konstatimet e mësipërme të bëra nga Komisioni i Prokurimit Publik

Dion-Al

Në proces

43

Blerje Aparat Radiografie, krah C (program vascular)

16,666,667

Spitali Universitar i Traumës

Montal

          KPP 439/2020                                  - Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Montal”;                     - Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit ekonomik “Montal” sh.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke e kualifikuar këtë operator ekonomik nga procedura e prokurimit

Medfau

Rrëzuar

44

Blerje bulmet dhe nёnprodukte tё tij për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve

176.047.797

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara

Sori Al              Sinani Trading

           KPP 270/2020            - Të mos marrë në shqyrtim ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Sori-Al”;   - Të mos marrë në shqyrtim ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Sinani Trading”;                                  - Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit

Sori-Al

Në proces

45

Shërbimi i transportit të punonjësve të IEVP Lushnje

2,172,400

IEVP Lushnje

Vera Kaja

      KPP 358/2020                                      Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Vera Kaja”

Vera Kaja

Në proces

46

Sigurim jetës së punonjësve zjarrfikës

1,150.,00

Bashkia Durrës

Albsig Jete

KPP 415/2020                                    Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Albsig Jete”

Albsig Jete

Rrëzuar

47

Lot 1 “Human Coagulation Factor VIII  250 I.U/500 I.U/1000 IU”

314,123,084

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

BOE “Lekli” & “Megapharma”

        KPP 476/2020                        Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga BOE “Lekli” shpk & “Megapharma”

Megapharm & Lekli

Në proces

48

Zona minerare nr. 321/1, për objektin Mbreshtan, Qarku Berat, lloji mineralit gëlqeror pllakor, veprimtaria shfrytëzim

 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Dani - Stone

   KPP 422/2020                                          Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Dani - Stone”

Dani Stone

Në process

49

Blerje dezinfektantë për situaten e virusit Covid 19 dhe dezinfektimi DDD i objekteve, Bashkia Mirditë

985.8

Bashkia Mirdite

Atlantik 3

      KPP 474/2020                                    - Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Atlantik 3”;               - Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit ekonomik “Malvina Visoka” p.f. dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke e skualifikuar këtë operator ekonomik

Malvina Visoka

Rrëzuar

50

Loti 5 "Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 1010 (Forcat Tokësore)"

49,993,994

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara

Nika Gustoso

KPP 385/2020                                    - Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik  “Nika”;                  - Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Gustoso”

Gustoso

Në proces

51

Zona minerare nr.436/1, Objekti-Krastë, Bulqizë, Qarku Dibër, për leje shfrytëzimi për mineral krom

 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Diani

         KPP 424/2020                                 Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Diani”

Diani

Në proces

52

Blerje karburanti per nevoja te Shoqerise

6,000,000

Ujësjellës Kanalizime Sarandë

Islamaj

        KPP 306/2020                                    Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Islamaj”

Islamaj

Në proces

53

Blerje Tonera

4,820,024

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara

Marketing & Distribution

KPP 431/2020                                 Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Marketing & Distribution”           

Marketing & Distribution

Në proces

54

Blerje Shërbimi të Zhvillimit të Mirëmbajtjes së Programit të Taksave dhe Tarifave Vendore dhe webservice-ve

5,760,000

Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore

MC Networking

   KPP 414/2020                                  Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “MC Networking”

MC Networking

Në proces

55

Shpenzime për implementimin e sistemit të avancuar të administrimit të spektrit të frekeuencave

37,200,000

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Advanced Topographic Development&Images

         KPP 530/2020                                   Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik  “Advanced Topographic Development&Images”

Advanced Topographic Development&Images

Në proces

56

Loti 6 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 1030 (Forcat Tokësore)”

103,109,842

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara

BOE “Gustoso” & “Bland Ashiku”

    KPP 382/2020                                   Të mos pranojë ankesën e BOE “Gustoso” & “Bland Ashiku”

BOE “Gustoso” & “Bland Ashiku”

Në proces

57

Blerje materiale pastrimi

154,93,200

Bashkia Durrës

Anbim

          KPP 493/2020                                    - Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Anbim”;                   - Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit ekonomik “Anbim” sh.p.k. si dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke e kualifikuar këtë operator ekonomik;                                 - Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit ekonomik “Euro Mega 2010” sh.p.k. si dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke e skualifikuar këtë operator ekonomik

Euro Mega 2010

Në proces

58

Blerje materiale higjeno-sanitare

140,364,176

Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike

Euro Mega 2010

          KPP 533/2020                         Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Euro Mega 2010”

Euro Mega 2010

Në proces

59

Evadimi i Mbetjeve të rrezikshme spitalore për periudhën 12-mujore në S.U. “Shefqet Ndroqi”, Tiranë

17,662,240

Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi"

Pura Medical

          KPP 604/2020                                - Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Pura Medical”;                                - Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit ekonomik “V.A.L.E Recycling” sh.p.k dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke e skualifikuar këtë operator ekonomik

Vale Recycling

Në proces

60

Loti 9, Mirëmbajtje me performancë K/Zëmblak – Liqenas - Dog. Goricë, Libonik - Rrëmbec - Plasë

169,973,967

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Rej

         KPP 564/2020                                   - Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Rej”;                           - Autoriteti kontraktues të kryejë rivlerësimin e procedurës së mësipërme në zbatim të konstatimeve të bëra nga Komisioni i Prokurimit Publik në këtë vendim;                     - Të konstatojë pavlefshmërinë absolute të aktit administrative “Njoftim Fituesi” të BOE Artyka II&Vashtmia” si akt i nxjerr në kundërshtim me procedurën e parashikuar nga ligji;                                               - Autoriteti kontrakor të marrë masat e nevojshme për kthimin e palëve në gjendjen juridike fillestare

BOE "Vashtemia" + "Artyka"

Në proces

61

Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga k/Patos - Ballsh + rruga Ballsh – Fratar  + rruga Ballsh - Aranitas  +  rruga kr/rruga nacionale – Bylis  +  rruga Metohasim - Kafaraj  (61,4 km)

171,744,991

Autoriteti Rrugor Shqiptar

BOE “Be-Is” sh.p.k & “Griald” sh.p.k

    KPP 470/2020                     Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga BOE “Be-Is” & “Griald”          

BOE “Be-Is” sh.p.k & “Griald” sh.p.k

Në process