Vendime Mars 2020  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Nr

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

1

02.03.20

256

Blerje "Materiale Pastrimi dhe Dezifektimi"

Atlantik 3 shpk

Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes Korce 

Perfunduar 

 16.04.20 
shkarko

2

02.03.20

257

Blerje artikuj ushqimor per vitin 2020

4S shpk

Shtepia e te Moshuarve Gjirokaster

Perfunduar 

02.04.20 shkarko 

3

02.03.20

258

Sherbimi i Pastrimit ne Qytetin Vlore

Alko Impex General Construction shpk

Bashkia Vlore

 Perfunduar

 25.06.20 shkarko

4

02.03.20

265

Loti 2 Boje printeri dhe fotokopje

BluePrint Technologies shpk

Bashkia Korce

 Perfunduar

 09.03.20 shkarko

5

02.03.20

266

Riparim,mirembajtjeje sistemi te ngrohje-ftohjeve ne Spitalin Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Koco Gliozheni"

Altec shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

  Perfunduar 

08.04.20 shkarko 

6

04.03.20

271

Loti 1 Riparim,mirembajtjeje sistemi te ngrohje-ftohjeve ne Qendre Spitalore Universitare "Nene Tereza"

Sulollari-Klima shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

 Perfunduar

29.04.20 shkarko 

7

04.03.20

272

Furnizim vendosje kamera sigurie per godinat e UKT sha

Kevin Construksion shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

09.03.20 shkarko 

8

05.03.20

275

Blerje libreza dhe kontrata

Inpress shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

01.04.20 shkarko 

9

05.03.20

279

Krijimi i bibliotekes dixhitale te universitetit "Ismail Qemali" Vlore

3I Solution shpk

Universiteti Ismail Qemali Vlore

Perfunduar 

 12.03.20 shkarko

10

06.03.20

280

Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Spitalin Rajonal Vlore

Shabani 2002 shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

 Perfunduar

 11.03 20 shkarko

11

06.03.20

283

Riparim, mirembajtjeje sistemi te ngrohje-ftohjeve ne Qendren Spitalore Universitare "Nene Tereza"

Altec shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

 Perfunduar

29.04.20 shkarko 

12

09.03.20

290

Evadim ne terren dhe vleresimi teknik i integritetit te linjave teknologjike dhe tubacioneve nentokesore te shoqerise Albgaz sha dhe vleresimi i thelluar i ndikimit ne mjedis te tyre, per efekt te pajisjes me lejen mjedisore

GR Albania shpk

Albgaz sh.a

Perfunduar 

 16.04.20 shkarko

13

09.03.20

291

Pastrim, grumbullim dhe largim i mbeturinave te qytetit Pogradec dhe Njesive Administrative

Korsel shpk

Bashkia Pogradec

Perfunduar 

29.04.20 shkarko 

14

09.03.20

293

Blerje tonera per Kolegjin e Posaçem te Apelimit

Marketing & Distribution shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

 09.04.20 shkarko

15

10.03.20

295

Shtypshkrime Mjeku (Regjistra te Mjekut)

Adel Co shpk

Fondi i Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor

Perfunduar 

 16.04.20 shkarko

16

11.03.20

301

Blerje tonera per Kolegjin e Posaçem te Apelimit

Erison Company shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

 09.04.20 shkarko

17

12.03.20

306

Furnizim me nje ashensor te ri per godinen e hotelerise (Godine kater kateshe)

RA-MI Kompani shpk

Spitali Rajonal Durres

Perfunduar 

23.04.20 shkarko 

18

17.03.20

308

Sherbimi i evadimitt te mbetjeve te rrezikshme spitalore,per 12 muaj

V.A.L.E Recycling shpk

Spitali Sarande

 Perfunduar

 28.04.20 shkarko

19

18.03.20

311

Sherbimi i printimit dhe zarfimit te faturave per nevojat e UKD

Inform Albania shpk

Ujesjelles Kanalizime Durres

Perfunduar 

29.04.20 shkarko 

20

19.03.20

312

Materiale Promocionale

Kristalina KH shpk

Agjencia Kombetare e Turizmit

Perfunduar 

 22.03.20 shkarko

21

24.03.20

313

Sherbimi i Pastrimit te Njesive Administrative Golem

Korsel shpk

Bashkia Kavaje

Perfunduar

 29.04.20 shkarko

22

24.03.20

314

Furnizim-Vendosje Paisje per hapjen e Salles se Reanimacionit te Kardio-kirurgjise ne SU :Shefqet Ndroqi" Tirane

Biometric Albania shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane

   Perfunduar

 12.05.20 shkarko

23

24.03.20

315

Transport materiale per mirembajtjen e rruges te fushes

Kevin Construksion shpk

Bashkia Maliq

Perfunduar 

23.04.20 shkarko 

24

24.03.20

316

Furnizim-Vendosje Paisje per hapjen e Salles se Reanimacionit te Kardio-kirurgjise ne SU :Shefqet Ndroqi" Tirane

Montal shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane

Perfunduar 

12.05.20 shkarko 

25

25.03.20

318

Sherbim gatimi dhe shperndaje ushqimi per Qendren Spitalore "Xhaferr Kongoli" Elbasan

Sori-Al shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

 Perfunduar

 07.05.20 shkarko

26

26.03.20

320

Kolaudim dhe rimbushje fikse zjarri

I-Fire shpk

KESH

 Perfunduar

26.03.20 shkarko 

27

26.03.20

321

Blerje peshore elektronike

Tunamar shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

16.04.20 shkarko 

28

27.03.20

323

Kanali Ujites Mjede-Koterr

Nika shpk

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Lezhe

Perfunduar 

 23.04.20 shkarko

29

27.03.20

324

Kanali Ujites Mjede-Kosmac

Nika shpk

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Lezhe

Perfunduar 

23.04.20 shkarko 

30

27.03.20

325

Sherbimi i lavanterise dhe Hotelerise ne pavionet e Spitalit Universitar-Obstetrik Gjinekologjik "Koco Gliozheni"

Devis shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

   Perfunduar

29.04.20 shkarko