Vendime Mars 2021  

Nr

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

1

01.03.2021

362

Blerje goma pe automjete 4x4 per terrene te veshtira 

A.K.M Albanian Investment Group shpk

 

Albanian Gas Service Company sh.a

 

 

 

2

01.03.2021

363

Sherbim I ruajtjes me roje fizike dhe me sinjal alarmi e kamera sigurie te objekteve te Spitalit Has

Trezhnjeva shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Has

 

3

01.03.2021

365

Shpenzime per mirembajtje dhe operim I bazes se te dhenave te centralizuar te Propabilitetit te numrit (CRDB)

Kreatx shpk

Autoriteti I Komunikimeve Elektronike dhe Postare

 

 

4

01.03.2021

366

Vendosja e sistemit te ndricimit, parkimit, furnizimit elektrik te makinave "2 km Smart-City-Rruga Energjise Paster

Rafin Company shpk

Agjensia per Eficensen e Energjise

 

5

02.03.2021

372

Mirembajtje e tualeteve ne institucionet shkollore

Leka shpk

Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastruktuarave dhe Puneve Publike Pogradec

 

 

6

02.03.2021

373

Blerje kimikate dhe reagente

Albania Distribution Chem shpk

Ujesjelles Kanalizime Shkoder sh.a

 

7

02.03.2021

374

Blerje leter fotokopje A4

Marketing Distribution shpk

Posta Shqiptare

 

8

02.03.2021

375

Materiale ndertimi per vitin 2021

Valona Konstruksion shpk

Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare