Vende te Lira Pune  

15

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE / PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Lloji i diplomës: Shkenca “Shoqërore”, Fakulteti “Gjuhë – Letërsi”. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”. Edhe Diploma Bachelor të jetë e së njëjtës fushë.


Në zbatim të nenit 22 dhe nenit 25, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut II, IV dhe VII të Vendimit Nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në kategorinë ekzekutive për pozicionin:


1. Redaktor Letrar, në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse dhe Burimeve Njerëzore në
Drejtorinë e Monitorimit, Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës, në Komisionin e Prokurimit Publik - Kategoria: III-b

Pozicioni më sipër, u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele! Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.


Për çdo procedurë aplikohet në të njëjtën kohë!


-
DATA E DORËZIMIT TË DOKUMENTAVE PËR LËVIZJE PARALELE: 18.01.2021

- DATA E DORËZIMIT TË DOKUMENTAVE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL : 21.01.2021


Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionet e si më sipër është:

1. Redakton çdo vendim apo akt tjetër të nxjerrë nga Komisioni i Prokurimit Publik.

2. Redakton shkresat zyrtare që dalin nga institucionit

3. Redakton materialet që publikohen në faqen e internetit të institucionit.

4. Skanon dhe fotokopjon dokumentacionin e redaktuar.

5. Merr pjesë në komisione apo grupe pune të ngritura me urdhër të Kryetarit të Komisionit të Prokurimit Publik apo Sekretarit të Përgjithshëm.

6. Kryen detyra të tjera përkatëse që i caktohen nga Kryetari i Komisionit të Prokurimit Publik apo Sekretari i Përgjithshëm.


LËVIZJA PARALELE


Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha institucionet pjesë e shërbimit civil.


1.1 Kushtet për lëvizjen paralele dhe kriteret e veçanta


Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë:


a) të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori për të cilën aplikon;

b) të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

c) të ketë të paktën vlerësimin e fundit “Mirë” apo “Shumë mirë”;

ç) të plotësojë kushtet dhe kërkesat e posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim.


Kandidatët duhet të plotësojnë kërkest e posaçme si vijon:


– Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në
“Gjuhë Letërsi” . Edhe diploma e nivelit “Bachelor” të jetë në të njëjtën fushë;

– Të ketë përvojë pune të paktën 1 (një) vit eksperiencë pune në fushën e zbardhjes, draftimit, redaktimit të dokumentave.


1.2. Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë zyrës së protokollit të Komisionit të Prokurimit Publik, dokumentet origjinalë (ose të njehësuar me origjinalin) si më poshtë:


a)Jetëshkrim

b) Kërkesë për të konkurruar në pozicionin e shpallur, duke specifikuar llojin e procedurës së rekrutimit për të cilin po aplikohet;

c) Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;

d) Fotokopje të librezës së punës; (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

e) Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

ë) Akti i deklarimit si nëpunës civil i konfirmuar;

f) Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

g) Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

gj)Vlerësimin e fundit i rezultateve në punë;

h) Vërtetimin ku specifikohet kategoria e pagës në pozicionin aktual që ushtron kandidati;

i) Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi, i cili duhet të jetë i muajit të aplikimit;

j) Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;


Dokumentet duhet të dorëzohen me postë apo dorazi në institucion, brenda datës 18.01.2021.


1.3 Rezultatet për fazën e verifikimit paraprak


Në datën 20.01.2021 njësia e burimeve njerëzore të institucionit do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në faqen zyrtare të KPP-së, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista.

Në të njëjtën datë, kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta, do të njoftohen individualisht nga njësia e burimeve njerëzore të institucionit nëpërmjet adresave të e-mail, për shkaqet e moskualifikimit.


1.4
Fushat e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi të cilat do të zhvillohet intervista:


Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:


Të ketë njohuri të ligj nr. 35/2016 “ Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”;

Të ketë njohuri te ligjit nr. l 0325, date 23.9.2010 "Për bazat e të dhënave shtetërore";

Të ketë njohuri të ligjeve të tjera dhe rregulloreve që lidhen me fushën e tij të veprimtarisë;

Të ketë njohuri të standarteve për redaktimin dhe verifikimin;

Të ketë aftësi për të përzgjedhur informacionin e nevojshëm ose materiale referuese të nevojshme për të realizuar detyra që lidhen me fushën përkatëse të njohurive;

Të ketë aftësi shumë të mira organizative;

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë;

Kodi i Proçedurave Adminsitrative;

Kodi i Proçedurës Civile;

Ligji Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar;

Vendimi nr. 914, datë 29.12.2014 i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar;

Vendim i KPP-së nr. 596/2018, datë 12.09.2018 "Për miratimin e rregullave "Për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik";

Të ketë njohuri të programeve dhe aplikacioneve bazë të kompjuterit;


1.5 Mënyra e vlerësimit të kandidatëve


Kandidatët do të vlerësohen për dokumentacionin, përkatësisht për përvojën (20 pikë), trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën (10 pikë), si dhe çertifikimi pozitiv (10 pikë) ose për vlerësimet e rezultateve individuale në punë në rastet kur procesi i certifikimit nuk është kryer.

Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë.


Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

– Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;

– Eksperiencën e tyre të mëparshme;

– Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.


Totali i pikëve në përfundim të intervistës së strukturuar me gojë është 60 pikë.


1.6 Data e daljes së rezultateve të konkurrimit dhe mënyra e komunikimit


Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Komisioni i Prokurimit Publik do të shpallë fituesin në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në faqen zyrtare të KPP-së. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen në mënyrë elektronike për datën e saktë të shpalljes së fituesit.


PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL


Vetëm në rast se nga pozicioni i renditur në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurrimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët jashtë sistemit të shërbimit civil, që plotësojnë kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar.


2.1 Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e pranimit në shërbimit civil dhe kriteret e veçanta:


Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e pranimit në shërbimit civil janë:

– Të jetë shtetas shqiptar;

– Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;

– Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;

– Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;

– Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;

– Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar.


Kandidatët duhet të plotësojnë kërkest e posaçme si vijon:

– Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në “Gjuhë Letërsi” . Edhe diploma e nivelit “Bachelor” të jetë në të njëjtën fushë;

– Të ketë përvojë pune të paktën 1 (një) vit eksperiencë pune në fushën e zbardhjes, draftimit, redaktimit të dokumentave.


2.2 Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit


Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë zyrës së protokollit të Komisionit të Prokurimit Publik, dokumentet origjinalë (ose të njehësuar me origjinalin) si më poshtë:

a)Jetëshkrim;

b)Kërkesë për të konkurruar në pozicionin e shpallur, ku të specifikohet edhe lloji i procedurës së rekrutimit për të cilin po aplikohet;

c) Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor); Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;

d) Fotokopje të librezës së punës; (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

e) Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

f) Vërtetim të gjendjes shëndetësore

g) Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

h) Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.


Dokumentet duhet të dorëzohen me postë apo dorazi në institucion, brenda datës 21.01.2021.

2.3 Rezultatet për fazën e verifikimit paraprak

Në datën 01.02.2021, njësia e burimeve njerëzore të institucionit do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në faqen zyrtare të internetit të KPP-së, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për procedurën e pranimit në kategorinë ekzekutive, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për procedurën e pranimit në kategorinë ekzekutive do të njoftohen individualisht nga njësia e burimeve njerëzore të institucionit nëpërmjet adresave të e-mail, për shkaqet e moskualifikimit.


2.4
Fushat e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi të cilat do të zhvillohet testimi


Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

Të ketë njohuri të ligj nr. 35/2016 “ Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”;

Të ketë njohuri te ligjit nr. l 0325, date 23.9.2010 "Për bazat e të dhënave shtetërore";

Të ketë njohuri të ligjeve të tjera dhe rregulloreve që lidhen me fushën e tij të veprimtarisë;

Të ketë njohuri të standarteve për redaktimin dhe verifikimin;

Të ketë aftësi për të përzgjedhur informacionin e nevojshëm ose materiale referuese të nevojshme për të realizuar detyra që lidhen me fushën përkatëse të njohurive;

Të ketë aftësi shumë të mira organizative;

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë;

Kodi i Proçedurave Adminsitrative;

Kodi i Proçedurës Civile;

Ligji Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar;

Vendimi nr. 914, datë 29.12.2014 i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar;

Vendim i KPP-së nr. 596/2018, datë 12.09.2018 "Për miratimin e rregullave "Për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik";

Të ketë njohuri të programeve dhe aplikacioneve bazë të kompjuterit;


Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:


– Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;

– Eksperiencën e tyre të mëparshme;

– Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.2.5 Mënyra e vlerësimit të kandidatëve


Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

- Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë;

- Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 25 pikë;

- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 15 pikë.


2.6 Data e daljes së rezultateve të konkurimit dhe mënyra e komunikimit


Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Njësia e Burimeve Njerëzore do të shpallë fituesin në faqen zyrtare të internetit të Komisionit të Prokurimit Publik dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike, për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail).

Adresa: Komisioni i Prokurimit Publik, Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Pallati i Kongreseve, Kati I”, Tiranë.