Vende te Lira Pune  

19

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE / PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE

 

Lloji i diplomës: Shkenca “Ekonomike”. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.

 

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Vendimit Nr. 242, datë 18.3.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë për pozicionin:

 

 

1. Përgjegjës, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse dhe Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Monitorimit, Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës, në Komisionin e Prokurimit Publik - Kategoria: III-a

 

Pozicioni më sipër, u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele! Vetëm në rast se në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ky pozicion është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë.

 

Për çdo procedurë aplikohet në të njëjtën kohë!

 

-          DATA E DORËZIMIT TË DOKUMENTAVE PËR LËVIZJE PARALELE: 22.01.2021

-          DATA E DORËZIMIT TË DOKUMENTAVE PËR NGRITJE NË DETYRË: 27.01.2021

 

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionet e si më sipër është:

 

1.      Identifikon detyrat përkatëse që rrjedhin nga kuadri ligjor sektorial, të cilat udhëheqin veprimtarinë e KPP-së, dhe konkretisht detyra që lidhen me fushën e financës, burimeve njerëzore, arkivës dhe gjithë gamën e shërbimeve mbështetëse.

2.      Përgatit dhe paraqet planin ekonomiko – financiar të institucionit.

3.      Ndjek pasqyrat dhe veprimtarinë ekonomike-finciare, mbylljen e situacioneve mujore të shpenzimeve dhe të të ardhurave që siguron institucioni dhe mbylljen e pasqyrave financiare vjetore.

4.      Zbaton buxhetin vjetor të miratuar për institucionin, në përputhje me ligjin organik të buxhetit të shtetit, ligjin për prokurimet publike, legjislacionin mbi pagat, legjislacionin mbi kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, etj.

5.      Kryen funksionin e nëpunësit zbatues të njësisë, në mbështetje të kuadrit ligjor në fuqi.

6.      Informon në vazhdimësi gjendjen dhe nevojat për mjete financiare të institucionit.

7.      Mban dokumentacionin e saktë për të gjithë punonjësit duke i pasqyruar ato në dosjet individuale dhe në regjistrin themeltar.

8.      Planifikon nevojat e institucionit për materiale konsumi dhe ndjekjen e shpenzimeve të tyre të shoqëruar me dokumentacionin përkatës.

9.      Përgatit procedurat për nxjerrjen jashtë përdorimit të pajisjeve të dëmtuara deri në miratimin e urdhërit për asgjësim, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

10.  Planifikon realizimin e detyrave që i përkasin sektorit dhe përgjigjet për cilësinë e tyre.

11.  Organizon punën e sektorit dhe të stafit nën përgjegjësinë e tij sipas detyrave që rrjedhin nga kuadri ligjor sektorial, si edhe sipas detyrave e udhëzimeve të caktuara nga eprori.

12.  Menaxhon efektivisht punonjësit në varësinë e tij si dhe mbikqyr nivelin profesional të tyre.

13.  Identifikon dhe krijon regjistrin e riskut, vlerëson, kontrollon risqet që vënë në rrezik arritjen e objektivave dhe realizimin me sukses të veprimtarive të strukturave që ata drejtojnë.

14.  Ndjek, kontrollon dhe zbaton mirëadministrimin dhe mirëmbajtjen e godinës, automjeteve, pajisjeve, aparaturave, etj në inventar të institucionit dhe kryerjen e shërbimeve nga të tretë në institucion.

15.  Vlerëson punën e stafit nën përgjegjësinë e tij.

16.  Prezanton te Drejtori i Drejtorisë dokumentat dhe materialet e prodhuar nga sektori dhe personeli nën përgjegjësinë e tij.

17.  Propozon, te Drejtori i Drejtorisë, masa disiplinore për personelin e sektorit.

LËVIZJA PARALELE

 

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha institucionet pjesë e shërbimit civil.

 

 1.1  Kushtet për lëvizjen paralele dhe kriteret e veçanta

 

Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë:

 

a) të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori për të cilën aplikon;

b) të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

c) të ketë të paktën vlerësimin e fundit “Mirë” apo “Shumë mirë”;

ç) të plotësojë kushtet dhe kërkesat e posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim.

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkest e posaçme si vijon:

 

 – Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master i Shkencave” në Shkenca Ekonomike. Edhe diploma e nivelit “Bachelor” të jetë në të njëjtën fushë;

– Të ketë përvojë pune 3 (tre) vite eksperiencë pune

 

1.2.  Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

 

 Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë zyrës së protokollit të Komisionit të Prokurimit Publik, dokumentet origjinalë (ose të njehësuar me origjinalin) si më poshtë:

 

a)Jetëshkrim

b)Kërkesë për të konkurruar në pozicionin e shpallur, duke specifikuar llojin e procedurës së rekrutimit për të cilin po aplikohet;

c)Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;

d) Fotokopje të librezës së punës; (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

e) Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

ë)Akti i deklarimit si nëpunës civil i konfirmuar;

f) Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

g) Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

gj) Vlerësimin e fundit i rezultateve në punë;

h)Vërtetimin ku specifikohet kategoria e pagës në pozicionin aktual që ushtron kandidati;

i) Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi, i cili duhet të jetë i muajit të aplikimit;

j) Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

 

Dokumentet duhet të dorëzohen me postë apo dorazi në institucion, brenda datës 22.01.2021.

 

 1.3  Rezultatet për fazën e verifikimit paraprak

 

 Në datën 25.01.2021 njësia e burimeve njerëzore të institucionit do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në faqen zyrtare të KPP-së, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista.

 

Në të njëjtën datë, kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta, do të njoftohen individualisht nga njësia e burimeve njerëzore të institucionit nëpërmjet adresave të e-mail, për shkaqet e moskualifikimit.

 

 1.4  Fushat e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi të cilat do të zhvillohet intervista

 

 Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

 

·         Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

·         Kodi i Proçedurave Administrative

·         Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për Prokurimin  Publik", i ndryshuar;

·         Ligji nr. 98/2016 për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë

·         Ligji nr. 49/2012 për Organizimin dhe Funksionimin e Gjykatave Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative, i ndryshuar;

·         Vendim nr.914, datë 29.12.2014, i Këshillit Ministrave "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar;

·         Vendim i KPP- nr. 596/2018, datë12.09.2018 “Për miratimin e rregullave "r Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik";

·         Ligji nr.125/2013 "Për konçesionet dhe partneritetin publik privat", të ndryshuar;

·         Vendim nr.576, datë 10.07.2013 i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullave r identifikimin, vlerësimin dhe dhënien e konçesioneve dhe hidrocentraleve", të ndryshuar;

·         Vendim nr. 575, datë 10.07.2013 i Këshillit Ministrave "Për miratimin e rregullave për dhënien e konçesioneve/partneritetit publik privat", të ndryshuar;

·         Aktet e tjera nënligjore zbatim ligjit për konçesionet/ppp;

·         Ligji nr.9874, datë 14.02.2008 Për ankandin publik", i ndryshuar;

·         Vendim nr.1719, datë 17.12.2008 i shillit të Ministrave "Për miratimin e rregullave të ankandit publik", të ndryshuar;

·         Aktet e tjera nënligjore zbatim ligjit për ankandin publik;

·         Vendim nr.401, datë 13.05.2015   i Këshillit të Ministrave "Për rcaktimin e tarifës dhe të rregullave për pagimin e saj një proçedurë prokurimi të konçesioneve";

·         Ligji nr.10304, date 15.07.2010 "Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”,i ndryshuar;

·         Vendim nr. 301, datë 20.04.2016 i Këshillit të Ministrave "r miratimin e proçedurave konkurimit dhe të afateve të shqyrtimit për lejen minerare";

·         ketë njohuri programeve dhe aplikacioneve bazë kompjuterit.

     

1.5  Mënyra e vlerësimit të kandidatëve

 

Kandidatët do të vlerësohen për dokumentacionin, përkatësisht për përvojën (20 pikë), trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën (10 pikë), si dhe çertifikimi pozitiv (10 pikë) ose për vlerësimet e rezultateve individuale në punë në rastet kur procesi i certifikimit nuk është kryer. Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë.

 

 Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

 

 – Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;

 Eksperiencën e tyre të mëparshme;

 Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

   Totali i pikëve në përfundim të intervistës së strukturuar me gojë është 60 pikë.

 

1.6  Data e daljes së rezultateve të konkurrimit dhe mënyra e komunikimit

 

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Komisioni i Prokurimit Publik do të shpallë fituesin në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në faqen zyrtare të KPP-së. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen në mënyrë elektronike për datën e saktë të shpalljes së fituesit.

 

NGRITJA NË DETYRË

2.       

Vetëm në rast se nga pozicioni i renditur në fillim të kësaj shpalljejen në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë.

 

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë vetëm nëpunësit civil të një kategorie paraardhëse (vetëm një kategori më e ulët), të punësuar në të njëjtin apo në një institucion tjetër të shërbimit civil, që plotësojnë kushtet për ngritjen në detyrë dhe kërkesat e veçanta për vendin e lirë.

 

2.1 Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e ngritjes në detyrë dhe kriteret e veçanta

 

Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë:

 

a) të jetë nëpunës civil i konfirmuar;

b) të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

c) të ketë të paktën vlerësimin e fundit “Mirë” apo “Shumë mirë”;

ç) të plotësojë kushtet e tjera të përcaktuara në vendimin e Këshillit të Ministrave për klasifikimin e pozicioneve në shërbimin civil;

d) Të përmbushë kriteret e veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim.  

 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkest e posaçme si vijon:

 

 – Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master i Shkencave” në Shkenca Juridike. Edhe diploma e nivelit “Bachelor” të jetë në të njëjtën fushë;

– Të ketë përvojë pune 5 (pesë) vite eksperiencë pune në përfaqësim ligjor, në gjykatat e të gjitha niveleve.

 

 

2.2  Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

 

 Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë zyrës së protokollit të Komisionit të Prokurimit Publik, dokumentet origjinalë (ose të njehësuar me origjinalin) si më poshtë:

 

a)Jetëshkrim

b)Kërkesë për të konkurruar në pozicionin e shpallur, duke specifikuar llojin e procedurës së rekrutimit për të cilin po aplikohet;

c)Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;

d) Fotokopje të librezës së punës; (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

e) Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

ë)Akti i deklarimit si nëpunës civil i konfirmuar;

f) Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

g) Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

gj) Vlerësimin e fundit i rezultateve në punë;

h)Vërtetimin ku specifikohet kategoria e pagës në pozicionin aktual që ushtron kandidati;

i) Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi, i cili duhet të jetë i muajit të aplikimit;

j) Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

 

Dokumentet duhet të dorëzohen me postë apo dorazi në institucion, brenda datës 27.01.2021.

  

2.3  Rezultatet për fazën e verifikimit paraprak

 

 Në datën 05.02.2021, njësia e burimeve njerëzore të institucionit do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në faqen zyrtare të KPP-së, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për procedurën e ngritjes në detyrë si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista.

 

 Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për procedurën e ngritjes në detyrë, do të njoftohen individualisht nga njësia e burimeve njerëzore të institucionit nëpërmjet adresave të e-mail, për shkaqet e moskualifikimit.

 

 2.4  Fushat e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi të cilat do të zhvillohet testimi

 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

 

·         Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

·         Kodi i Proçedurave Administrative

·         Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për Prokurimin  Publik", i ndryshuar;

·         Ligji nr. 98/2016 për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë

·         Ligji nr. 49/2012 për Organizimin dhe Funksionimin e Gjykatave Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative, i ndryshuar;

·         Vendim nr.914, datë 29.12.2014, i Këshillit Ministrave "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar;

·         Vendim i KPP- nr. 596/2018, datë12.09.2018 “Për miratimin e rregullave "r Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik";

·         Ligji nr.125/2013 "Për konçesionet dhe partneritetin publik privat", të ndryshuar;

·         Vendim nr.576, datë 10.07.2013 i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullave r identifikimin, vlerësimin dhe dhënien e konçesioneve dhe hidrocentraleve", të ndryshuar;

·         Vendim nr. 575, datë 10.07.2013 i Këshillit Ministrave "Për miratimin e rregullave për dhënien e konçesioneve/partneritetit publik privat", të ndryshuar;

·         Aktet e tjera nënligjore zbatim ligjit për konçesionet/ppp;

·         Ligji nr.9874, datë 14.02.2008 Për ankandin publik", i ndryshuar;

·         Vendim nr.1719, datë 17.12.2008 i shillit të Ministrave "Për miratimin e rregullave të ankandit publik", të ndryshuar;

·         Aktet e tjera nënligjore zbatim ligjit për ankandin publik;

·         Vendim nr.401, datë 13.05.2015   i Këshillit të Ministrave "Për rcaktimin e tarifës dhe të rregullave për pagimin e saj një proçedurë prokurimi të konçesioneve";

·         Ligji nr.10304, date 15.07.2010 "Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”,i ndryshuar;

·         Vendim nr. 301, datë 20.04.2016 i Këshillit të Ministrave "r miratimin e proçedurave konkurimit dhe të afateve të shqyrtimit për lejen minerare";

·         ketë njohuri programeve dhe aplikacioneve bazë kompjuterit.

 

 Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

– Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;

– Eksperiencën e tyre të mëparshme;

– Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

 

2.5  Mënyra e vlerësimit të kandidatëve

 

 Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

 

-Vlerësimin me shkrim, deri në 40 pikë;

- Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e   tyre për karrierën, deri në 40 pikë;

-  Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të  lidhura me fushën, deri në 20 pikë.

 

  

2.6  Data e daljes së rezultateve të konkurimit dhe mënyra e komunikimit

 

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Njësia e Burimeve Njerëzore do të shpallë fituesin në faqen zyrtare të Komisionit të Prokurimit Publik dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike, për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail).

 

Adresa: Komisioni i Prokurimit Publik, Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Pallati i Kongreseve, Kati I, Tiranë.