Njoftim Fituesi  

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

1. Specialist për Marrëdhëniet me Jashtë, pranë Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse, në   Komisionin e Prokurimit Publik - Kategoria: III-b

Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike/Juridike/Shoqërore, niveli minimal i diplomës “Master Profesional”.

 

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18/03/2015, i ndryshuar, Njësia e Përgjegjëse në Institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil njofton:

Përfundimin e procedurës pa fitues!