Njoftim Fituesi  

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit Nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia Përgjegjëse në institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve dhe të afatit të ankimimit, njofton se për pozicionin:

 

1.      Specialist IT, pranë Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse dhe Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Monitorimit, Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës, në Komisionin e Prokurimit Publik - Kategoria: III-b

 

 

Kandidati fitues është:

 

·         Ndue Lleshaj