Njoftim Fituesi  

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR PRANIM TË NËPUNËSIT CIVIL NË KATEGORINË E NIVELIT TË LARTË DREJTUES NË  KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK

 

  1. Sekretar i Përgjithshëm në Komisionin e Prokurimit Publik - Kategoria: I-b

 

Komisioni i Prokurimit Publik, në zbatim të nenit 32, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IX të Vendimit nr. 118, datë 05.03.2014 të Këshillit të Ministrave “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, të ndryshuar, Njësia Përgjegjëse në Institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të procedurës së pranimit të nëpunësit civil në kategorinë e nivelit të lartë drejtues, njofton se kandidati fitues është:

1.      Irma Droboniku