Njoftim Fituesi  

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

 

1. Inspektor, pranë Drejtorisë së Ankesave, në Komisionin e Prokurimit Publik-Kategoria: III-a

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të Kreut III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 242, datë 18/03/2015, i ndryshuar, si edhe Vendimit nr. 896, datë 06.08.2020 të Komisionit të Prokurimit Publik, Njësia Përgjegjëse në Institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të procedurës së pranimit nga jashtë shërbimit civil, njofton se kandidati fitues është:


1.      Jovi Kamberi