Njoftim Fituesi  

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE


Drejtor në Drejtorinë e Ankesave, në Komisionin e Prokurimit Publik


Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 242, datë 18/03/2015, i ndryshuar
, Njësia e Përgjegjëse në Institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë njofton se kandidati fitues është:


               1.
Brunilda Ali