Vendime Nëntor 2012  


     ·  "Erges Mat" shpk, Bashkia, Burrel, Rikonstruksion i shkolles "Ilia Qiqi", dt. 01.11.2012
     ·  "Beladi" shpk, Bashkia Kavaje, Rikonstruksion i rruges "Ibrahim Babamusta", dt. 06.11.2012 
     ·  "Gordi" shpk, DSHS Kavaje, Ruajtja dhe sigurimi i godines, dt. 06.11.2012 
     ·  "Kevin Construksion" shpk, "Advance Business Solution" shpk, Kuvendi i Shqiperise, Loti V F.V. paisje rrjeti, dt. 06.11.2012 
     ·  "RS&M" shpk, Bashkia Shkoder, Blerje materiale per sinjalistiken, dt. 06.11.2012 
     ·  "Taulanti" shpk, Drejtoria e Pergjithshme e RTSH, Loti 7 Sherbim me roje private, dt. 06.11.2012 
     ·  "Trezhnjeva" shpk, "Oktapus" shpk, ASHR Tirane, Sherbim me roje private, dt. 06.11.2012
     ·  "Eternal Security" shpk, Bashkia Bulqize, Blerje dru zjarri per shkollat, dt. 08.11.2012 
     ·  "MENI" shpk, Ministria e Puneve te Jashtme, Rikonstruksion i pjesshem i godines, dt. 08.11.2012
     ·  "Alben 2 Security" shpk, "E Security" shpk, Bashkia Korce, Ruajtja me roje dhe system alarmi, dt. 13.11.2012 
     ·  "An&Ra" shpk, Bashkia Kamez, Blerje material per pastrim dhe dizifektim, dt 13.11.2012 
     ·  "Dea Security" shpk, Drejtoria Rajonale Rrugore Tirane, Sherbim me roje private, dt. 13.11.2012 
     ·  "Gjeokonsult&Co" shpk, "Atelier 4" shpk, Komuna Lukove, Loti II Hartimi i Planit te Pergjithshem Vendor, dt. 13.11.2012 
     ·  "Proqual" sha, "Arblev" shpk, Bordi i Kullimit Shkoder, Blerje pjese kembimi per makinerine e rende, dt. 13.11.2012
     ·  "Delia Impex" shpk, Komuna Velipoje, Rikonstruksion dhe shtese zyrat e Komunes, dt. 15.11.2012 
     ·  "Eurogjici Security" shpk, Drejtoria e Pergjithshme e RTSH, Loti II Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 15.11.2012 
     ·  "Perfundi 2010" shpk, METE, Zona minerare nr. 377 objekti Pishkash, dt. 15.11.2012

     ·  "A&E Engineering" shpk, Bashkia Tirane, Mbikqyrja e punimeve te disa objekteve, Loti 2, 3 dhe 6, dt. 20.11.2012 
     ·  "Infosoft Systems" shpk, Kuvendi i Shqiperise, Loti II Blerje Servera Shasi dhe Rack, dt. 20.11.2012 
     ·  "Vaso Security" shpk, "Ernisa-S" shpk, DRTRR Korce, Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 20.11.2012
     ·  "Trinity Trade Company" shpk, Njesia Periferike HEC Koman, Blerje e nje kompleti C&DF per matje, dt. 22.11.2012
     ·  "Idi 2005" shpk, METE, Dhenie me koncesion te Hec Gavran, dt. 22.11.2012
     ·   "AL-Doc" shpk, Komuna Rrajce, Rikonstruksion rruge dhe perroi, dt. 22.11.2012
     Vendime të KPP