Vendime Nentor 2019  
Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

 

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori  

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.11.19

1696

Sherbime per printime dhe publikime parlamentare

Adel CO shpk

Kuvendi i Shqiperise

Perfunduar 

 14.11.19 shkarko

01.11.19

1697

Sherbim me roje private

Mandi 2K shpk

KESH

Perfunduar 

20.12.19 shkarko 

01.11.19

1699

Blerje dhe shperndarje e uniformave dhe kepuceve te Policise se Shtetit

Marsi&Al shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendrura

  Perfunduar

 19.12.19 shkarko

04.11.19

1703

Blerje materiale kancelarie me baze letre per Garden e Republikes

Rama Graf shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendrura

Perfunduar 

05.12.19 shkarko 

04.11.19

1705

Sherbime per printime dhe publikime parlamentare

Albdesign Psp shp

Kuvendi i Shqiperise

Perfunduar 

14.11.19 shkarko 

04.11.19

1706

Blerje uniformash dhe elementesh te tjere perberes te tyre per Garden e Republikes

Blerina Sadiku pf

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

   Perfunduar

16.12.19 shkarko 

05.11.19

1717

Sherbim me roje private

Vojvoda shpk

Keshilli i Qarkut Shkoder

Perfunduar 

06.11.19 shkarko 

06.11.19

1719

Blerje mjei per transport personash me aftesi te kufizuara 8+1 vende per nevojat e Qendres Rezidenciale "Lira Berat"

Auto B B shpk

Bashkia Berat

Perfunduar 

17.12.19 shkarko 

06.11.19

1720

Blerje materiale mjekesore specifikie per sherbimin e ORL ne QSUT/Implanti Koklear

O.E.S Distrimed shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane

 Perfunduar

 11.11.19 shkarko

06.11.19

1721

Sherbime inxhjinierike te pavarura per zbatimin e kontrates koncensionare/PPP per rehabilitimin,operimin dhe transferimin e Aeroportit te Kukesit

Illyrian Consulting Engineers shpk

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise

Perfunduar 

20.11.19 shkarko 

06.11.19

1722

Blerje pajisje per laborator perkthimi dhe interpretimi per FGJH

Atom shpk

Universiteti i Tiranes

   Perfunduar

 26.12.19 shkarko

06.11.19

1723

Blerje lende djegese per ngrohje ,pelet

Nafire Molloholli pf

Spitali Rajonal Gjirokaster

Perfunduar 

 18.12.19 shkarko

07.11.19

1724

Mirembajtje e mjeteve industriale

Vilnik Motors shpk

Drejtoria Rajonale OSHEE Tirane

Perfunduar 

16.12.19 shkarko 

07.11.19

1726

Detergjente,produkte higjenosanitare dhe aksesore ne ndihme te pastrimit per vitin 2019

Anbim shpk

Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare

 Perfunduar

05.12.19 shkarko 

07.11.19

1727

Blerje lende djegese per ngrohje,pelet

Igma shpk

Spitali Rajonal Gjirokaster

Perfunduar 

 18.12.19 shkarko

08.11.19

1729

Rikonstruksion i rrjetit te ndricimit te jashtem

Rej shpk

Dega e Doganes Pogradec

   Perfunduar

 09.01.20 shkarko

08.11.19

1730

Sherbim me roje private

Security Korca shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Radiotelevizionit Shqiptar

Perfunduar 

 16.12.19 shkarko

08.11.19

1732

Rikonstruksion shkolla Jordan Misja

Kevin Construksion shpk

Bashkia Shkoder

Perfunduar 

13.12.19 shkarko 

08.11.19

1733

Sistemi i integruar per informatizimin e manualit te cmimeve per zerat e punimeve ne ndertim "Per Ministrina e Infrastruktures dhe Energjise"

Intracom Telecom Albania sha

Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit

Perfunduar 

26.12.19 shkarko 

08.11.19

1734

Blerje materialesh dhe vegla pune te sigurimit teknik si dhe pajisjet per testimin e mjeteve te sigurimit teknik

L'Angolo shpk

Operatori i Sistemit te Transmetimit

Perfunduar 

11.12.19 shkarko 

08.11.19

1735

Rinovimi i sistemit Antivirus

Xpert System shpk

Operatori i Sistemit te Transmetimit

Perfunduar 

12.12.19 shkarko 

08.11.19

1736

Blerje diploma per studentet per nevoja te universitetit Aleksander Moisiu

Inpress shpk

Universiteti Aleksander Moisiu Durres

Perfunduar 

 13.12.19 shkarko

11.11.19

1739

Rikonstruksion i shkolles Jordan Misja

Nika shpk

Bashkia Shkoder

Perfunduar 

13.12.19 shkarko 

11.11.19

1740

Sherbim me roje private

Safe shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Diber

Perfunduar 

19.12.19 shkarko 

11.11.19

1741

Sherbim me roje private

Orka shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Kukes

Perfunduar 

18.12.19 shkarko 

11.11.19

1742

Sherbim me roje private

Shtiqni shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Kukes

 Perfunduar

18.12.19 shkarko

11.11.19

1743

Ndertimi tereneve sportive ne Shkollen 9-vjecare "Kosova"

Sag shpk

Bashkia Tirane

Perfunduar 

17.12.19 shkarko 

13.11.19

1745

Shtypshkrime

Rama Graf shpk

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

19.12.19 shkarko 

13.11.19

1746

Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit Qytetit te Patosit Loti 1

Lala shpk

Bashkia Patos

   Perfunduar

05.03.20 shkarko

13.11.19

1747

Sherbimi i lavanderise dhe zevendesimi me inventar te imet per nevoja te Spitalit Psikiatrik Vlore per 48 muaj

Universi Servis shpk

Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore

Perfunduar 

19.12.19 shkarko 

13.11.19

1748

Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit Qytetit te Patosit Loti 1

Salillari shpk

Bashkia Patos

Perfunduar 

 05.03.20 shkarko

14.11.19

1750

Evadim i mbetjeve te rrezikshme per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore

Medi Tel shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Vlore

Perfunduar 

 08.01.20
shkarko

14.11.19

1752

Supervizim ne objektin "Rikonstruksioni i magjistralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te Ujesjellesit Qytetit te Patosit Loti 1

G B Civil Engineering shpk

Bashkia Patos

Perfunduar 

13.01.20 shkarko 

15.11.19

1753

Supervizim ne objektin "Rikonstruksioni i magjistralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te Ujesjellesit Qytetit te Patosit Loti 1

Argi shpk

Bashkia Patos

Perfunduar 

13.01.20 shkarko 

18.11.19

1756

Loti 1 Blerje pajisje kompjuterike

 Blue print Technologies shpk

Universiteti i Mjekesise Tirane

 Perfunduar

21.11.19 shkarko 

18.11.19

1757

Projekte per permiresimin e kushteve te komuniteteve te pafavorizuara

Mandi 1 Shpk

Bashkia Vau i Dejes

Perfunduar 

 24.12.19 shkarko

18.11.19

1758

Krijimi i Laboratorit Dixhital te Anatomise

Bnt Electronics shpk

Universiteti Aleksander Xhuvani Elbasan

Perfunduar 

 19.12.19 shkarko

18.11.19

1759

Printim i fatures te energjise elektrike dhe zarfimi ne versionin Selfmailer

Inform Albania shpk

Operatori I Shperndarjes se Energjise Elektrike

   Perfunduar

 17.12.19 shkarko

18.11.19

1761

Blerje pajisje mjekesore LED per laboratoret e Dispanserive

Ment-Pharma shpk

Njesia e Menaxhimit te Programit (PMU) te fondit Global

Perfunduar 

25.11.19 shkarko 

18.11.19

1762

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Gjykata e Apelit Korce

   Perfunduar

 13.01.20 shkarko

19.11.19

1763

Kolaudim dhe rimbushje fikese zjarri

Suntec shpk

KESH

Perfunduar 

 18.12.19 shkarko

19.11.19

1774

Blerje program kompjuterik dhe kurse

Kreatx shpk

Bashkia Himare

Perfunduar

 06.01.19 shkarko

20.11.19

1775

Instalim i sistemit te alarmit per linjen e furnizimit me gaz ne objektet parashkollore te Bashkise Tirane

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 3 e Punetoreve te Qytetit Tirane

 Perfunduar

 30.12.19 shkarko

20.11.19

1776

Loti 3 Blerje buke thekri dhe integrale

Kadra shpk

Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tirane

 Perfunduar

23.12.19 shkarko 

20.11.19

1777

Rikonstruksion klubi sportiv Tirana

Leo-FM Company shpk

Klubi Sportiv Tirana

Perfunduar 

 06.01.19 shkarko

20.11.19

1780

Punime ndertimi per eleminimin e pikave te zeza ne rruge (Bashkefinancim IPA 2013,Siguria Rrugore)

I.D.K Konstruksion shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Perfunduar 

24.12.19 shkarko 

21.11.19

1781

Mbikqyrje rehabilitimi i kanalit KUL F.II dhe KUL F.III

GB Civil Engineering shpk

Bashkia Durres

Perfunduar 

02.12.19 shkarko 

21.11.19

1782

Loti 1 Mallra te konfiskuara:kafe koker e papjekur Rio Minas ne sasine 26977.6 kg ndare ne tre lote

Admiral Oil shpk

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Korce

 Perfunduar

25.11.19 shkarko 

21.11.19

1783

Loti 2 Mallra te konfiskuara:kafe koker e papjekur Rio Minas ne sasine 26977.6 kg ndare ne tre lote

Admiral Oil shpk

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Korce

 Perfunduar

25.11.19 shkarko 

21.11.19

1784

Loti 3 Mallra te konfiskuara:kafe koker e papjekur Rio Minas ne sasine 26977.6 kg ndare ne tre lote

Admiral Oil shpk

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Korce

 Perfunduar

25.11.19 shkarko 

21.11.19

1787

Studim projektimi per disa projekte tip,objekte te policise se shtetit

 Studio-Rebus shpk

Ministria e Brendshme

   Perfunduar

23.12.19 shkarko

22.11.19

1789

Supervizion punimesh,rehabilitim i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 2

Gjeokonsult+Co shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Perfunduar 

04.03.20 shkarko 

22.11.19

1790

Blerje bojera per printer

Read 2000 shpk

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Perfunduar 

30.12.19 shkarko 

22.11.19

1791

Trajtimi dhe evadimi i mbetjeve te rrezikshme spitalore ne spitalin Librazhd e Prrenjas

Medi-Tel shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd

Perfunduar 

10.01.20 shkarko 

22.11.19

1793

Shtypshkrime

Inpress shpk

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

19.12.19 shkarko 

22.11.19

1794

Blerje boje printeri dhe fotokopje

Erisoni Company shpk

Albpetrol sha

Perfunduar 

24.12.19 shkarko 

22.11.19

1795

Aplikimi i imunocitometrise me fluks ne studimin e funksionit fagocitar dhe limfocitar si dhe ne imunofenotipizimin qelizor te nyjeve limfatike

Montal shpk

Universiteti i Mjekesise Tirane

   Perfunduar

07.01.20 shkarko 

22.11.19

1796

Rikonstruksion i rrugeve ne bllokun e banimit prane shkolles dhe fushes se sportit Nj.A Novosele-Bashkia Vlore,Faza e I

Sardo shpk

Keshilli i Qarkut Vlore

 Perfunduar  

 17.12.19 shkarko

25.11.19

1809

Evadim dhe trajtim i mbetjeve te rrezikshme spitalore

Pura Medical shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd

   Perfunduar

 10.01.20 shkarko 

25.11.19

1810

Evadim dhe trajtim i mbetjeve te rrezikshme spitalore

Pura Medical shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Vlore

Perfunduar 

 08.01.20
shkarko

26.11.19

1811

Grumbullim,trajtim dhe asgjesim i mbetjeve spitalore

Medi Tel shpk

Qendra Spitalore Xhaferr Kongoli Elbasan

Perfunduar 

09.01.20 shkarko 

27.11.19

1814

Blerje te librave shtese (plotesues) per mesimdhenien ne Diaspore

Kristalina-KH shpk

Qendra e Botimeve te Diaspores

Perfunduar 

 20.12.19 shkarko

27.11.19

1815

Loti 2 Rikonstruksion i Filialeve te Postes Berat,Lushnje dhe Fier

Colombo shpk

Posta Shqiptare

   Perfunduar

27.01.20 shkarko 

27.11.19

1816

Loti 2 Blerje bulmet,qumesht,djathe,gjize

Ags shpk

Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tirane

 Perfunduar

 30.12.19 shkarko

27.11.19

1817

Sherbimi i telefonise mobile/te levizshme te "Gjykates Kushtetuese"

Telekom Albania shpk

Gjykata Kushtetuese

   Perfunduar

03.12.19 shkarko