Vendime Tetor 2018  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori  

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.10.18

1545

Loti 4 Mbikqyrja e punimeve per objektin "Ndertim linje transmetimi ujesjellesi nga Rruga"Dine Hoxha"deri ne rrugen "Azem Galica"

Illyrian Consulting Engineers
shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

 Perfunduar

 05.10.18 shkarko

01.10.18

1546

Loti 1 Mbikqyrje e punimeve per objektin "Shtese e Impiantit te Perpunimit te ujit te pijshem Boville me 1800l/sek,ne fazen e pare te zbatimit per 600l/sek

Illyrian Consulting Engineers
shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

  Perfunduar

 05.10.18 shkarko

02.10.18

1552

Blerje kushineta

Arblev shpk

Albpetrol sha

Perfunduar 

05.10.18 shkarko 

03.10.18

1554

Sherbim me roje private

Bahiti-G shpk

Ujesjelles Kanalizime Librazhd

 Perfunduar

14.11.18 shkarko 

03.10.18

1555

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Ujesjelles Kanalizime Librazhd

  Perfunduar

 14.11.18 shkarko 

03.10.18

1556

Blerje internet dhe telefoni

Albtelecom sha

Autoriteti Portual Durres

  Perfunduar

 14.11.18 shkarko

04.10.18

1558

Loti 2 Blerje bateri per automjete

Alked Kopaci pf
(Auto Kopaci)

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

  Perfunduar

05.12.18 shkarko 

04.10.18

1560

Mbikqyrje Rikonstruksion rruga Kepi i Rodonit

Studio Services K-SA

Bashkia Durres

 Perfunduar

16.11.18 shkarko 

04.10.18

1561

Mbikqyrje Rikonstruksion rruga Raq Manushi,Shozet

Studio Services K-SA

Bashkia Durres

 Perfunduar 

16.11.18 shkarko 

04.10.18

1562

Blerje tonera per printera dhe fotokopje

Citrus shpk

Institucioni i Komisionereve Publik

Perfunduar 

 07.11.18 shkarko

08.10.18

1565

Marrje mjete me qera,makina teknologjike pastrimi

Borshi shpk

Bashkia Shkoder

Perfunduar 

 26.11.18 shkarko

08.10.18

1566

Sherbim me roje private

A.E.K Security shpk

Drejtoria Rajonale Sherbimit te Transportit Rrugor Berat

Perfunduar 

26.11.18 shkarko 

08.10.18

1569

Ndertimi i linjavee te shperndarjes te qytetit Tepelene

G.P.G Company shpk

Ujesjelles Kanaliizme Tepelene

Perfunduar 

19.12.18 shkarko 

09.10.18

1571

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria Rajonale Sherbimit te Transportit Rrugor Berat

 Perfunduar

26.11.18 shkarko  

11.10.18

1582

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Berat

  Perfunduar

26.11.18 shkarko   

11.10.18

1583

Blerje tonera per nevoja te shoqerise

Infosoft Office shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

 16.11.18 shkarko

11.10.18

1585

Blerje shtypshkrimesh

Adel Co shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

17.12.18 shkarko 

12.10.18

1586

Sherbim me roje private

Goga shpk

Dega e Doganes Fier

Perfunduar 

 15.11.18 shkarko

12.10.18

1588

Blerje shtypshkrimesh

Albdesign PSP shpk

Posta Shqiptare

 Perfunduar 

17.12.18 shkarko  

12.10.18

1590

Ndertim i rrjetit te ri shperndares i furnizimit me uje te qytetit Rreshen

Kthella shpk

Bashkia Mirdite

Perfunduar 

26.11.18 shkarko 

12.10.18

1595

Blerje kite reagente per testimin me metoden NAT (perfshire venien ne perdorim te aparatit sipas specifikimeve te DST)

Swissmed shpk

Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut

Perfunduar 

 05.11.18 shkarko

12.10.18

1596

Permiresim i furnizimit me uje Lagja Barometi Nj.Adm Sukth Bashkia Durres

Shendelli shpk

Ujesjelles Kanalizime Durres

Perfunduar 

05.12.18 shkarko 

15.10.18

1597

Sherbim me roje private

Safe shpk

Drejtoria e Aluiznit Tirana Veri

Perfunduar 

16.11.18 shkarko 

15.10.18

1600

Loti 1 Rikonstruksion i zyrave postare te filialeve Gjirokaster,Sarande

Mane/S shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

19.11.18 shkarko 

15.10.18

1601

Rikonstruksion i godines se FM-se

Ed Konstruksion shpk

Universiteti i Mjekesise

Perfunduar 

27.11.18 shkarko 

16.10.18

1603

Sherbim me roje private

Flena RB shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

Perfunduar 

 27.11.18 shkarko

16.10.18

1604

Sherbim me roje private

Security Korca shpk

Drejtoria e Pergjithshme e RTSH

Perfunduar 

 27.11.18 shkarko

16.10.18

1608

Permiresimi i dhomes se serverave per FSDKSH

Elektrosek shpk

Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit

  Perfunduar

26.10.18 shkarko 

17.10.18

1611

Blerje diploma,mbajtese diplome,libreze studenti

Rama Graf shpk

Universiteti Aleksander Xhuvani Elbasan

Perfunduar 

23.10.18 shkarko 

17.10.18

1612

Loti 1 Blerje perde kunder diellit

Muca shpk

Universiteti Aleksander Moisiu Durres

  Perfunduar

22.11.18 shkarko 

17.10.18

1613

Ndertim dhe riparime rrugesh ne Bashkine Klos

Radika shpk

Bashkia Klos

Perfunduar 

 24.10.18 shkarko

18.10.18

1615

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Ujesjelles Kanalizime Librazhd

  Perfunduar

 14.11.18 shkarko

18.10.18

1616

Zona Minerare nr.516/7,objekti Skorske,Qarku Elbasan miratuar ne planin vjetor minerar te vitit 2018

Fada 1 shpk

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise

Perfunduar 

27.11.18 shkarko 

18.10.18

1617

Blerjen e dozave vaksine kunder semundjes se plasjes

Avicena shpk

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural

Perfunduar 

 20.11.18 shkarko

18.10.18

1618

Zona minerare nr.429/3,objekti Kalishte-Mivrec,Pogradec,Qarku Korce,miratuar ne planin vjetor minerar te vitit 2018

Fada 1 shpk

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise

Perfunduar 

27.11.18 shkarko 

18.10.18

1619

Punime Pusi

Mikael Grup shpk

Ndermarja e Sherbimeve Publike Bashkia Korce

 Perfunduar

20.11.18 shkarko 

18.10.18

1622

Loti 1 F.V Pajisje mjekesore per Dispancerine e Tiranes

O.E.S Distrimed shpk

Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane

Perfunduar 

 22.11.18 shkarko

19.10.18

1623

Ndertim rrjet furnizim me uje i zones se "Bab Rexhes",Fusha e Aviacionit

Dajti Park 2007 shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

  Perfunduar

 03.12.18 shkarko

19.10.18

1624

Rikonstruksion dhe rrethim i stacioneve te pompimit dhe depove te ujit ne ujesjellesat rajonal,faza 2

Dajti Park 2007 shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

03.12.18 shkarko 

19.10.18

1625

Zona Minerare nr.148,Objekti Leshnje,Qarku Berat,Miratuar ne planin vjetor minerar te vitit 2013,i ndryshuar.

Mustafai shpk

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise

 Perfunduar

05.12.18 shkarko 

22.10.18

1626

Monitorimi treguesve mjedisore

Eccat shpk

KESH

 Perfunduar

 15.11.18 shkarko

24.10.18

1635

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Berat

Perfunduar 

26.11.18 shkarko 

24.10.18

1636


Rikonstruksion Spitalit Rajonal Kukes-Faza 1 (blloku operator dhe urgjenca,materintetit,
administrate)

Lala shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes

Perfunduar 

27.11.18 shkarko 

24.10.18

1637

Loti 2 Shoqerimi i vlerave monetare

Anakonda Security shpk

OSHEE Gjirokaster

Perfunduar 

 20.11.18 shkarko

25.10.18

1638

Supervizion Punimesh,rehabilitim i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta-rrethrotullimi Shqiponja Loti 1

Illyrian Consulting Engineers shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Perfunduar 

 26.11.18 shkarko

27.11.18 shkarko

25.10.18

1639

Paisje kompjuterike dhe elektronike

Pc Store shpk

Universiteti Luigj Gurakuqi Shkoder

Perfunduar 

 07.12.18 shkarko

26.10.18

1645

Ujesjellesi i jashtem Erseke nga burimet Mavro dhe Galldishte e rrjeti i brendshem i ujesjellesit Erseke

Lala shpk

Agjencia Kombetare e Ujesjelles Kanalizime

Perfunduar 

03.12.18 shkarko 

26.10.18

1646

Blerje materiale mjekesore ,Loti 3 "Hemokltura"

Biochem NRP shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

 Perfunduar

27.11.18 shkarko 

26.10.18

1647

Vendosja e sistemit te kamerave

B360 shpk

Avokati i Popullit

Perfunduar 

 26.11.18 shkarko

29.10.18

1653

Furnizim me karburant per automjete

Mend Oil shpk

Eco Tirana sha

  Perfunduar

07.12.18 shkarko 

29.10.18

1654

Loti 2 Shoqerimi i vlerave monetare

Eurogjici Security shpk

DRSHTR Elbasan

Perfunduar 

27.11.18 shkarko 

29.10.18

1655

Loti 1 Sherbimi i ruajtjes private si dhe shoqerimi i vlerave monetare

Eurogjici Security shpk

Drejtoria Rajoanale e Sherbimit te Transportit Rrugor Elbasan

  Perfunduar

 27.11.18 shkarko

30.10.18

1660

Blerje UPS 3 Fazor per Reanimacionin e SUT

Abi Esse shpk

Spitali Universitar i Traumes

Perfunduar 

 13.12.18 shkarko

31.10.18

1661

Loti 1 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria Rajoanale e Sherbimit te Transportit Rrugor Elbasan

Perfunduar 

 27.11.18 shkarko

31.10.18

1665

Ndertim i fushes se re te sportit,qyteti Prrenjas

Trema Engineering 2 shpk

Bashkia Prrenjas

Perfunduar 

 12.12.18 shkarko

31.10.18

1667

Rikonstruksion i pavionit dhe ndertimi i sallave te operacionit te kembes diabetike ne SUT

Euro-Alb shpk

Spitali Universitar i Traumes

  Perfunduar

19.12.18 shkarko