Programi i Transparences per Komisionin e Prokurimit Publik  


 · Programi i Transparencës për Komisionin e Prokurimit Publik

Tabela përmbledhëse e Programit të Transparencës së Komisionit të Prokurimit Publik

Kategoritë e informacionit publik pa kërkesë

Baza ligjore

Dokumenti/Përmbajtja

Afati kohor për publikim

Mënyra e publikimit

Struktura përgjegjëse

Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publiK.

Neni7/1/a/d

Struktura Organizative e KPP

Vendimi Nr 85 "Për miratimin e strukturës,organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të KPP-së"

Vendim596/2018,datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullores,për organizimin dhe funksionimi e Komisionit të Prokurimit Publik”


Ligji Nr 9643 date 20.11.2006 "Për prokurimin publik"i ndryshuar,neni 19/1 e vijues

Menjëherë pas miramit të aktit Menuja përkatëse në faqen zyrtare Koordinatori

Specialist IT

Akte ndërkombëtare

ligje;

akte nën ligjore;

dokument politikash;

dokument tjetër.

Neni 7/1/bLegjislacioni

Menjëherë pas hyrjes në fuqi të aktit

Në faqen zyrtaretë internetit

 

Koordinatori

Specialist IT

Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim,

adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat

e ankimit të vendimit përkatës.

Neni7/1/c/g


Kërkesa për Informacion

Shqyrtimi I Ankesave në perputhje me nenin 24 të ligjit nr 119/2014

Menjëherë

Në faqen zyrtare të internetit

 

Koordinatori

Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik,

orarin e punës,

emrin dhe kontaktet

e koordinatorit për të drejtën e informimit.

Neni7/1/ç

Adresa:
Bulevardi "Dëshmorët e  Kombit”
Sheshi "Nënë Tereza" 
Kodi Postar 1010, Tiranë

Orari Zyrtar:
E Hënë-E Enjte 08:00-16:30
E Premte: 08:00-14:00

Kordinatori për të drejten e Informimit:
Olta HADUSHAJ
Specialist Jurist

Menjëherë

Në faqen zyrtare të internetit www.kpp.gov.al

 

Sektori I Shërbimeve
Mbështetëse

Përshkrim

i procedurave të zgjedhjes,

kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve.

Neni7/1/d

Vendim596/2018,datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullores,për organizimin dhe funksionimi e Komisionit të Prokurimit Publik”


Ligji Nr 9643,datë20.11.2006
"Për Prokurimin Publik"
I ndryshuar,neni 19/1 e vijues

Menjëherë pas miratimit të aktit

 

Menuja përkatëse në faqen zyrtare

Koordinatori

Specialist IT

Mekanizmat monitorues;

raporte auditi;

dokumentet me tregues performance

Neni7/1/dh


Raporte Vjetore


Raporte Monitorimi

Menjëherë pas miratimit të aktit

Menuja përkatëse në faqen zyrtare

Sektori I Shërbimeve
Mbështetëse

Buxheti

Neni7/1/e


Buxheti i Vitit 2019

Menjëherë pas miratimit të aktit

Menuja përkatëse në faqen zyrtareSektori I Shërbimeve
Mbështetëse

Informacion për procedurat e prokurimit.

Neni7/1/ë


Rregjistri i parashikimeve te
prokurimeve publike


Rregjistri i realizimeve të
prokurimeve publike

Menjëherë pas miratimit të aktit

Menuja përkatëse në faqen zyrtare

Sektori I Shërbimeve
Mbështetëse

Shërbimet e autoritetit për publikun.

Neni7/1/f

Ankesat në kohë reale

Vendime të Kpp-së

Vendime të Ankimuara

Menjëherë pas miratimit të aktit

Menuja përkatëse në faqen zyrtare

Specialist IT

Paraqitja e mendimeve në hartimin e p/akteve, etj.

Neni7/1/gj

Menjëherë

Në faqen zyrtare të internetit www.kpp.gov.al

Koordinatori

Mbajtja e dokumentacionit nga AP

Neni7/1/h

Menjëherë

Në faqen zyrtare të internetit www.kpp.gov.al

 

Koordinatori

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8

të këtij ligjit nr.119/2014.

Neni 7/1/IRregjistri i kërkesave

Menjëherë pas miratimit të aktit

Në faqen zyrtare të internetit www.kpp.gov.al

Koordinatori

Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh.

Neni7/1/k

Formularët e ankesave për procedurat e prokurimit public,koncensioneve,lejëve minerare dhe ankandeve
publike në KPP

Menjëherë

Në faqen zyrtare të internetit www.kpp.gov.al

Koordinatori

Informacione të tjera të dobishme

Neni 7/1/l


Tarifat e Ankesave

Mënyra e pagesës

Menjëherë

Në faqen zyrtare të internetit www.kpp.gov.al

Koordinatori