Raporti III mujor 2020  
Raporti i Komisionit të Prokurimit Publik, është një ndër format dhe mënyrat kryesore, nëpërmjet të cilit, pasqyrohet veprimtaria e institucionit, realizohet llogaridhënia para Kuvendit dhe niveli i nevojshëm i përgjegjshmërisë. Ky raport është njëkohësisht një ndër argumentet dhe faktet, se ky institucion e pasqyron dhe e bën publike veprimtarinë e tij, në kuadër të transparencës, realizimit të interesit publik, mbrojtjes së të drejtave të operatorëve ekonomikë dhe zbatimit të legjislacionit përkatës nga ana e autoriteteve kontraktore.

·  Raporti III Mujor (III 2020)