Rekomandim Mbi Zbatimin E Vendimeve  
Komisioni i Prokurimit Publik dhe Agjencia e Prokurimit Publik në mbështetje të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, në kuadër të mbarëvajtjes së sistemit të prokurimeve publike, si edhe duke vlerësuar rëndësinë e bashkëpunimit institucional, dhe në mbështetje të Memorandumit të Bashkëpunimit nr. 6592 prot. (APP), datë 15/10/2020 dhe nr. 1288 prot. (KPP), datë 15/10/2020, ka hartuar rekomandimin e përbashkët nr.1474 protokolli KPP datë 11.11.2020 dhe nr.7267 Protokolli APP datë 11.11.2020 për shmangien e shkeljeve proceduriale nga ana e autoriteteve kontraktore, në zbatimin e vendimeve të KPP. ​

Rekomandim mbi zbatimin e vendimeve.