REZULTATET E VERIFIKIMIT  


NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT

PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

 

Specialist për Marrëdhëniet me Jashtë, pranë Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse

 

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të pikës 4,  Kreut IV, të Vendimit Nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar,

Njësia e Burimeve Njerëzore në Institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të shpalljes për konkurrim, njofton se për pozicionin:

1. Specialist për Marrëdhëniet me Jashtë, pranë Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse, në   Komisionin e Prokurimit Publik - Kategoria: III-b

 

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është:

 

        ·  Xhevahire Tahiraj

 

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 28.06.2019, ora 10:00, në ambientet e Komisionit të Prokurimit Publik, Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Sheshi “Nënë Tereza”, Kodi Postar 1010, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 04.07.2019, ora 13:00, në ambientet e Komisionit të Prokurimit Publik, Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Sheshi “Nënë Tereza”, Kodi Postar 1010, Tiranë.