Rezultatet Paraprake per Fituesin  

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESVE

PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

 

Lloji i diplomës: Shkenca Juridike, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

 

 

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit Nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar,

Njësia Përgjegjëse në institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin:

  1. Specialist Jurist, pranë Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse, në Komisionin e Prokurimit Publik - Kategoria: III-b

 

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

 

  • Erjola Nasufi