Rezultatet e Verifikimit Paraprak  

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

 

Inspektor, në Komisionin e Prokurimit Publik

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të pikës 24, të Kreut III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 242, datë 18/03/2015, i ndryshuar,

 

Njësia e Burimeve Njerëzore në Institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 

1. Inspektor, në Komisionin e Prokurimit Publik-Kategoria: III-a

 

 

Nuk ka kandidatura të paraqitura.