Rezultatet e Verifikimit Paraprak  

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

 

Specialist për Marrëdhëniet me Jashtë, pranë Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse

 

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të pikës 4,  Kreut IV, të Vendimit Nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar,

Njësia Përgjegjëse në Institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të shpalljes për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  1. Specialist për Marrëdhëniet me Jashtë, pranë Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse, në Komisionin e Prokurimit Publik - Kategoria: III-b

 

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit.