Kontakt  

  Komisioni i Prokurimit Publik
  Bulevardi "Dëshmorët e  Kombit”
  Sheshi "Nënë Tereza" 
  Kodi Postar 1010, Tiranë


 Tel, Fax:       +355 4 2281 851 

 Email: 
Kpp_info@kpp.gov.al
 Trajnime  


1. Tryezë e Rrumbullakët -
Një vështrim mbi parimet 
bazë të Prokurimit Publik në BE, Procedurat dhe Institucionet. SIGMA - (Suport për përmirësimin në Qeverisje dhe Menaxhim), Nismë e përbashkët e OECD dhe BE.


2. Tryezë e Rrumbullakët - Zbatimet Praktike të Mbrojtjes
Ligjore, (Eksperience mbi Auditimin e Prokurimeve Publike në Republikën e Sllovenisë). SIGMA - (Suport për përmirësimin në Qeverisje dhe Menaxhim), Nismë e përbashkët e OECD dhe BE.


3. Tema “Mbrojtja Ligjore ne Praktike”
Analizë dhe Sygjerime rreth Vendimeve të marra nga Komisioni i Prokurimit Publik. SIGMA - (Suport për përmirësimin në Qeverisje dhe  Menaxhim), Nismë e përbashkët e OECD dhe BE.


4. Tryezë e Rrumbullakët - Dokumentacioni i Tenderave,
mangësitë ligjore dhe rrugët e përmirësimit të tyre. Eksperienca në Shqipëri dhe Slloveni. SIGMA - (Suport për përmirësimin në Qeverisje dhe Menaxhim), Nismë e përbashkët e OECD dhe BE.


5. Tema “Mbrojtja Ligjore në Praktikë”
Mangësitë ligjore dhe rrugët e përmirësimit të tyre. Eksperienca të ndryshme. SIGMA - (Suport për përmirësimin në Qeverisje dhe Menaxhim), Nismë e përbashkët e OECD dhe BE.


6. Tema “Ndërtimi i kapaciteteve për shqyrtimin e
Ankesave nga Komisioni i Prokurimit Publik” BERZH (Banka Europiane për Rindërtim e Zhvillim)


7. Tema “Mbrojtja Ligjore ne Praktike”
Shembuj mbi vendosjen e kritereve te vleresimit ne procedurat e prokurimin publik. SIGMA - (Suport për përmirësimin në Qeverisje dhe Menaxhim), Nismë e përbashkët e OECD dhe BE.

8. Tema Mbi koncesionet , pjesa e I Modeli i Rumanise dhe Kroacise, raste praktike te shqyrtimit te ankesave mbi Koncesionet ne keto dy vende, SIGMA - (Suport për përmirësimin në Qeverisje dhe Menaxhim), Nismë e përbashkët e OECD dhe BE. Tirane, Prill 2011.

9. Ngritja e kapaciteteve për shqyrtimin e Ankesave nga Komisioni i Prokurimit Publik” - Vizite pune prane Zyres Federale Austriake te Prokurimeve. - organizuar nga BERZH (Banka Europiane për Rindërtim e Zhvillim) Viene, Qershor 2011,

10. Tema “Mbi Koncesionet, pjesa e II” Modeli i Sllovenise dhe Kroacise, Analize e ankesave te shqyrtuara dhe vendimeve te marra nga autoritetet perkatese. - SIGMA (Suport për përmirësimin në Qeverisje dhe Menaxhim), Nismë e përbashkët e OECD dhe BE. Tirane, Korrik 2011.

11. Tema “Njohuri mbi Partneritetin Publik Privat  (PPP), Modeli i  Rumanise dhe Kroacise, Analize e rasteve konkrete. SIGMA (Suport për përmirësimin në Qeverisje dhe Menaxhim), Nismë e përbashkët e OECD dhe BE. Tirane, Shtator 2011

12. Tema Mbi koncesionet , pjesa e I-rë” Modeli i Rumanisë dhe Kroacisë, raste praktike të shqyrtimit të ankesave mbi Koncesionet në këto dy vende. - SIGMA (Suport për përmirësimin në Qeverisje dhe Menaxhim), Nismë e përbashkët e OECD dhe BE. Tiranë, Prill 2011

13. Tema “Masat dhe procedurat në përputhje me kërkesat e Bashkimit Europian” - Twinnig Project, IPA 2008.  Tiranë,  Maj 2011

14. Vizitë studimore me temë: “Përvojë dhe njohuri të funksionimit të sistemit të prokurimeve publike në Poloni” - Twinnig Project, AL081BEC01, IPA 2008. Poloni, Qershor 2011

15. Tema “Ngritja e kapaciteteve për shqyrtimin e Ankesave nga Komisioni i Prokurimit Publik” - Vizitë pune pranë Zyrës Federale Austriake të Prokurimeve. - Organizuar nga BERZH (Banka Europiane për Rindërtim e Zhvillim). Vienë, Qershor 2011

16. Tema “Mbi Koncesionet, pjesa e II” Modeli i Sllovenisë dhe Kroacisë, Analizë e ankesave të shqyrtuara dhe vendimeve të marra nga autoritetet përkatëse. - SIGMA (Suport për përmirësimin në Qeverisje dhe Menaxhim), Nismë e përbashkët e OECD dhe BE. Tiranë, Korrik 2011

17. Tema “Njohuri mbi Partneritetin Publik dhe Privat” (PPP), Modeli i  Rumanisë dhe Kroacisë, Analizë e rasteve konkrete. - SIGMA (Suport për përmirësimin në Qeverisje dhe Menaxhim). Nismë e përbashkët e OECD dhe BE. Tirane, Shtator 2011

18. Vizite pune “Njohuri dhe marrje experience për praktikat më të mira në prokurimet publike (Marrëveshjes Kuadër, Koncesioneve dhe Partneriteteve Publike Private)” - Twinnig Project, IPA 2008. Portugali, Nëntor 2011

19. Tema “Shembuj praktik-raste te PRB-se Kombetare” Shembuj praktik te Sllovenisë dhe Kroacisë. - SIGMA (Suport për përmirësimin në Qeverisje dhe Menaxhim), Nismë e përbashkët e OECD dhe BE. Tiranë, Shtator 2012