Vendime te Ankimuara ne Gjykate  
                                 VENDIME TË ANKIMUARA NË GJYKATË PËR VITIN 2019

Nr. VENDIMI KPP

OBJEKTI I PROKURIMIT

1

361

Blerje fidanë dhe drurë për rehabilitimin e venddepozitimet ilegale, me fond limit 41.666.666 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 15.04.2019, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit.

2 682

“Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash”, me fond limit 81.041.227 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 08.07.2019, nga autoriteti kontraktor, Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara”.

3 544 Loti II, Blerje bateri për automjete”, me fond limit 10.405.535,83 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 23.05.2019, nga autoriteti kontraktor, Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara”.
4 237

Loti II “Shërbimi privat i sigurisë fizike të Filialit Sarandë Marrëveshje Kuadër – me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me afat 24 muaj”, me fond limit 6,240,083.02 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 11.02.2019, nga autoriteti kontraktor, Universiteti i Tiranës.

5 377 Ndërtimi i segmentit rrugor nga rreth-rrotullimi Mullet deri te ura në fshatin Qeha”,me fond limit 208,243,180.9 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 08.04.2019 , nga autoriteti kontraktor, Bashkia e Tiranës.
6 488

“LOTI 4, Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Vlorë””, me nr. REF-11185-02-28-2019, me vlerë të pritshme të kontratave për 2 vjet 52,302,804 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 25.03.2019, nga autoriteti kontraktor, Instituti i Shëndetit Publik.

7 489 LOTI 2: “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat Tiranë, Durrës, me nr. REF-11181-02-28-2019, me vlerë të pritshme të kontratave për 2 vjet 43,593,744 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 25.03.2019, nga autoriteti kontraktor, Instituti i Shëndetit Publik.
8 284 Blerje ushqimesh për institucionet e varësisë, me nr. REF-05715-01-30-2019, me fond limit 46,857,781 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 11.03.2019, nga autoriteti kontraktor, Shërbimi Social Shtetëror.
9 556

“Rehabilitim dhe mbrojtje lumore, i ndarë me lote”, Loti 6 Përroi i Zaranikës, me fond limit 163.860.449 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 03.06.2019, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

10 136

Loti I, Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër Zona Qendrore”, me fond limit 605.616.815 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 07.01.2019, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Shkodër.

11 294

“Pastrimi i Zyrave Administrative dhe Qendrave të Kujdesit Ndaj Klientit të OSHEE sh.a”, me fond limit 88,154,552 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 21.02.2019 nga autoriteti kontraktor, OSHEE sh.a.

12 339

Mirëmbajtje Mjete transporti 2019"për DVP Fier, me fond limit/Vlera e pritshme e kontratës 3 983 333 lekë pa tvsh, zhvilluar në datën 10.04.2019, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Vendore e Policisë Fier.

13 217 ”Ndërtimi i fushës së re të sportit, qyteti Prrenjas”, me fond limit 82,544,578 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 23.01.2019, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Prrenjas.
14 452 Shërbimi i internetit në Bashkinë Cërrik me Fond limit 8,000,000 lekë zhvilluar në datën 13.05.2019 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Cërrik.
15 415

“Roje Private” – Marrëveshje Kuadër – me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me afat 12 muaj”, me fond limit 3,191,819.84 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 23.04.2019, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Elbasan.

16 85

Zona minerare nr.425/1, Objekti Debrovë, Qarku Korçë, lloji i mineralit hekur-nikel, veprimtaria kërkim-zbulim”, zhvilluar nga autoriteti kontraktues Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.”

17 133

Ndërtim rrjet kanalizimi në zonën që kufizohet nga rrugët "Besnik Hidri", "Bashkim Shkurti", "Coca Cola" deri në lumin “Lana”, me fond limit 75.745.805 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datë 18.01.2019, nga autoriteti kontraktor, Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a.

18 473 Argjinatura e Lumit Shkumbin (vetëm argjinatura), me nr. REF-16971-04-08-2019, me fond limit 56,544,117 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 10.05.2019, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier.
19 784 “Blerje Matësash Mekanik Uji ½ dhe matësa uji 1* ½ dhe aksesorë të ndryshëm”, me fond limit 9.830.950 lekë (pa-TVSH) zhvilluar më datë 30.08.2019, nga autoriteti kontraktor Sh.A Ujësjellës Kanalizime Fier.
20 128-182

“Blerje Matësash Mekanik Uji ½ dhe matësa uji 1* ½ dhe aksesorë të ndryshëm”, me fond limit 9.830.950 lekë (pa-TVSH) zhvilluar më datë 30.08.2019, nga autoriteti kontraktor Sh.A Ujësjellës Kanalizime Fier.

21 696 “Blerje goma për automjete, Loti I, me fond limit 50.279.555 lekë pa tvsh, zhvilluar ne daten 10.06.2019 nga autoriteti kontraktor Agjencia e Blerjeve të Përqendruara.
22 791

Pajisje laboratori i informatikësme fond limit 7.341.823 lekë pa tvsh, zhvilluar në datën 24.09.2019 nga autoriteti kontraktor, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”.

23 729 Blerje pjesë këmbimi për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit”me fond limit 19,415,730 leke pa tvsh, zhvilluar në datën 19.09.2019 nga autoriteti kontraktor, Ministria e Mbrojtjes
24 395

Marrje me qera operacionale të mjeteve motorike per 3 vjet” me fond limit 91,895,904 lekë pa tvsh, e zhvilluar në datën 07.05.2019, nga autoriteti kontraktor, OSHEE sh.a

25 554 Rikonstruksioni i godinave të konvikteve të studentëve në qytetet Shkodër (godina nr.2), Vlorë (konvikti i vajzave) Korçë (godina nr.1), me fond limit 245.039.761,33 lekë pa tvsh, zhvilluar ne daten 15.07.2019 nga autoriteti kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit.
26 380

Botime, printime dhe materiale shtypshkrimesh” për Qëndrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Loti III, me fond limit 12.698.122 lekë pa tvsh, zhvilluar ne daten 20.03.2019 nga autoriteti kontraktor Agjencia e Blerjeve të Përqendruara.

27 106

Ndërtimi i pedonales dhe korsisë së bicikletave të Liqenit Belshit, Faza III, me fond limit 155,703,178 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 21.12.2018, nga autoriteti kontraktor, Fondi Shqiptar i Zhvillimit.

28 253

Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane”, Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 2 vjeçar, i ndarë në 4 lote, Loti 3 “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Fier, me fond limit 20.733.120 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 25.03.2019, nga autoriteti kontraktor, Instituti i Shëndetit Publik.

29 117

Rikonstruksioni i Shkollës 9-vjecare, fshati Fshat, me nr. REF-95454-11-22-2018, me fond limit 18,447,584 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 26.12.2018, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Kukës.

30 564

Ndërtim i fiderave 20 kV T3,T4,T5,T6 N/St Kombinat 110/20/10 kV Tiranë, me nr. REF-19711-04-25-2019, me fond limit 74,989,096 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 27.05.2019, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale Tiranë e OSHEE sh.a.

31 208

Loti II “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin Rajonal Berat”, me fond limit 64,470,878 lekë pa TVSH, zhvilluar në datën 25.02.2019, nga autoriteti kontraktor, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara.

32 210

“Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë”, me fond limit 38.090.037,9 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 25.02.2019, nga autoriteti kontraktor, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara.

33 228 “Blerje makinë shtypi dyngjyrëshe për DTSH”, me fond limit 30.266.667 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 04.03.2019, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor.
34 667

“Printim Faturash”, me fond limit 3.239.994 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 17.06.2019, nga autoriteti kontraktor, Ujësjellës Kanalizime Shkodër sh.a.

35 665

Mirëmbajtje kondicionerash dhoma e serverave, sistemi i kondicionimit të Drejtorisë së Përgjithshme”, me fond limit 4.005.320 lekë pa tvsh, zhvilluar ne daten 05.08.2019 nga autoriteti kontraktor Posta Shqiptare sh.a.

36 745

“Permiresimi i furnizimit me uje per lagjen Kraste e Vogel, Harmes dhe qytetin Elbasan, me fond limit 357.799.354 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 13.08.2019, nga autoriteti kontraktor, Agjencia Kombëtare Ujësjellës Kanalizime dhe Infrastrukturës së Mbetjeve.

37 520

Materiale për sinjalistikë (Tabela)”, me fond limit 16.681.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datë 06.05.2019, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë.

38 637 Furnizim vendosje pajisje mjekësore dhe mobilimi për qendra shëndetësore që do të rikonstruktohen gjatë vitit 2019" me fond Limit 131.100 lekë për njësi (pa TVSH), dhe vlerë të pritshme të kontratave 47.121.145 lekë (pa TVSH),, zhvilluar në datn 02.07.2019, nga Autoriteti Kontraktor, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
39 628

Blerje oreBlerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash”, me fond limit 81.041.227 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 08.07.2019, nga autoriteti kontraktor, Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara”.

40 735

“Loti I Blerje pajisje kompjuterike”, me fond limit 4.825.583 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 27.11.2019, nga autoriteti kontraktor, Universiteti i Mjekësise Tiranë.

41 45

”Blerje pulla, kontrolli me elementë sigurie për barnat dhe aksesorët për shtypjen e tyre”, me nr. REF-33222-08-08-2019, me fond limit 17,605,000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 30.10.2019, nga autoriteti kontraktor, Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore.

42 685

Vazhdimi i Shëtitores së Vlorës - Segmenti Jugor nga Fushat e Sportit deri tek Tuneli, me fond limit 458.286.818,65 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 12.09.2019, nga autoriteti kontraktor, Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Gjithashtu kerkohet shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në lidhje me operatorin ekonomik të renditur i pari në procedurën e mësipërme të prokurimit.

43 807

“Ruajtja e godinës me roje private” - Marvveshje kuadër – me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me afat 12 muaj”, me fond limit 3,160,941 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 18.11.2019, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Vendore e ASHK-së Lushnje.

44 799

LOTI 4: “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Vlorë”, me fond limit 30,509,969 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 09.09.2019, nga autoriteti kontraktor Instituti i Shëndetit Publik.  

45 46

”Blerje kancelari dhe shtypshkrime për nevojat e shoqerisë OSHEE sh.a”, me nr. REF-32878-08-06-2019, me fond limit 126,736,606 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 18.11.2019, nga autoriteti kontraktor, OSHEE sh.a.