Viti 2016  

Nr. Rendor (1)

Data e rregjistrimit të kërkesës (2)

Objekti (3)

Data e kthimit të përgjigjes (4)

Statusi i kërkesës (5)

Tarifa (6)

(Përmban

edhe përmbledhje të kërkesës)

(Përmban edhe përmbledhje të përgjigjes)


1


27.10.2016

Kërkesë për informacion

10.11.2016
Informacioni


Përfunduar


Nuk ka


2

 
15.11.2016

Kërkesë për informacion

23.11.2016
Informacioni


Përfunduar


Nuk ka


Shënim:

Rregjistri përditësohet çdo tre muaj.

(1) Evidentohet kronologjia e kërkesave.

(2) Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.

(3) Identifikohet lloji i kërkesës.

(4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.

(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)

(5) Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.

(6) Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.