Viti 2021  

Nr. Rendor (1)

Data e  kërkesës (2)

Objekti i kërkesës (3)

Data e  përgjigjes (4)

Mënyra e përfundimit të kërkesës (5)

Tarifa (6)


 


 

 

 


 


 



Shënim:

Rregjistri përditësohet çdo tre muaj.

[1] Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve

[2] Data e regjistrimit të kërkesës

[3] Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

[4] Data e kthimit të përgjigjes

[5] Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

[6] Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar

[7] Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuara.